Imieniny : Jana Pawla
Środa, 26 Czerwiec 2019
 

Projekty partnerskie - Poprawa ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnych składowisk odpadów w gminach: Kock, Milanów, Siemień, Sosnowica, Ulan - Majorat, Wisznice i Wohyń

 

 

Poprawa ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnych składowisk odpadów

w gminach: Kock, Milanów, Siemień, Sosnowica, Ulan - Majorat, Wisznice i Wohyń

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 04/10-UDA-RPLU.06.01.00-010/10-00-0606. Umowa została podpisana w dniu 2 października 2012 roku pomiędzy Województwem Lubelskim oraz Gminą Wohyń jako Beneficjentem.

 

Termin zakończenia rzeczowego realizacji Projektu przewidziano 31 grudnia 2013 roku, a zakończenie finansowe 31 marca 2014 roku. Projekt jest realizowany przez Gminę Kock, Gminę Milanów, Gminę Ulan - Majorat, Gminę Wisznice, Gminę Siemień i Gminę Sosnowica oraz Gminę Wohyń.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 3.981.257,06zł, w tym są to wszystkie wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej 2.835.768,53zł i stanowiącej nie więcej niż 71,22% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych Projektu. Pozostała kwota to środki własne Beneficjenta - wszystkich gmin.

 

Projekt obejmuje rekultywację nieczynnych składowisk odpadów znajdujących się na terenie gminy Wohyń, Kock, Milanów, Siemień, Sosnowica, Ulan - Majorat oraz Wisznice. Projekt ma charakter ponadlokalny i swym zakresem obejmuje obszar czterech powiatów: radzyńskiego, bialskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego.

 

Głównym celem Projektu jest poprawa ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnych składowisk odpadów oraz stworzenie na poziomie lokalnym wspólnego systemu gromadzenia i przetwarzania danych o odpadach.

 

Cele szczegółowe Projektu:

  1. Rekultywacja siedmiu nieczynnych składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy uczestniczących w projekcie;
  2. stworzenie zintegrowanego systemu informacyjnego wspomagającego procesy zarządzania gospodarką odpadami na poziomie gminnym;
  3. uruchomienie spójnych działań informacyjno - edukacyjnych na rzecz zrównoważonego zarządzania gospodarką odpadami na poziomie ponadlokalnym.

 

W ramach niniejszego Projektu Gmina Sosnowica ma planowaną do poniesienia kwotę w wysokości 68.572,74zł. Całkowita kwota w projekcie przypadająca na Gminę wynosi 169.692,51zł.

W związku z podpisaniem wszystkich umów na roboty budowlane, usługi nadzoru, zarządzania, promocji i sporządzania dokumentacji przetargowych dla niniejszego projektu, wydatki Gminy wynoszą w kwocie 11.531,16zł wkładu własnego na koszty wspólne projektu oraz 35.368,01zł wkładu własnego w zakresie kosztów robót budowlanych. 87.556,98zł to kwota refundacji z RPO w ramach robót budowlanych Gminy Sosnowica w zakresie rekultywacji składowiska odpadów w Sosnowicy.

  

Śmietnisko w Sosnowicy przed rekultywacją:

         

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information