Imieniny : Magdaleny Bogumily
Piątek, 29 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sosnowica

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sosnowica

Gmina Sosnowica w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego - otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Sosnowica”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głównym celem konkursu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Do dodatkowych celów Konkursu zalicza się:

·         Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,

·         Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Przesłanką do złożenia wniosku w ramach konkursu był fakt, iż na terenie Gminy występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada aktualnego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym  z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

 Pomoc Techniczna - logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sosnowica dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ankieta

Formularz konsultacji

Mapa obszaru rewitalizacji

 

Zarządzenie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Pomoc Techniczna - logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Sosnowica, dnia 3 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOSNOWICA

o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji Gminy Sosnowica

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 20 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica informuję, że w dniach od 4 kwietnia 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica.

Rada Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentuje wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

W skład Rady wchodzą m.in. mieszkańcy Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Sosnowica oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sosnowica.

Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Rady:

  1. przedstawiciele mieszkańców Gminy- załącznik Nr 1 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica;
  1. przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Sosnowica załącznik Nr 2 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica;
  2. przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sosnowica- załącznik Nr 3 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Sosnowica. 

Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sosnowica, na stronie internetowej Urzędu Gminy Sosnowica – www.sosnowica.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Sosnowica, pok. nr 9, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sosnowica, pok. nr 9, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30 do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu  tj. po dniu 10 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Sosnowica

 


Sosnowica, dnia 12 kwiecień 2017 r.

 

 

SOSNOWICA – REWITALIZACJA

 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

 

Prace nad przygotowaniem, koordynowaniem i tworzeniem warunków do prowadzenia rewitalizacji prowadzić będzie Gmina Sosnowica. Dla sprawnego prowadzenia prac został powołany Zespół Projektowy oraz zostanie powołana Rada Rewitalizacji - oba podmioty powołane w formie zarządzenia Wójta Gminy na okres realizacji projektu.

 

Program rewitalizacji zostanie wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte będą na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

 

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji, jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu.

Partycypacja ukierunkowana jest na możliwie dojrzałe jej formy, a więc nieograniczające się jedynie do informacji czy konsultacji działań władz lokalnych, ale dążące do zaawansowanych metod partycypacji, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska.

 


 

Sosnowica, dnia 12 kwiecień 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOSNOWICA

Wójt Gminy Sosnowica informuje, że w dniach od 12 do 19 kwietnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sosnowica dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  1. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 19.04.2017 r. od godz. 13:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy przesłać do dnia 18.04.2017 r. do godziny 15.30 drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 82 591-21-52, podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami będą miały na celu omówienie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sosnowica.

 

  1. Debaty konsultacyjnej w dniu 19.04.2017 r., na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sosnowica – opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy .

 

  1. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sosnowica oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sosnowica – www.sosnowica.pl. Wypełnione i opatrzone czytelnym podpisem formularze oraz ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2017 r. do Urzędu Gminy Sosnowica pocztą tradycyjną na adres: 21-230 Sosnowica, ul. Spokojna 10 lub elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny i ankieta będą dostępne od dnia 12 kwietnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sosnowica, stronie internetowej Urzędu Gminy Sosnowica – www.sosnowica.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

 

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 19 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag lub wniosków jest Wójt Gminy Sosnowica.

 

Wójt Gminy Sosnowica

 

Krystyna Jaśkiewicz

Zarządzenie nr 21 Wójta Gminy Sosnowica w sprawie powołania Rady Rewitalizacji w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica

Zarządzenie nr 22 Wójta Gminy Sosnowica w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica

Formularz konsultacyjny


 

Sosnowica 26 kwietnia 2017 r. 

Informacja

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 22 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica informuję, że zostają udostępnione dokumenty do konsultacji tj. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica oraz formularz konsultacyjny.

Konsultacje społeczne trwają od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 5  maja 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów i zgłaszania uwag.

Uwagi, opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 5 maja 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Sosnowica

Krystyna Jaśkiewicz

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica

Formularz Konsultacyjny

 

 ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SOSNOWICA

Gmina Sosnowica zakończyła realizację projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Sosnowica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu (III edycja) na działania wspierające gminy w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego.

W ramach projektu opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sosnowica. Jest to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sosnowica, stanowić będzie podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

LOGO

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

  

OGŁOSZENIE

 

Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 27 września 2017 r. do dnia 3 października 2017 r.

 

- Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Sosnowica z dn. 14 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica

-  Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sosnowica na lata 2017 - 2023

-  Formularz zgłaszania uwag i przedsięwzięć

 

 


 

Zarządzenie

 

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych obszaru rewitalizacji Gminy Sosnowica dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

- Zarządzenie Nr 35 z dn. 29.09.2017 r.

- Formularz konsultacyjny

- Ankieta

- Podobszary rewitalizacji

 

 

 

 

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information