Imieniny : Marii Antoniego
Niedziela, 5 Lipiec 2020
 • Numer 2
 • Numer 3
 • Numer 4
 • Numer 5
 • Numer 1
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Działania projektu

 

Projekt składał się z następujących elementów:

 

 1. Konferencja inaugurująca Projekt

Odbyła się 10 listopada 2006 roku w Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy. Na konferencję zaproszono sześciu wykładowców, którzy przedstawili następujące zagadnienia dotyczące Projektu

 • dr Józef Geresz, historyk - " Historyczne dziedzictwo gminy Sosnowica jak przyczynek do turystycznego zagospodarowania potencjału rozwojowego gminy".

 • mgr inż. Jarosław Szymański zastępca dyrektora Poleskiego Parku Narodowego - "Bogactwo przyrodnicze gminy Sosnowica atutem jej wielofunkcyjnego rozwoju"

 • dr inż. Przemysław Tkaczyk dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno "Uwarunkowania glebowe gminy Sosnowica w kontekście innowacyjnego planu rozwoju gminy"

 • prof. nadzwyczajny dr hab. Bogdan Kości, profesor Akademii Rolniczej w Lublinie - "Odnawialne źródła energii - potencjalną drogą aktywizacji gospodarczej gminy Sosnowica".

 • dr hab. Jerzy Szymona, dyrektor jednostki certyfikującej EKOGWARANCJA Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego - "Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" oraz " Gmina Sosnowica a rolnictwo ekologiczne. Szanse i możliwości rozwoju gospodarstw ekologicznych".

 • mgr Inż. Halina Libera, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - "Turystyka wiejska - alternatywne możliwości rozwoju obszarów wiejskich" oraz " Rozwój gospodarstw agroturystycznych drogą do dynamicznego rozwoju gminy Sosnowica.

 

2. Cykl Szkoleń warsztatowych poświęconych teoretycznym i praktycznym aspektom związanym z agroturystyką, agroekologią oraz aeroenergetyką

Kurs odbywał się w piątki i soboty w pierwszym kwartale 2007 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Sosnowicy. Uczestnicy w trakcie mieli przewidziany catering przygotowany przez Gospodarstwo Agroturystyczne Państwa Mikulskich z Sosnowicy. W dniach od 19 stycznia – 27 stycznia 2007 roku miało miejsce dwudziestogodzinne szkolenie z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii przeprowadzone przez dwóch wykładowców Akademii Rolniczej w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych Akademii Rolniczej w Zamościu Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu tj. kierownikiem katedry prof. dr hab. Bogdanem Kościkiem oraz mgr inż. Kajetanem Kościkiem. Następnie od 2 lutego do 24 lutego 2007 roku Pan Wiesław Czerniec prezes Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych przeprowadził czterdziestogodzinne szkolenie z agroturystyki i turystyki wiejskiej. Ostatnim etapem cyklu był kurs dotyczący zasad rolnictwa ekologiczne, który poprowadzili pracownicy Jednostki Certyfikującej „Ekogwarancja” Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego w Lublinie Panią Beatę Studzińską, Pana Mariusza Nowaka, Pana Marcina Gąbka oraz Pana Dyrektora niniejszej jednostki dr hab. Jerzego Szymony (adiunkt na Akademii Rolniczej w Lublinie Katedra Ekologii Rolniczej).

 

3. Wyjazdów studyjnych

Odbyły się dwa wyjazdy studyjne, w czasie których przede wszystkim uczestnicy szkoleń w praktyce zapoznali się w funkcjonowaniem wzorcowych gospodarstw agroturystycznych, zajmujących się rolnictwem ekologicznym i prowadzących uprawy roślin energetycznych.

26 – 27 maja 2007 roku odbył się pierwszy wyjazd. Pan Henryk Wroński pokazał swoje i inne certyfikowane gospodarstwa ekologiczne w Brzostówce. Pan mgr inż. Kajetan Kościk z Panią dr Aliną Kowalczyk – Juśko omówili rośliny energetyczne na poletkach doświadczalnych Akademii Rolniczej w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu. Pan Marek Marcola, u którego było zakwaterowanie w kwaterze „Przedpole”, zademonstrował ciekawe gospodarstwa agroturystyczne w Zwierzyńcu i okolicach.

5 – 6 października 2007 roku odbył się kolejny wyjazd, gdzie uczestnicy mieli okazje zobaczyć Muzeum Zamoyskiego w Kozłówce, jako wzorcowego zagospodarowanie turystycznego obiektu zabytkowego. Pan Stanisław Turski przedstawił metodologie pracy informacji turystycznej na przykładzie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Lublinie. Uczestnicy zakwaterowani w Gospodarstwie Agroturystycznym w Wojciechowie u Pani Danuty Czerniec degustowali regionalny przysmak - zupę sałatową. Pan Wiesław Czerniec przedstawił wykorzystanie posiadanego potencjału agroturystycznego malutkiej wiejskiej gminy jaką jest Wojciechów. Osoby biorące udział w wyjeździe zapoznali się z potencjałem turystyczny Lubelszczyzny i najważniejszymi ofertami turystycznymi Lublina oraz obejrzeć Kazimierz Dolny i Nałęczów jako przykładów różnych miejscowości turystycznych.

 

5. Cykl indywidualnych konsultacji z profesjonalnymi doradcami związanymi z tematyką szkole.

Największe zainteresowanie miały konsultacje z zakresu agroturystyki przeprowadzone przez Panią Jadwigę Tatarę specjalistkę ds. szkoleń i doradztwa w firmie EURO-ARO Consulting w Lublinie, które odbyły się w terminie 20 listopada 2007 roku do 13 grudnia 2007 roku. W trakcie spotkań zainteresowane osoby miały okazję skorzystać z grupowych szkoleń / warsztatów, jak i przede wszystkim z konsultacji indywidualnych przeprowadzonych w gospodarstwie rolnika przygotowującego się do uruchomienia działaności agroturystycznej.

Druga grupa osób skorzystała z konsultacji grupowych 27 listopada 2007 roku , jak i inndywidualnych w gospodarstwie rolnika 11 grudnia 2007 roku z zakresu rolnictwa ekologicznego. Zostali również zapoznani z pozostałymi pakietami Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Konsultacje prowadził Pan Mariusz Nowak pracownik Jednostki Certyfikującej EKOGWARANCJA Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego Spółka z o.o. w Lublinie.

 

6. Konferencji zakończeniowej poświęconej wypracowanemu i przedstawionemu optymalnemu modelu rozwoju gminy Sosnowica

Odbyła się 14 grudnia 2007 roku w Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy, wtrakcie której dwunastu wykładowców przedstawiło zagadnienia dotyczące Gminy Sosnowica

 • "Uwarunkowania glebowe gminy Sosnowica w kontekście innowacyjnego planu rozwoju gminy" - mgr Łukasz Czobot z Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Lublinie
 • "Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych" - mgr inż. Andrzej Karaś prezes Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego w Lublinie
 • "Dzieje Gminy Sosnowica. Analiza potencjałów historycznych" - dr Dariusz Tarasiuk z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • "Założenia programowe rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie Gminy Sosnowica" - mgr Magdalena Szczepanik z Ekogwarancji PTRE Spółka z o.o. z Lublina
 • "Bilans energetyczny dotyczacych odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sosnowica. Możliwośći rozwoju upraw roślin energetycznych w gospodarstwach rolniczych gminy" - mgr inż. Kajetan Kościk z Katedry Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu Wydziału Zamiejscowego w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie
 • "Wioska tematyczna jako jedna z dróg wspierania rozwoju agroturystyki. Turystyka wiejska, ekoturystyka i agroturystyka szansą rozwoju gminy Sosnowica" - mgr inż. Jadwiga Tatara Wydział Kulturoznastwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • "Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych w gminie Sosnowica" - mgr Andrzej Tucki z Zakładu Geografii Regionalnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • "Zbiorcze potencjały i uwarunkowania rozwoju gminy Sosnowica" - dr Monika Hurba z Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie Instytutu Gospodarki Przesrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
 • "Innowacyjny plan rozwoju gminy Sosnowica - synteza autorska" - doc. dr arch. Romuald Dylewski kierownik Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie IGPiM w Warszawie
 • "Środowisko kulturowe gminy Sosnowica" - mgr inż. arch. Anna Polska z Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie IGPiM w Warszawie
 • "Opinia do koncepcji 'Innowacyjnego Planu Rozwoju Gminy Sosnowica'; program, warunki i kierunki rozwoju" - mgr Emilia Niećko zastepca dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie
 • "Opinia do opracowania pn 'Inoowacyjny Plan Rozwoju Gminy Sosnowica'" - prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

 

 

W ramach Projektu przygotowano naukowe opracowania dotyczace:

1. Badania stanu gleby i wód.

Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Lublinie „Uwarunkowania glebowe gminy Sosnowica w kontekście innowacyjnego planu rozwoju gminy – badanie stanu gleb” opracowane przez - dr inż. Przemysława Tkaczyka, mgr inż. Hannę Kosacka, mgr inż. Iwonę Niezgoda, mgr inż. Ewę Suska – Jakubczak.

Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego - „Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości wód powierzchniowych – badanie stanu wód”.

2. Badania stanu powietrza – analiza „Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego” wykonała Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego.

3. Bilans energetyczny – Odnawialne Źródła Energii „Bilans Energetyczny dotyczący odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sosnowica – analiza możliwości” opracowane przez mgr inż. Kajetana Kościka z Akademii Rolniczej w Lublinie Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu.

4. Analiza pod kątem upraw ekologicznychZałożenia programowe rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie Gminy Sosnowica” przygotowane przez dr hab. Jerzy Szymona z Katedry Ekologii Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie.

5. Analiza potencjału historycznego „Dzieje gminy Sosnowica” opracowane prze wykładowców Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej Panią dr Małgorzatę Kołacz z  Zakład Historii Polski Średniowiecznej okres do XVIII wieku „Rzeczpospolita szlachecka” oraz przez dr Dariusza Tarasiuka Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej „W latach niewoli. 1795 – 1918. W Drugiej Rzeczypospolitej. Kalendarium”.

6 Analiza potencjału rozwojowego gminy opracowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie Zakład Zagospodarowania Przestrzennego w Lublinie. Obejmuje ona analizę zbiorczą potencjałów i uwarunkowań rozwoju Gminy Sosnowica przygotowanej przez dr Monikę Hurbę oraz „Ekspertyzę - Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych w gminie Sosnowica” wykonaną przez zespół w składzie: prof. dr hab. Marian Harasimiuk, dr hab. Andrzej Świeca (prof. nadzw. UMCS), mgr Renata Krukowska i mgr Andrzej Tucki.

7. Opracowanie Planu Innowacyjnegoprzez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie Zakład Zagospodarowania Przestrzennego w Lublinie. Koncepcja innowacyjnego planu gminy” ma charakter planistyczny odnoszący się do rysunku koncepcji.

8. Mapa gminy syntetyczna, zawierająca jednak zbiór informacji uporządkowanych warstwowo, z możliwością eksponowania osobno każdej warstwy opracowane przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie Zakład Zagospodarowania Przestrzennego w Lublinie.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information