Imieniny : Leszka Tamary
Środa, 3 Czerwiec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sosnowica

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sosnowica

Gmina Sosnowica w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego - otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Sosnowica”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głównym celem konkursu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Do dodatkowych celów Konkursu zalicza się:

·         Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,

·         Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Przesłanką do złożenia wniosku w ramach konkursu był fakt, iż na terenie Gminy występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada aktualnego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym  z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

 Pomoc Techniczna - logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sosnowica dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ankieta

Formularz konsultacji

Mapa obszaru rewitalizacji

 

Zarządzenie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information