Imieniny : Jana Pawla
Środa, 26 Czerwiec 2019
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
 

Witaj na stronie Gminy Sosnowica

Środki finansowe z budżetu państwa na wsparcie kół gospodyń wiejskich

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich zapewnia możliwość szybkiej
rejestracji kół oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach
wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej bogatej tradycji.
Koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma
reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet
wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.
Zadania kół gospodyń wiejskich:
1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w
środowiskach wiejskich;
2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet
na wsi;
5) upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych
metod prowadzenia gospodarstw domowych;
6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji
publicznej;
7) rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń
Wiejskich prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do
tego Rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.
Jedno koło w jednej wsi
Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie
nie ma zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów
dotychczasowych.
Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. Koła mogą
wykonywać swoje zadania także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18, a jej
miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Ustawa stanowi też, iż za
zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także
udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i
dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła. Jednocześnie można być
członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.
Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i
Średnich Przedsiębiorstw.
Ustawa określa maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc
finansową dla kół gospodyń wiejskich na realizację ich zadań jeszcze w 2018 r. na poziomie
90 mln zł. W 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do
dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu
tego wniosku do Agencji.
Więcej informacji na stronie - http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-
wiejskich.html .
Wsparcie na obszarze powiatu parczewskiego:
Biuro Powiatowe ARiMR w Parczewie; 21-200 Parczew, ul. Nowa 35, fax. 83 355 18 04
Tel. 83 355 18 01, P. Grzegorz Duda.

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information