Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

LEADER

 

 

 

 

I N F O R M A C J E     O G Ó L N E

 

 

 

LEADER oznacza "powiązanie działań z zakresu rozwoju wsi". jest to sposób na mobilizowanie i realizowanie rozwoju wsi wśród lokalnych społeczności wiejskich, a nie stały zestaw środków do realizacji.

 

 

LEADER obejmuje działania osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Działania osi 4. Leader

 • wdrażanie lokalnych strategii działania
 • wdrażanie projektów współpracy
 • funkcjonowanie lokalnej grupy działania , nabywanie umiejętności i aktywizacja

 

Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.

W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni się do osiągnięcia celów osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej.

 

Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązywania.

Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

 

Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "POLESIE", z siedzibą w Cycowie została powołana na obszarze dziewięciu gmin położonych na terenie pięciu powiatów: łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, włodawskiego i chełmskiego.

 

Lokalną grupę tworzą podmioty z gmin:

 • Cyców
 • Ludwin
 • Łęczna (część wiejska)
 • Puchaczów
 • Sosnowica
 • Spiczyn
 • Urszulin
 • Uścimów
 • Wierzbica

 

Gminy tworzące LGD "Polesie" tworzą jednolity przestrzennie terytorium o powierzchni 109.772 ha.

 

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 3 kwietnia 2008 roku w Cycowie. Stowarzyszenie zostało wpisane postanowieniem Sądu Rejonowego KRS w Lublinie w dniu 7 listopada 2008 roku. Otrzymało nr KRS 0000315000.

 

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Polesie"

ul. Nowa 1

21 - 070 Cyców

 

http://www.lgdpolesie.pl/

 

 

W dniu 29 lutego 2008 roku Rada Gminy Sosnowica Uchwałą Nr XIV/92/08 wyraziła zgodę na współdziałanie Gminy Sosnowica z Gminami: Cyców, Puchaczów, Łęczna, Spiczyn, Ludwin, Urszulin, Uścimów w zakresie opracowania programu pod nazwą "Lokalna Strategia Rozwoju" wymagana przez wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER, Uchwałą Nr XIV/93/08 wyraziła zgodę na udział Gminy Sosnowica w zebraniu założycielskim, przystąpienie do komitetu założycielskiego oraz do tworzenia stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania, do reprezentowania Gminy Sosnowica w stowarzyszeniu upoważniono Wójta Gminy Sosnowica.

 

Lokalna Grupa Działania powstała w drodze konsultacji społecznych, które odbyły się we wszystkich gminach. Podczas spotkań, przedstawiono ideę inicjatywy Leader, zostały zaprezentowane doświadczenia we wdrażaniu tego programu w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Następnie najbardziej zaangażowane osoby, które aktywnie działają w lokalnym środowisku zadeklarowały chęć uczestnictwa w grupie roboczej, odpowiedzialnej za stworzenie lokalnej grupy działania oraz opracowanie lokalnej strategii rozwoju.

 

Do grona partnerów Lokalnej Grupy Działania "Polesie" należą dwie gminy: Cyców i Urszulin, które aktywnie uczestniczyły realizacji programu Leader + w poprzednim okresie programowania 2004 - 2006. Członkiem stowarzyszenia "Polesie" jest Fundacja "Liderzy Polesia", która jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Pilotażowego Leader + zrealizowała wiele ciekawych inicjatyw i projektów zaplanowanych.

 

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Polesie" w pdf.

 

 

Opracowana Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Polesie" ma wspomóc osiągnięcie celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, w zakresie osi 3, tj. dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich. Zakres operacji w poszczególnych działaniach PROW osi 3 ma odzwierciedlenie w zaplanowanych w w/w strategii przedsięwzięcia:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Małe projekty

 

W ramach możliwości pozyskania środków w ramach osi 4 PROW przez Lokalną Grupę Działania "Polesie" na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2007 - 2013 zamyka się w kwocie 6.258.920,00 zł (wydatków refundowanych, która jest wynikiem przyjęcia wskaźników obowiązujących w programie LEADER (tj. liczba ludności obszaru objętego LSR na dzień 21.12.2006 roku oraz limitów kwotowych dla poszczególnych działań.

 

Na dzień 31.12.2006 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego na obszarze LGD "Polesie" zameldowanych było 42.290 osób.

 

 

Lokalna Grupa Działania "Polesie" liczy 82 członków, wśród których z terenu Gminy Sosnowica weszło 9 osób:

 • Anna Czarnomska
 • Bronisława Grzywaczewska
 • Krystyna Jaśkiewicz - zastępca Przewodniczącego Rady LGD
 • Zofia Łasocha
 • Edward Marczuk
 • Włodzimierz Maryjewski - członek Rady LGD
 • Bożena Niezabitowska
 • Agnieszka Stańczuk
 • Dorota Wojno - członek Zarządu LGD

 Od 2012 roku przedstawicielami Gminy Sosnowica działającymi w Lokalnej Grupie Działania "Polesie" są osoby:

 • Krystyna Jaśkiewicz /Gmina Sosnowica/ - Zastępca Przewodniczącego Rady LGD
 • Dorota Wojno
 • Anna Czarnomska /Gminna Bibiloteka Publiczna w Sosnowicy/
 • Zofia Łasocha /LKS Grom Sosnowica/
 • Agata Mikulska - Członek Rady LGD
 • Katarzyna Grzywaczewska /Stowarzyszenie "Aktywni w Sosnowicy/ - Członek Zarządu LGD
 • Władysław Korpacki /Centrum Szkoleniowo - Rekreacyjne "Dworek Kościuszko"

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information