Imieniny : Pelagii Piotra
Sobota, 19 Październik 2019
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
 

Witaj na stronie Gminy Sosnowica

Informacja dla rolników odnośnie procedur szacowania szkód

Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z suwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - straty w rolnictwie (informacja dla rolników)

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się
ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów
specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie po stwierdzeniu skutków tych zjawisk. Straty
należy zgłosić do urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez
Wydział Środowiska i Rolnictwa. W 2019 r. opracowano następujące wzory oświadczeń:
 Oświadczenie rolnika uprawy 2019 dla strat powstałych w plonie roślin uprawnych;
 Oświadczenie zwierzęta 2019 dla gospodarstw rolnych, w których utrzymywane są
zwierzęta gospodarskie lub powstały w nich straty;
 Oświadczenie o stratach w sadach 2019 dla strat inwestycyjnych w sadach lub
plantacjach wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat,
z wyłączeniem plantacji truskawek, plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne.
Straty inwestycyjne w tym wypadku polegają na całkowitej utracie drzew lub
krzewów i konieczności dokonania nowych nasadzeń;
 Oświadczenie o stratach w budynkach 2019 dla strat powstałych w budynkach
gospodarczych lub sprzęcie rolniczym, służących do produkcji rolnej. W przypadku
wystąpienia strat tylko w majątku trwałym, nie ma potrzeby wypełniania pozostałych
formularzy.
Wypełnione formularze należy złożyć niezwłocznie do urzędu Gminy właściwego ze
względu na miejsce wystąpienia strat. Komisje w urzędach gmin dokonują szacowania strat
w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później
jednak niż:
1.  do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, lub
2.  w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie
szacowania – w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych
spowodowanych przez powódź, lub
3. do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły
do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następującego po
roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku
szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki
przezimowania.
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty
składanym do ARiMR.
W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin,
w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej Gminy oddzielnie, wpisując do
nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej Gminy. Po sporządzeniu protokołów

cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do Gminy, na terenie której znajduje się
siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza
protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz
uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia
rolnika.
Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której
gospodarstwo ma swoją siedzibę.

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz
oświadczenia o stratach składa do Gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw.
W przypadku, gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej
z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do Gminy
właściwej ze względu na miejsce położenia większej części upraw, w celu sporządzenia
protokołu zbiorczego.
W przypadku, gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem
lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, rolnik kontaktuje się z gminami na terenie tych
województw. Składa do nich odpowiednie dokumenty opracowane przez właściwe urzędy
wojewódzkie lub inne instytucje, w zależności od procedury. Po sporządzeniu protokołów
cząstkowych, producent rolny przekazuje je wojewodzie właściwemu ze względu na
położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, który
następnie stanowi podstawę do wydania opinii nt. strat albo potwierdzenia wystąpienia szkód.

 

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information