Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013)

 

W latach 2007-2013 Gmina Sosnowica składa liczne wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Duża część złożonych wniosków uzyskała dofinansowanie, część z nich już została zrealizowana i rozliczona. Kilka wniosków znalazło się na liście rezerwowej, niektóre wnioski były składana po kilka razy, a inne z różnych przyczyn nie otrzymały dofinansowania.

Wnioski były składane do programów:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
   

 Gmina Sosnowica przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza" z siedzibą w Lubartowie  uzyskują możliwość pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz do Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie uzyskując możliwość pozyskiwania dodatkowych środków z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich osi 4 Leader.

Lokalna Grupa Rybacka funkcjonuje na terenie 16 gmin położonych w powiatach: lubartowskim, parczewskim i ryckim. Na podstawie umowy z 4 sierpnia 2011 roku podpisanej z Ministrem Rolnictwa, LGR stała się operatorem środków Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" .

 

Wśród licznych opracowanych projektów w ramach różnych działań kilka nie otrzymało dofinansowania:

1. W kwietniu 2012 roku został złożony wniosek "Pierwszy krok w wielki świat" w ramach POKL poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej został rozpatrzony pozytywnie. Gmina odstąpiła od podpisania umowy o dofinansowanie z powodu niezadeklarowania się części rodziców z okolicznych miejscowości do przyprowadzania dzieci do punktu przedszkolnego w Nowym Orzechowie. Punkt przedszkolny miał zostać utworzony w Nowym Orzechowie.

2. W 2009 roku złożony został wniosek "Poprawa jakości infrastruktury szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa. Z powodu wyczerpania się dostępnej alokacji projekt nie otrzymał dofinansowania i znajduje się na liście rezerwowej.

3. W ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów złożono w 2010 roku dwa razy wniosek dotyczący operacji "Ścieżka spacerowa ulicą Grabową". Ze względu na problemy związane z wyłączeniem na okres trwałości projektu z ruchu samochodowego odcinka drogi, zrezygnowano z dalszego pozyskania dofinansowania na niniejszy cel.  Odcinek drogi, który miał zostać wyłączony z ruchu samochodowego dotyczył trasy, na którym mieszkańcy mają możliwość dojazdu do swojej nieruchomości z innej ulicy,

4. Projekt "Rękodzielnictwo w Gminie Sosnowica" złożony w 2009 roku w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL 2007-2013 nie otrzymał dofinansowania /niespełnienie kryteriów horyzontalnych/.

5. Podprojekt "Poleskie pory roku - rozwój turystyki ekologicznej na obszarze gmin: Sosnowica i Zhorany" złożony w 2009 roku do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug przy dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego - znalazł się na liście rezerwowej jako wniosek rekomendowany z możliwością realizacji pod warunkiem zmian budżetu.

  


 

 

MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWICA

  

     Projekt "Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Sosnowica" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Planowany okres realizacji od 23.09.2013r. do 30.06.2014r.

Wartość ogółem 1.347.180,00zł, gdzie całość jest wydatkiem kwalifikowalnym. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.145.103zl (85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych).

 

    Celem nadrzędnym Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Sosnowica przy jednoczesnym wspieraniu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich z podniesieniem jakości życia lokalnej społeczności.

Celem głównym jest dywersyfikacja źródeł energii w gminie Sosnowica poprzez wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości mieszkańców gminy o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE;
 • wyposażanie gminy w technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych;
 • ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych;
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie;
 • zmniejszenie kosztów związanych z podgrzewaniem c.w.u w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej;
 • obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
 • poprawa jakości powietrza w regionie;
 • spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem;
 • zahamowanie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy w sektorze agroturystyki.

 

  W ramach realizacji projektu zostanie zamontowanych 104 sztuki zestawów solarnych, w tym 98 sztuk dotyczy obiektów mieszkalnych będących własnością osób fizycznych. Pozostałe dotyczą obiektów użyteczności publicznej:

 • Zespół Szkół Publicznych w Sosnowica;
 • Urząd Gminy w Sosnowicy
 • Przedszkole w Sosnowicy
 • Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy
 • Szkoła Podstawowa w Zienkach
 • Świetlica w Nowym Orzechowie

  W wyniku realizacji projektu zostanie utworzony serwis umożliwiający dokonywanie transakcji on-line oraz zapewniający kontakty z użytkownikami zamontowanych instalacji solarnych. W serwisie zostaną umieszczone formularze do wyrażenia przez mieszkańców opinii, uwag. Dostępne będą ankiety, w których społeczność będzie mogła zgłosić uwagi i wnioski na temat funkcjonowania kolektorów oraz propozycje kolejnych inwestycji w Gminie odnośnie OZE.

 

 

 

 

 Image Image

 

LEPSZE NAUCZANIE W KLASACH I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE SOSNOWICA

 

Projekt "Lepsze nauczanie w klasach I - III szkoły podstawowej w Sosnowicy" realizowany w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu zaplanowano w terminie od 1 sierpnia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. Projekt opiewa na kwotę 31.731,00zł i jest to całkowita kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u 54 uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III szkoły podstawowej funkcjonującej w Gminie Sosnowica do 15 czerwca 2012 roku.

Cele szczegółowe:

- zapewnienie każdemu dziecku realizującego I etap edukacji w szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Sosnowica oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami / możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole podstawowej w Gminie Sosnowica aktywizujących metod nauczania;

- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacji w Szkole Podstawowej w Gminie Sosnowica oraz zintensyfikowanie współpracy.

Projektem objęci są uczniowie / uczennice klas I - III szkoły podstawowej z gminy, które wykazują potrzebę dodatkowej edukacji. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział dzieci u których zdiagnozowano trudności w czytaniu i pisaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych, z problemami logopedycznymi i z wadą postawy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie polonistycznym, artystycznym oraz uwzględniające nauki matematyczno - przyrodnicze.

W ramach projektu przewidziano prowadzenie raz w tygodniu ogółem po 30 godzin w każdej grupie:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji w oddziale w Sosnowicy i w Fili w Zienkach;

- zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla dwóch grup w oddziale w Sosnowicy;

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami nowy w oddziale w Sosnowicy;

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w oddziale w Sosnowicy;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w oddziale w Sosnowicy;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie w Sosnowicy;

- zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w zakresie muzyczno - plastycznym w Filii w Zienkach.

Zaplanowano również zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia poszczególnych zajęć oraz szaf do ich przechowywania.

 


 

 

Image Image

 

PRZEDSZKOLE DOBRY START DZIECI W GMINIE SOSNOWICA

 

Projekt "Przedszkole dobry start dzieci w Gminie Sosnowica" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisano w dniu 31 lipca 2009 roku na kwotę całkowitą 504.025,00zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 495.025,00zł (co stanowi 98,21% całkowitych wydatków projektu). Okres realizacji projektu zaplanowano w terminie od 1 sierpnia 2009 roku do 30 września 2011 roku.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich Gminy Sosnowica poprzez udzielenie wsparcia dzieciom na początkowym etapie edukacji nie objętych obowiązkiem szkolnym.

Cele szczegółowe:

- tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia dzieciom z terenu gminy napotykających bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym do jaknajwcześniejszego dostępu do wysokiej jakości systemu edukacyjnego umożliwiającego wyrównywanie braków rozwojowych dzieci (między innymi zajęcia logopedyczne, z psychologiem);

- wmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości istniejącej oferty edukacyjnej na terenie gminy dzieciom nie objetych jeszcze szkolnictwem, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności dzieci do pryszłego kształcenia, a w dalszej perspektywie do przyszłego zatrudnienia w tym rozwijanie aktywności poznawczej, ruchowej i społecznej.

Grupą docelową stanowią dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenów wiejskiej gminy Sosnowica, w ogólnej liczbie 50.

Działania projektu:

- przygotowanie organizacyjne przedszkoli poprzez zakupienie brakującego wyposażenia przedszkoli (w tym odkurzacze, stoliki, krzesełka, czajniki, firanki, wykładzina, karnisze). Zostały ponadto doposażone w niezbędne elementy do prowadzenia zajęć i rozwijania umiejętności manualnych (zabawki, plansze dukacyjne, gry manualne, układanki manipulacyjno - konstrukcyjne, pomoce gimnastyczne) oraz materiały edukacyjno - dydaktyczne.

- funkcjonowanie punktów przedszkolnych w miejscowości Sosnowica i w Zienkach przez okres 2 lat przez 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego wynikającego z ustawy o oświacie. Raz w miesiącu przez 3 godziny dostęp na miejscu do logopedy i psychologa oraz raz w tygodniu godzina nauki języka angielskiego w formie zabawy w celu zaanajomienia się z językiem obcym najbardziej funkcjonującym w społeczeństwie. Dzieci na początku roku otrzymują jednakowe wyprawki.

 

     

 


 

 

CENTRUM TURYSTYCZNE SOSNOWICA

 

Projekt "Centrum Turystyczne Sosnowica" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współprac międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-077/09-00-0394 została podpisana w dniu 8 października 2010 roku z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 564.822,27zł, tj. 70% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.078.278,19zł, w tym wydatki kwalifikowalne - 806.888,99zł. Okres realizacji zgodnie z umową rozpoczyna się w dniu 10 stycznia 2011 roku, a zakończenie rzeczowe przewidziano 30 listopada 2011 roku, a finansowe 30 grudnia 2011 roku.

Celem projektu o najszerszej i długotrwałej skali oddziaływania jest poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Sosnowica i powiatu parczewskiego poprzez powiązanie istniejących i nowopowstałych atrakcyjności turystycznych i kulturowych oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury turystyki.

Celem bezpośrednim jest uruchomienie Centrum Turystycznego w Sosnowicy.

Cele szczegółowe umożliwią:

 • powstanie obiektu na potrzeby turystyczne;
 • utworzenie miejsca promocji walorów kulturowych i turystycznych gminy Sosnowica i przybliżającego poznanie dziejów okolicznych terenów;
 • powstanie produktu turystycznego gminy Sosnowica;
 • zabezpieczenie obiektu wewnątrz i na zewnątrz;
 • udostępnienie obiektu turystom i mieszkańcom;
 • zagospodarowanie terenu wokół obiektu;
 • stworzenie stałej wystawy informującej o historii okolic i opisującej okoliczne zabytki;
 • promocja oferty turystycznej i produktu turystycznego przy pomocy nowoczesnych technik elektronicznych (Internetu).

Przedmiotem projektu jest realizacja zadania "Centrum Turystyczne Sosnowica" polegające na dobudowie istniejącego obiektu Urzędu Gminy wraz z częścią komunikacyjną, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, a także powiązanie istniejących atrakcji turystycznych z terenu gminy Sosnowica w spójny system. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się rozbudowę obiektu w celu użytkowania go przez turystów i mieszkańców w celach turystycznych.

Zakres Projektu:

 • prace budowlano - instalacyjne (skrzydło wschodnie) w zakresie rozbudowy o dwie kondygnacje z poddaszem nieużytkowym;
 • prace budowlano - instalacyjne (skrzydło środkowe) w zakresie nadbudowy o poddasze nieużytkowe;
 • prace budowlano - instalacyjne (skrzydło zachodnie) w zakresie poprawy architektury obiektu;
 • montaż platformy dla osób niepełnosprawnych;
 • zakup wyposażenia do obiektu i miejsca do spotkań (w tym meble biurowe, sprzęt komputerowy i projektor), punktu informacji turystycznej;
 • opracowanie przewodnika multimedialnego;
 • instalacja monitoringu;
 • promocja projektu.

Zostanie utworzona nowa atrakcyjniejsza architektura obiektu z niezbędną infrastrukturą i przyjazne dla użytkowników zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie na terenie obecnego Urzędu Gminy, w jego wschodnim skrzydle centrum turystyczne z punktem informacji turystycznej, pomieszczeniami dla organizacji pozarządowych, mieszkańców. Obiekt zostanie w komponowany w otoczenie, a zmieniona bryła wpłynie na poprawę stanu wizualnego obiektu. Zastosowane zostaną rozwiązania ułatwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym - przede wszystkim montaż platformy dla niepełnosprawnych.

 

Projekt został rozliczony w 2012 roku. Całkowity koszt projektu wyniósł 1.030.994,66zł w tym 794.547,17zł koszty kwalifikowalne. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 556.183,01zł, co stanowi 53.94% kosztów całkowitych poniesionych w Projekcie.

 

 

 

W ramach projektu wybudowano Centrum Turystyczne Sosnowica, który został doposażony /zakupiono meble, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy/ oraz utworzono przewodnik multimedialny i dostosowano budynek do osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie platformy. Ponadto został ujednolicony cały budynek Urzędu Gminy poprzez prace remontowe zewnętrzne. Zamontowano również monitoring na całości budynku.

 

W ramach projektu powstała strona Internetowa Gminy Sosnowica /przewodnik multimedialny/ promujący walory turystyczne Gminy Sosnowica http://www.sosnowica-turystyka.pl/

 

Centrum turystyczne jest czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy. Podejmowane są liczne działania, w tym: obchody światowego dnia turystyki (październik), konkursy /kulinarny "Bogactwa lasu", plastyczny "Wielkanocne tradycje i obyczaje", wiedzy "Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie", literacki "Mój region w poezji"/ oraz rajdy rowerowy.

 Centrum Turystyczne Sosnowica poprawi atrakcyjność turystyczną Gminy Sosnowica i Powiatu Parczewskiego poprzez powiązanie istniejących i nowo-powstałych atrakcji turystycznych i kulturowych oraz zwiększyła się dostępność do infrastruktury turystycznej. Obiekt służy zarówno turystom, jak i mieszkańcom (siedziba stowarzyszenia, miejsce spotkań i prezentacji lokalnego dziedzictwa). Można tutaj znaleźć liczne materiały promujące gminę, jak i walory turystyczno - kulturowe okolic i różnych zakątków Lubelszczyzny.

 

Urząd Gminy z rozbudowanym skrzydłem Centrum Turystyczne Sosnowica

    

  

 

Stan obiektu przed realizacją projektu

Image Image  Image

 

 


 

Image Image

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ZIENEK DO KOMARÓWKI,

MODERNIZACJA UJĘCIA WODY I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W NOWYM ORZECHOWIE,

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Projekt "Budowa sieci wodociągowej z Zienek do Komarówki, modernizacja ujęcia wody i rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Orzechowie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" została zrealizowana w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00124-6921-UM0300034/09 zawarta w dniu 16 grudnia 2009 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 1.320.215,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Termin zakończenia zaplanowano do końca 2010 roku.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel w zakresie poprawy życia mieszkańców miejscowości Komarówka, poprzez budowę sieci wodociągowej z Zienek do Komarówki oraz Nowego Orzechowa, Starego Orzechowa i Lejna, jak również uatrakcyjnienie obszaru turystycznego wokół Jeziora Zagłębocze poprzez modernizacją ujęcia wody i rozbudowę sieci wodociągowej w Nowym Orzechowie. Również poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stary Orzechów. Olchówka, Mościska i Kropiwki, co wpłynie też na rozwój gminy pod względem turystycznym i przyczyni się do ochrony obszarów chronionych gminy. W sumie wybudowano 12 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Inwestycję opiewała na kwotę całkowitą 1.902.397,43zł, w tym koszty kwalifikowalne wyniosły 1.511.797,14zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.133.847,00zł. Dofinansowanie stanowi 59,6% kosztów całkowitych operacji.

Zmodernizowane ujęcie wody w Nowym Orzechowie

 

Image ImageImage Image

Image Image Image

 


 

 

Image Image

 

ODNOWA MIEJSCOWOŚCI W ZAKRESIE

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM W SOSNOWICY (BUDOWA PLACU ZABAW),

KSZTAŁTOWANIE OBSZARU O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU

(BUDOWA INFRASTRUKTURY ULICY KASZTANOWEJ - OŚWIETLENIE I CHODNIK)

ORAZ REMONT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOSNOWICY

- BUDYNKU O FUNKCJI KULTURALNO - SPOŁECZNEJ

 

Projekt "Odnowa miejscowości w zakresie zagospodarowania centrum Sosnowicy (budowa placu zabaw). kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu (budowa infrastruktury ulicy Kasztanowej - oświetlenie i chodnik) oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy - budynku o funkcji kulturalno - społecznej" została zrealizowana w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00132-6922-UM0300159/09 zawarta w dniu 26 sierpnia 2009 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 456.391,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Termin zakończenia zaplanowano do końca 2010 roku.

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto cel w zakresie poprawy wizerunku miejscowości i jakości życia mieszkańców, promowanie miejscowości i jej dziedzictwa kulturowego, wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Kwota całkowita projektu wyniosła 555.272,73zł, w tym koszty kwalifikowalne - 430.845,23zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 271.190,00zł. Dofinansowanie wydatków całkowitych ze środków zewnętrznych wyniosło 48,83%.

Wyremontowany Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy

Image Image Image

 

Wybudowany chodnik z oświetleniem na ul. Kasztanowej

 

         

 


 

Image Image

 

REMONT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOSNOWICY

(ROBOTY WEWNĘTRZNE)

 

Projekt "Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy (roboty wewnętrzne)" realizowany w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00358-6922-UM0300505/10 zawarta w dniu 15 grudnia 2010 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 86.398,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt inwestycji zaplanowano na kwotę 183.760,00zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 150.623,66zł. Termin końcowy zakończenia realizacji całości operacji zaplanowano na październik 2012 rok.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel w zakresie stworzenia obiektu kulturalnego dla mieszkańców Sosnowicy, jak również całej społeczności gminy poprzez remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy.

 


 

Image Image

 

REMONT WIEJSKIEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GÓRKI

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW PUBLICZNYCH

 

Projekt "Remont wiejskiej świetlicy w miejscowości Górki wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych" realizowany w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00359-6922-UM0300504/10 zawarta w dniu 15 grudnia 2010 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 93.894,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 152.111,98zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 125.222,94zł. Termin zakończenia I etapu zaplanowano w kwietniu 2012 roku, a całość realizacji operacji zaplanowano do listopada 2013 roku.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel w zakresie poprawy jakości życia, podniesienie estetyki centrum miejscowości, integracja społeczna, wzmocnienie potencjału kulturowego i kapitału społecznego poprzez remont wiejskiej świetlicy i zagospodarowanie terenu. W ramach projektu zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, elewacje, roboty zewnętrzne i wewnętrzne (w tym wydzielenie łazienek i kuchni) oraz wyposażenie placu zabaw.

Inwestycja została wykonana i rozliczana w 2012 roku. W 2013 roku operacja została rozliczona. Całkowity koszt operacji wyniósł 80.526,57zł, w tym Gmina otrzymała zwrot w kwocie 48.197,00zł (59,85% całkowitych kosztów operacji. Koszty kwalifikowalne wyniosły 65.606,95zł.

 

W ramach operacji wykonano remont świetlicy wiejskiej na działce nr 100/3 i wybudowano plac zabaw na działce nr 100/4. Na placu zabaw znalazł się zestaw zabawowy, huśtawka pojedyncza, ławka z bali z oparciem, huśtawka ważka, karuzela tarczowa trójramienna, bujak rower i delfin oraz piaskownica z drewna. Zwrot kosztów inwestycji obejmował również część poniesionych kosztów altanki postawionej w 2011 roku w ramach Funduszu Sołeckiego do wartości wyłączonego zwrotu z funduszu.

Koszt całkowity inwestycji wynióśl 86.947,89zł w związku z pojawieniem się nieprzewidzianych robót dodatkowych w remontowanej świetlicy wiejskiej.

 

 Swietlica wiejska przed remontem

 

   

 

świetlica po remoncie:

          

 

Utworzony plac zabaw

         

 


 

Image Image

 

BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE USŁUG TURYSTYKI

W MIEJSCOWOŚCI LEJNO GMINA SOSNOWICA

 

Projekt "Budowa infrastruktury technicznej na terenie usług turystyki w miejscowości Lejno Gmina Sosnowica" realizowany w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00361-6922-UM0300503/10 zawarta w dniu 15 grudnia 2010 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 500.000,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 898.482,05zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 733.638,53zł. Termin zakończenia całość realizacji operacji zaplanowano do październik 2012 roku.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel w zakresie poprawy jakości życia dla mieszkańców i turystów, podniesienie estetyki miejscowości, integracja społeczna poprzez budowę infrastruktury technicznej na terenie usług turystyki. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę szaletu, oświetlenie drogowe Lejno, budowę infrastruktury technicznej w tym parking.

Inwestycja została wykonana i rozliczana w 2012 roku, a rozliczona w 2013 roku. Całkowity koszt operacji wyniósł 480.586,04z, w tym Gmina otrzymała zwrot w kwocie 286.834,00zł (co stanowi 59,68% wydatków całkowitych). Koszty kwalifikowalne wyniosły 382.446,33zł.

W ramach inwestycji wykonano chodnik na odcinku od drogi powiatowej w kierunku jeziora Zagłębocze, zatokę postojową i deptak przy jeziorze oraz na całym odcinku oświetlenie uliczne.

 

         

 

         

 

 


 

 

Image Image

 

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY JEZIORZE ZAGŁĘBOCZE 

W MIEJSCOWOŚCI LEJNO GMINA SOSNOWICA

 

Projekt "Rozbudowa infrastruktury technicznej  przy jeziorze Zagłębocze w miejscowości Lejno Gmina Sosnowica" złożony w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00492-6922-UM030060/12 zawarta w dniu 21 lutego 2012 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 102.262,00 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 75% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 167.400,70zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 136.350,29zł. Termin zakończenia całość realizacji operacji zaplanowano do czerwca 2015 roku.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: poprawa jakości życia mieszkańców i turystów oraz podniesienie estetyki miejscowości poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej przy jeziorze Zagłebocze w miejscowości Lejno.  W zakresie zadania zaplanowano budowę zbiornika na nieczystości na działce nr 282/20 /zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne - betonowy o pojemności 10m3 oraz płyty betonowej o powierzchni 21,49m2/ oraz utwardzenie placu przy jeziorze Zagłębocze na działce nr 282/21 o powierzchni 2000m2 w zakresie pospółki o grubości 30cm.

 

 Przed realizacją inwestycji:

         


 

Image Image

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZIENKACH,

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH STARY ORZECHÓW I SOSNOWICA

ORAZ NA ODCINKU STARY ORZECHÓW - KOMARÓWKA,

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

Projekt "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zienkach, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości  Stary Orzechów i Sosnowica oraz na odcinku Stary Orzechów - Komarówka, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków."  złożony w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Planowany koszt całkowity operacji wynosi 2.545.242,60zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.552.246,00 /75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji/. Koszty kwalifikowalne w wysokości 2.069.662,40zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Górki, Nowy Orzechów, Pieszowola, Turno, Stary Orzechów dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, jak również mieszkańców Sosnowicy przy ul. Parczewskiej, Starego Orzechowa okolic jeziora Skomelno poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz Komarówki i Zienek rozbudowując sieć wodociągową która będzie zasilała w wodę ze zmodernizowanego ujęcia wody w Nowym Orzechowie. Całość zadania wpłynie na uatrakcyjnienie obszaru turystycznego gminy oraz ochronę terenów chronionych atrakcyjnych dla odwiedzających gminę.

Okres realizacji projektu do grudnia 2014 roku.

 

W zakres zadania wchodzi:

1) przebudowa i rozbudowa  oczyszczalni ścieków w Zienkach

2) budowa sieci wodociągowej w Sosnowicy, ul. Parczewska

3) budowa sieci wodociągowej w Starym Orzechowie, droga lokalna

4) budowa sieci wodociągowej Stary Orzechów - Komarówka

5) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 13 sztuk, w tym do budynków użyteczności publicznej w miejscowości Nowy Orzechów dziłka nr 191/1, Pieszowola - działka nr 1112, budynków wielorodzinnych w Górkach na działkach nr 116/14, nr 116/5 i 116/3 oraz do budynków mieszkalnych w miejscowościach Turno (1szt.), Nowy Orzechów (3szt.), Pieszowoli (3szt.) i Stary Orzechów (1szt.).

 

Obecny stan oczyszczalni w Zienkach:

                

 


 

 

Image Image

 

ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE GMINY SOSNOWICA

 

Projekt "Zakup samochodu  na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Sosnowica"   złożony w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Umowa o przyznanie pomocy nr 00182-6921-UM0300200/11 została podpisana w dniu 26 października 2011 roku. Planowany koszt całkowity operacji wynosi 330.000,00zł, w tym dofinansowanie w wysokości 200.000,00zł /75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji/. Koszty kwalifikowalne w wysokości 268.292,68zł.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostałby cel: poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Sosnowica poprzez zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

Okres realizacji projektu do grudnia 2011 roku, który został przedłużony do grudnia 2012 roku.

 

Umowa została rozwiązana w dniu 3 grudnia 2012 roku w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z póżn. zm.), która uniemożliwia gminom po 1 lipca 2013 roku prowadzenia działalności w postaci gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza odbioru odpadów od mieszkańców gminy, w innej formie niż spółka kapitałowa z udziałem gminy. W związku z tym zakup pojazdu do odbioru odpadów byłby nieracjonalny. Gmina zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji o okres, który gmina mogła wnioskować tj do września 2013 roku w związku z ewentualną możliwością nowelizacji ustawy. Otrzymaliśmy negatywną odpowiedź. W związku z powyższym umowa została rozwiązana, aby nie blokować środków które mogłyby nie zostać wykorzystane przez Województwo Lubelskie i zwrócone do budżetu Unii Europejskiej.

 


  

BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO - TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TURNO GMINA SOSNOWICA
 

Projekt "Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w miejscowości Turno gmina Sosnowica"   złożony w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności: objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

 

Umowa o dofinansowanie nr 00026-6173-SW0300006/12/13 została podpisana w dniu 23 kwietnia 2013 roku w wysokości pomocy 139.756,66zł. Przy czym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 104.817,50zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 202.236,13zł, w tym koszty kwalifikowalne - 164.419,61zł. Poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji do 31 lipca 2014 roku.

 

W ramach operacji zaplanowano remont świetlicy na działce nr 30 /roboty tynkarsko-malarskie, roboty dekarskie, elewacja i elementy zewnętrzne/, budowa "Miejsca spotkań" na działce nr 30 /plac zabaw z urządzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi i zabawowymi oraz nasadzenia roślin i krzew/, budowa platformy widokowej na działce nr 148 oraz modernizacja drogi dojazdowej Turno. Droga prowadzi w kierunku platformy widokowej, przy której będzie usytuowany parking na 10 miejsc oraz prowadzi do świetlicy wiejskiej i placu zabaw, w wyniku czego łączy się w spójny system, tworzący całość z innymi elementami operacji. 


W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną w miejscowości Turno oraz zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców wsi poprzez budowę platformy widokowej wraz z parkingiem, odnowienie wiejskiej świetlicy i budowę placu zabaw oraz drogi dojazdowej.

 


REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PIESZOWOLA POPRZEZ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Projekt "Rewitalizacja miejscowości Pieszowola poprzez remont świetlicy wiejskiej"   złożony w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności: objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

Umowa o dofinansowanie nr 00005-6173-SW0300063/13/14 została podpisana w dniu 16 stycznia 2014 roku w wysokości pomocy 58.004,06 zł, przy czym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie  43.503,04 zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 89. 770,38 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 68.240,08 zł. Poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji do 30 listopada 2014 roku.

W ramach operacji zaplanowano remont świetlicy na działce nr 1112 – roboty dekarskie, w tym nowe pokrycie dachu blachą trapezową, wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż obróbek z tworzyw sztucznych oraz  roboty elewacyjne, w tym ocieplenie ścian i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, wykonanie instalacji odgromowej.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną w miejscowości Pieszowola oraz zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej.  


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SOSNOWICA

 

Gmina Sosnowica, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Sosnowica - planowanie strategiczne”.

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sosnowica, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

 

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

 

Uwaga!

Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

 

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

 1. Ankieta dla mieszkańców,
 2. Ankieta dla przedsiębiorców,

 

Wypełnioną ankietą należy przesłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać osobiście w Urzędzie Gminy w Sosnowicy, pok. nr 20 Ankietę w wersji papierowej można uzyskać, a potem złożyć, w Urzędzie Gminy w Sosnowicy, pok. nr 20.

 

Termin składania wypełnionych ankiet upływa 8 grudnia 2014.

 

Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sosnowica !


 

 

Projekt Budowa innowacyjnej infrastruktury sportowej na rewitalizowanym obszarze gminy Sosnowica"   złożony w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności: objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

Umowa o dofinansowanie nr 00021-6173-SW0300003/14 została podpisana w dniu 30 września 2014 roku w wysokości pomocy 27.288,85 zł, przy czym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie  20.466,63 zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 37.900,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 30.981,30 zł. Poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji do 30 listopada 2014 roku.

Operacja ma na celu poprawę konkurencyjności, atrakcyjności turystycznej i rozwój więzi społecznej na rewitalizowanym obszarze miejscowości Sosnowica (obszar LGR), poprzez:
- budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Sosnowica (działka nr 459/4)

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną obszaru zależnego od rybactwa.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information