Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Dofinansowanie ze środków krajowych

 

Z licznych realizowany inwestycji i działań część jest dofinansowania ze środków krajowych, które jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskać.

Z licznych projektów złożonych w ramach różnych środków zewnętrznych, dotacji krajowych zostały złożony projekt, który nie otrzymały dofinansowania na zadania "Rozbiórka i rozbudowa budynku administracyjnego na centrum kulturowo - artystyczne Gminy Sosnowica" w ramach środków pozostających do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego". Złożony w 2008 roku.


 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TURNIE

  

 7 maja 2013 roku Gmina Sosnowica złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Turno - Wieś  etap II na kwotę dofinansowania 97.327,67zł. Planowany odcinek do modernizacji 850m o łącznej wartości projektowanych prac 162.212,78zł

     W dniu 5 sierpnia 2013 roku Gmina Sosnowica podpisała umowę Nr RS.3032.102.2013.KK o udzielenie dotacji celowej na budowę / modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Województwem Lubelskim w kwocie 50.000,00zł. Termin realizacji i rozliczenia do 31 października 2013 roku.

   W ramach niniejszej umowy Gmina Sosnowica planuje przeprowadzić roboty budowlane w zakresie przebudowy /modernizacji/ drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turno od km 0+250 do km 0+650. Roboty będą polegały na doprowadzeniu nawierzchni drogi do jednolitej równej nawierzchni o zbliżonej nośności i odporności na czynniki atmosferyczne z wytyczeniem właściwej jednolitej szerokości eliminującej zbędne łuki, wykrzywienie osi drogi. Ubytki pospółki w istniejącej nawierzchni uzupełnione mechanicznie do uzyskania porównywalnej nośności w stosunku do pozostałej części drogi. Cały projektowany do modernizacji odcinek drogi wyrównany mechanicznie w celu umożliwienia rozłożenia równomiernej warstwy wierzchniej. Na tak przygotowanym podłożu wykonana warstwa z kruszywa naturalnego - kamienia z zagęszczeniem mechanicznym walcem drogowym. Grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15cm.

 

koszt realizowanej inwestycji po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym wynosi 79.946,56zł, w tym 60% dofinansowania w ramach dotacji celowej. 

 


 


PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TURNIE

  

 7 maja 2012 roku Gmina Sosnowica złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Turno - Wieś na kwotę dofinansowania 112.005,00zł. Planowany odcinek do modernizacji 1.100,00km o łącznej wartości projektowanych prac 186.675,00zł.

 

W dniu 14 sierpnia 2012 roku została z Województwem Lubelskim podpisana umowa nr Rs.3032.94.2012.KK o udzielenie dotacji celowej na budowę / modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dofinansowanie w kwocie 30.000,00zł. Termin realizacji i rozliczenia do 31 października 2012 roku.

 

 W wyniku realizacji zadania została przebudowana droga gminna znajdująca się na działce nr 148 w Turnie na odcinku

 • od km 0+000 do km 1+100 w zakresie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych
 • od km 0+000 do km 0+245 w zakresie robót ziemnych wykonanych koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - wykonanie koryta uzupełniającego, mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm - uzupełnienie, podbudowa z kruszywa naturalnego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.

 

Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 50.000,00zł, w tym 30.000,00zł gmina otrzymała zwrotu w ramach dotacji celowej w 2012 roku. Dofinansowanie stanowiło 60% całkowitej wartości wykonanych prac.

 


 

FUNDUSZ SOŁECKI

  

W 2012 roku środki Funduszu Sołeckiego wyniosły 93.845,36zł. Kwota planowana wyniosła 116.154,00zł

W ramach funduszu wykonano w poszczególnych Sołectwach:

 • Sosnowica Dwór - remont dróg wykonanych pospółką przy wykorzystaniu równiarki /5.658,00zł/
 • Turno - malowanie świetlicy oraz drobne remonty w zakresie wymiany dwóch okien i drzwi, zakupiono ławki i kosz na śmieci oraz ogrodzony "ministadion" piłki nożnej /11.070,00zł/
 • Zienki - remont dachu na kotłowni olejowej oraz wymiana okien w budynku szkoły /11.800,00zł/
 • Lejno - zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu remizy /6.138,50zł/
 • Kropiwki - remon drogi żwirem /5.380,02zł/
 • Stary Orzechów - zakup materiałów do budowy komina dymowego w remizie strażackiej oraz montaż kominka z budową /9.517,87zł/
 • Nowy Orzechów - zakup stołu bilardowego, kuchenki i lodówki oraz gier edukacyjnych do świetlicy wiejskiej, wykonane drobne prace remontowe - zakup paneli podłogowych /8.194,70zł/
 • Górki - wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup lodówki, szafy kuchennej i naczyń /5.517,82zł/
 • Pieszowola - remont drogi równiarką, zakup materiałów budowlanych i drzwi wejściowych oraz zakup kosy spalinowej /6.438,97zł/
 • Lipniak - zakup słupków i siatki ogrodzeniowej /6.185,79zł/
 • Zbójno - zakup żwiru i pospółki oraz wynajem równiarki w celu remontu drogi /6.071,28zł/
 • Sosnowica - zakup paliwa i oleju do kosiarki, remont drogi pospółką, montaż monitoringu ogrodu rekreacyjnego i gminnego stadionu sportowego /6.890,91zł/
 • Olchówka - Mościska w zakresie remontu dróg żwirem wynajętą równiarką /4.981,50zł/

W zakresie remontu dróg wydatkowano kwotę w wysokości 25.879,20zł.

Kwota zwrotu do 20% poniesionych wydatków, co stanowi kwotę 18.769,07zł

 

  Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011 roku wyniósł 105.609,21zł.

W ramach funduszu wykonano:

 • remont drogi w sołectwie Górki oraz zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej i zakup z montażem altanki w Górkach /11.904,98zł/
 • remont drogi w sołectwie Mościska /6.899,07zł/
 • zakup i montaż wiaty - przystanku w sołectwie Komarówka /4.999,95zł/
 • zakup wiaty - przystanek w sołectwie Zienki /9.840,00zł/
 • wykonanie CO w świetlicy wiejskiej w sołectwie Pieszowola /11.894,89zł/
 • wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Starym Orzechowie /6.049,12zł/
 • zakup kosiarki traktorek z przyczepką, kosy spalinowej, pługu do odśnieżania oraz zestawu piknikowego - ławki i stoły i wykonanie murowanego grilla w sołectwie Sosnowica /28.035,00zł//
 • wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskie w sołectwie Nowy Orzechów /12.461,80zł/
 • wykonanie posadzki w remizie strażackiej w Lejnie /7.400,00zł/
 • zakup altany w miejscowości Kropiwki /6.125,40zł/

 

Wykonane wydatki bieżące - 61.244,81zł, a wydatki majątkowe - 44.364,40zł, które zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2011roku. Kwota zwrotu części wykonanych wydatków wyniosła 21.121,84zł (12.248,96zł na zadania bieżące i 8.872,88zł na zadania majątkowe). Gmina Sosnowica otrzymała 19,99% wysokości zwrotu poniesionych całkowitych wydatków.

 

    

            

Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione w budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Aby sołectwo otrzymało pieniądze rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym będą wydatkowane środki. Pieniądze te są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w Ustawie o funduszu sołeckiego z 20.02.2009r.

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

 • służyć poprawie życia mieszkańców
 • należeć do zadań własnych gminy
 • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

 1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
 2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;
 3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
 4. uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Wniosek ponadto musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku na rok następny). Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys może w ciągu 7 dni podtrzymać wniosek sołectwa. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

Do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa. Zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim, w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten cel. Zwrot może dotyczyć 10, 20 lub 30% poniesionych kosztów, zależnie od zamożności gminy, która zdecydowała się wyodrębnić fundusz sołecki – największy procentowo zwrot otrzymają gminy najbiedniejsze.

Gmina Sosnowica może otrzymać 20% poniesionych kosztów.

  


  

UTWORZENIE MAŁEGO SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SOSNOWICY

 

W 2010 roku Gmina Sosnowica utworzyła mały szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy w zakresie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w latach 2009 - 2014.

  

Plac zabaw powstał w Sosnowicy na działce nr 916 na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy. Powierzchnia zabudowy wynosi 240,00m2, w tym powierzchnia bezpieczna 150,63m2

Inwestycja została zakończona w grudniu 2010 roku. W zakresie inwestycji wykonano nawierzchnię z prefabrykowanych elastycznych płytek z granulatu gumowo - poliuretanowego wodoprzepuszczalnych stanowiących nawierzchnię bezpieczną zapewniającą bezpieczny upadek z wysokości do 2,6m oraz do 1,3m. W  skład wyposażenia zamontowano komplet zabawowy, pomost z dwoma trapami, huśtawka ważka, drabinka pozioma, poręcze gimnastyczne oraz kosz na śmieci, tablice informacyjną, regulaminu i wieszaka na ubranie. Ponadto plac zabaw został ogrodzony, obsiany trawą oraz wykonano sadzenia krzewów żywopłotowych.

 

Koszt wykonania szkolnego placu zabaw wyniósł 127.697,84zł, w tym wysokość przyznanej dotacji - 63.850,00zł /50% kosztów całkowitych inwestycji/.

 

W ramach programu "Radosna Szkoła" każda szkoła może otrzymać rządowe dofinansowanie na urządzenie szkolnego placu zabaw - do kwoty 63 850 zł (na mały plac zabaw) lub do kwoty 115 450 zł (na duży plac zabaw). Aby otrzymać takie dofinansowanie, należy spełnić szereg warunków, m.in. zapewnić wkład własny w co najmniej takiej samej wysokości, a także przeznaczyć przyszkolny teren o odpowiedniej wielkości. Gmina Sosnowica mogła otrzymać maksymalnie 63.850,00zł stanowiące 50% dofinansowania.

 


 

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO MIEJSC ZABAW

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"

 

W 2010 roku Gmina Sosnowica zakupiła pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na kwotę 6.000,00zł

Realizowany program wspomaga przygotowanie szkoły do obniżenia wieku rozpoczynania spełnieni obowiązku szkolnego i realizację podstawy programowej. Miejsce zabaw zawiera pomoce dydaktyczne rozwijające potrzebę edukacyjne dzieci i usprawniają umiejętności w zakresie małej motoryki, umożliwią również relaks i rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Wyposażenie w atrakcyjne, miękkie elementy umożliwiające ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angażujące fizyczność dziecka, tym samym wpływają pozytywnie na jego rozwój - kształtowanie psychomotoryki, pamięci, charakteru i umiejętności społecznych, rozwijanie orientacji przestrzennej i koncentracji w sposób przyjazny dziecku. Miejsce zabaw zostało utworzone w sali nr 27 (klasa I). Z miejsca zabaw korzystają uczniowie klas I-III podczas zajęć lekcyjnych, jak również podczas zajęć świetlicowych. Z zajęć w świetlicy przede wszystkim korzystają dzieci dojeżdżające czekające na dowóz.

W ramach rządowego programu zakupiono pomoce dydaktyczne mające na celu wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności motorycznych (drążek 120cm, drążek 100cm, drążek 80cm, piłka Kangur o śr. 45cm, latający ring, schody półokrągłe wypukłe oraz wklęsłe, kostka, basen piankowy kwadrat, zestaw materacowy MEGAFORM, materac składany, tunel ZYGZAK 53x280, podstawa do drążków, obręcz płaska o śr. 60cm, spinacz drążek - obręcz płaska i drążek, szczudła półokrągłe, kamienie rzeczne, ślimak - labirynt balansujący) oraz w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu i wyobraźni przestrzennej (drewniane klocki kolorowe, bezpieczna podróż, zegar z minutami, pracowita pszczółka i biedronka, szklane kamyki - mozaika, kalendarz magnetyczny, poprawne zachowanie - szkoła, SuperStructs - zestaw startowy, tablet do układania kamyków, gruby i chudszy - gra, skaczące czapeczki, na grzyby, poznaję literki i poznaję cyferki, puzzle "cztery pory roku", pacynki na palce - postacie).

 

w ramach realizacji zadania ze środków własnych zakupiono wykładzinę dywanową oraz PCV na kwotę całkowitą 1.803,52zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 7.803,52 z czego koszt wsparcia to 6.000,00zł (co stanowi 76,88% kosztów całkowitych zadania).

 


  

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej

dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 8 kwietnia 2009 roku Gmina Sosnowica podpisała Umowę Dotacji Nr 106/2009/D/EE na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Działania w zakresie edukacji ekologicznej w Gminie Sosnowica" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

 • pogłębienie wiedzy przyrodniczej i kształtowanie właściwych postaw wobec otaczającego środowiska,
 • opracowanie i postawienie 5 sztuk tablic, nagranie i opracowanie filmu turystyczno - krajobrazowego w nakładzie 100 sztuk egzemplarzy płyt.

Planowany koszt wynosił 8.815,00zł /kwota dotacji 50% udokumentowanych kosztów zadania/ , a termin realizacji do dnia 30.09.2009r.  Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 4.407,00zł

 

3 września 2008 roku Gmina podpisała umowę dotacji nr 231/2008/D/EE na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Działania w zakresie edukacji ekologicznej w Gminie Sosnowica" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

 W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

 • pogłębienie wiedzy przyrodniczej i kształtowanie właściwych postaw wobec otaczającego środowiska
 • wznowienie wydania i uaktualnienie mapy turystyczno - krajoznawczej w nakładzie 1000 sztuk, wydanie folderu w nakładzie 5000 sztuk, konkursy (plastyczny, na ekologiczny transparent, piosenki ekologicznej oraz przyroda w poezji) organizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy.

Planowany koszt zadania 8.320,00zł /dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% udokumentowanych kosztów zadania/, a realizacja zadania do 30.11.2008r.

W dniach 22, 27 i 31 października 2008 roku uczniowie klas VI, IV, i V brali udział w terenowej lekcji przyrodniczej w pobliskim lasku i okolic szkoły. 22 września 2008 roku uczniowie klas IV, V, VIa i VIb udali się do Poleskiego Parku Narodowego, w tym ścieżka dydaktyczna Dominik oraz Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu. 20 września 2008 roku dzieci i młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy włączyli się w Akcję Sprzątania. 12 listopada 2008 roku odbył się konkurs recytatorski pod hasłem "Ochrona środowiska i krajobrazu przyrodniczego w poezji i prozie". 30 października 2008 roku odbył się konkurs piosenki ekologicznej. W miesiącu październiku odbył się konkurs plastyczny na ekologiczny transparent  oraz Plastyczny "Chrońmy rośliny i zwierzęta w swoim otoczeniu" . Wszystkie działania prowadzone były przez Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy.

 

 9 września 2009 roku Gmina podpisała umowę dotacji nr 271/2009/D/OP na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Nasadzenie drzew i krzewów wieloletnich w gminie Sosnowica" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

 • utworzenie nowych terenów zieleni, poprawa wyglądu estetycznego otoczenia
 • zakup sadzonek drzew i krzewów wieloletnich do nasadzeń na działkach będących własnością gminy Sosnowica.

Planowany koszt zadania 5.000,00zł /dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% udokumentowanych kosztów zadania/, a realizacja zadania do 31.10.2009r.

Dokonano nasadzeń przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieszowoli, świetlicy w Nowym Orzechowie, boisko w Lejnie /działka nr 212/, świetlicy w Turnie i boisku w Górkach (działka nr 100/4).

 

  30 maja 2008 roku Gmina podpisała umowę dotacji nr 151/2008/D/OP na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Nasadzenie drzew i krzewów wieloletnich w gminie Sosnowica" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

 W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

 • utworzenie nowych terenów zieleni, poprawa wyglądu estetycznego otoczenia
 • zakup sadzonek drzew i krzewów wieloletnich do nasadzeń na działkach będących własnością gminy Sosnowica.

Planowany koszt zadania 4.000,00zł /dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% udokumentowanych kosztów zadania/, a realizacja zadania do 28.05.2008r.

Dokonano nasadzeń przy Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy, Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy, Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sosnowicy, remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieszowoli, remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w starym Orzechowie, remizie Straży Pożarnej w Nowym Orzechowie, kaplicy w Zienkach, świetlicy w Nowym Orzechowie i świetlicy w Górkach.

 

27 kwietnia 2006 roku została podpisana umowa dotacji nr 136/2006/D/OP na dofinansowanie Leczenie kasztanowców, zabiegi zapobiegające i zwalczające szrotówka kasztnowcowiaczka" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę dofinansowania w wysokości 4.000,00zł / kwota dotacji do wysokości nie przekraczającej 50% udokumentowanych kosztów zadania. Planowany koszt wynosił 8.200,00zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujący cel:

 • uratowano od zniszczenia niezwykle cennego dla przyrody i krajobrazu gatunku, jaki jest kasztanowiec biały,
 • leczenie kasztanowców, zabiegi zapobiegające i zwalczające szrotówka kasztanowcowiaczka - 173 sztuk drzew.

 

  30 marca 2016 roku Gmina podpisała umowę dotacji nr 90/2008/D/OP na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Urządzenie terenów zieleni na terenie gminy Sosnowica" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie.

 W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

 • podniesienie walorów estetycznych boiska w Zienkach, terenów wokół budynków użyteczności publicznej w Sosnowicy,
 • poprawa jakości powietrza,
 • ochrona przed hałasem.

Planowany koszt zadania 4.180,00zł /dotacja w wysokości nieprzekraczającej 50% udokumentowanych kosztów zadania/, a realizacja zadania do 30.06.2016r.

Dokonano nasadzeń przy Urzędzie Gminy w Sosnowicy oraz  świetlicy wiejskiej w Zienkach.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information