Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013) - Lepsze nauczanie w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Gminie Sosnowica

 

 Image Image

 

LEPSZE NAUCZANIE W KLASACH I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE SOSNOWICA

 

Projekt "Lepsze nauczanie w klasach I - III szkoły podstawowej w Sosnowicy" realizowany w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu zaplanowano w terminie od 1 sierpnia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. Projekt opiewa na kwotę 31.731,00zł i jest to całkowita kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u 54 uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III szkoły podstawowej funkcjonującej w Gminie Sosnowica do 15 czerwca 2012 roku.

Cele szczegółowe:

- zapewnienie każdemu dziecku realizującego I etap edukacji w szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Sosnowica oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami / możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole podstawowej w Gminie Sosnowica aktywizujących metod nauczania;

- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacji w Szkole Podstawowej w Gminie Sosnowica oraz zintensyfikowanie współpracy.

Projektem objęci są uczniowie / uczennice klas I - III szkoły podstawowej z gminy, które wykazują potrzebę dodatkowej edukacji. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział dzieci u których zdiagnozowano trudności w czytaniu i pisaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych, z problemami logopedycznymi i z wadą postawy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie polonistycznym, artystycznym oraz uwzględniające nauki matematyczno - przyrodnicze.

W ramach projektu przewidziano prowadzenie raz w tygodniu ogółem po 30 godzin w każdej grupie:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji w oddziale w Sosnowicy i w Fili w Zienkach;

- zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla dwóch grup w oddziale w Sosnowicy;

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami nowy w oddziale w Sosnowicy;

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w oddziale w Sosnowicy;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w oddziale w Sosnowicy;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie w Sosnowicy;

- zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w zakresie muzyczno - plastycznym w Filii w Zienkach.

Zaplanowano również zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia poszczególnych zajęć oraz szaf do ich przechowywania.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information