Imieniny : Anieli Jana
Sobota, 28 Marzec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Centrum Turystyczne Sosnowica

 

 

CENTRUM TURYSTYCZNE SOSNOWICA

 

Projekt "Centrum Turystyczne Sosnowica" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współprac międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-077/09-00-0394 została podpisana w dniu 8 października 2010 roku z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 564.822,27zł, tj. 70% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.078.278,19zł, w tym wydatki kwalifikowalne - 806.888,99zł. Okres realizacji zgodnie z umową rozpoczyna się w dniu 10 stycznia 2011 roku, a zakończenie rzeczowe przewidziano 30 listopada 2011 roku, a finansowe 30 grudnia 2011 roku.

Celem projektu o najszerszej i długotrwałej skali oddziaływania jest poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Sosnowica i powiatu parczewskiego poprzez powiązanie istniejących i nowopowstałych atrakcyjności turystycznych i kulturowych oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury turystyki.

Celem bezpośrednim jest uruchomienie Centrum Turystycznego w Sosnowicy.

Cele szczegółowe umożliwią:

 • powstanie obiektu na potrzeby turystyczne;
 • utworzenie miejsca promocji walorów kulturowych i turystycznych gminy Sosnowica i przybliżającego poznanie dziejów okolicznych terenów;
 • powstanie produktu turystycznego gminy Sosnowica;
 • zabezpieczenie obiektu wewnątrz i na zewnątrz;
 • udostępnienie obiektu turystom i mieszkańcom;
 • zagospodarowanie terenu wokół obiektu;
 • stworzenie stałej wystawy informującej o historii okolic i opisującej okoliczne zabytki;
 • promocja oferty turystycznej i produktu turystycznego przy pomocy nowoczesnych technik elektronicznych (Internetu).

Przedmiotem projektu jest realizacja zadania "Centrum Turystyczne Sosnowica" polegające na dobudowie istniejącego obiektu Urzędu Gminy wraz z częścią komunikacyjną, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, a także powiązanie istniejących atrakcji turystycznych z terenu gminy Sosnowica w spójny system. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się rozbudowę obiektu w celu użytkowania go przez turystów i mieszkańców w celach turystycznych.

Zakres Projektu:

 • prace budowlano - instalacyjne (skrzydło wschodnie) w zakresie rozbudowy o dwie kondygnacje z poddaszem nieużytkowym;
 • prace budowlano - instalacyjne (skrzydło środkowe) w zakresie nadbudowy o poddasze nieużytkowe;
 • prace budowlano - instalacyjne (skrzydło zachodnie) w zakresie poprawy architektury obiektu;
 • montaż platformy dla osób niepełnosprawnych;
 • zakup wyposażenia do obiektu i miejsca do spotkań (w tym meble biurowe, sprzęt komputerowy i projektor), punktu informacji turystycznej;
 • opracowanie przewodnika multimedialnego;
 • instalacja monitoringu;
 • promocja projektu.

Zostanie utworzona nowa atrakcyjniejsza architektura obiektu z niezbędną infrastrukturą i przyjazne dla użytkowników zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie na terenie obecnego Urzędu Gminy, w jego wschodnim skrzydle centrum turystyczne z punktem informacji turystycznej, pomieszczeniami dla organizacji pozarządowych, mieszkańców. Obiekt zostanie w komponowany w otoczenie, a zmieniona bryła wpłynie na poprawę stanu wizualnego obiektu. Zastosowane zostaną rozwiązania ułatwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym - przede wszystkim montaż platformy dla niepełnosprawnych.

 

Projekt został rozliczony w 2012 roku. Całkowity koszt projektu wyniósł 1.030.994,66zł w tym 794.547,17zł koszty kwalifikowalne. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 556.183,01zł, co stanowi 53.94% kosztów całkowitych poniesionych w Projekcie.

 

 

 

W ramach projektu wybudowano Centrum Turystyczne Sosnowica, który został doposażony /zakupiono meble, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy/ oraz utworzono przewodnik multimedialny i dostosowano budynek do osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie platformy. Ponadto został ujednolicony cały budynek Urzędu Gminy poprzez prace remontowe zewnętrzne. Zamontowano również monitoring na całości budynku.

 

W ramach projektu powstała strona Internetowa Gminy Sosnowica /przewodnik multimedialny/ promujący walory turystyczne Gminy Sosnowica http://www.sosnowica-turystyka.pl/

 

Centrum turystyczne jest czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy. Podejmowane są liczne działania, w tym: obchody światowego dnia turystyki (październik), konkursy /kulinarny "Bogactwa lasu", plastyczny "Wielkanocne tradycje i obyczaje", wiedzy "Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie", literacki "Mój region w poezji"/ oraz rajdy rowerowy.

 Centrum Turystyczne Sosnowica poprawi atrakcyjność turystyczną Gminy Sosnowica i Powiatu Parczewskiego poprzez powiązanie istniejących i nowo-powstałych atrakcji turystycznych i kulturowych oraz zwiększyła się dostępność do infrastruktury turystycznej. Obiekt służy zarówno turystom, jak i mieszkańcom (siedziba stowarzyszenia, miejsce spotkań i prezentacji lokalnego dziedzictwa). Można tutaj znaleźć liczne materiały promujące gminę, jak i walory turystyczno - kulturowe okolic i różnych zakątków Lubelszczyzny.

 

Urząd Gminy z rozbudowanym skrzydłem Centrum Turystyczne Sosnowica

    

  

 

Stan obiektu przed realizacją projektu

Image Image  Image

 

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information