Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

LEADER - Projekty realizowane przez LGD

 

 

 

 

P R O J E K T Y     R E A L I Z O W A N E

 

 

KULTURA I OBYCZAJE - DAWNIEJ I DZIŚ

 

Gminna Sosnowica w 2013 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 01647-6930-um0342780/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wniosek o dofinansowanie operacji "Kultura i obyczaje - Dawniej i Dziś" został złożony 13 sierpnia 2012 roku do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie. 

Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości wiejskiej w wyniku zorganizowania warsztatów i biesiady w Gminie Sosnowica.

 Kwota dofinansowania w wysokości 16.080zł i nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (do 25.00zł). Całkowity koszt operacji - 24.723,00zł, w tym 20.100,00zł wartość kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu zaplanowano:

 •  przeprowadzenie warsztatów masarskich,
 • przeprowadzenie warsztatów przetwarzania ryb,
 • przeprowadzenie warsztatów plecionkarskich
 • przeprowadzenie warsztatów wokalno - muzycznych pieśni biesiadnych i ludowych;
 • konkurs "Smaki Regionu"
 • organizacja biesiady sosnowickiej.

 

 

ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC SPOTKAŃ W MIEJSCOWOŚCIACH STARY ORZECHÓW I TURNO OSADA

 

Gminna Sosnowica w dniu 12 lipca 2013 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 01664-6930-UM342781/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wniosek o dofinansowanie operacji "Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowościach Stary Orzechów i Turno Osada" został złożony 13 sierpnia 2012 roku do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie.

Celem operacji jest  poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez utworzenie lokalnych miejsc spotkań i integracji w miejscowościach Stary Orzechów i Turno Osada. Wpłynie to również na wzrost atrakcyjności turystycznej, jako miejsce odpoczynku przy okolicznych ścieżkach i szlakach turystycznych.

Miejsca spotkań zostaną zorganizowane w miejscowośc Stary Orzechów na działce nr 149/1, gdzie zaplanowano dostawę i montaż zestawu zabawowego, huśtawkę ważkę i huśtawkę pojedyńczą, ławkę z oparciem i altankę. W miejscowości Turno na działce nr 252/9 zostanie ustawiony zestaw zabawowy, huśtawka pojedyńcza, ławka z oparciem i altanka oraz ogrodzenie drewniane od ulicy.

Przewidziana pomoc w wysokości 17.987,20zł, jednak w wysokości nie większej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 25.000,00zł. Koszty całkowite planowanej inwestycji wynoszą 27.655,32zł, w tym 22.484,00zł to koszty kwalifikowalne operacji.

Termin zakończenia przewidziany na wrzesień 2013 roku.

 

 

PROMOCJA WALORÓW KRAJOBRAZOWO - KULTUROWYCH GMINY SOSNOWICA

 

Gminna Sosnowica w dniu 10 kwietnia 2013 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 01526-6930-UM0342779/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wniosek o dofinansowanie operacji pn "Promocja walorów krajobrazowo - kulturowych Gminy Sosnowica - montaż tablic" został złożony w sierpniu 2012 roku do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie. Operacja opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości 20.167,00zł /jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż 25.000,00zł/. Koszt całkowity zaplanowanej operacji to 31.006,77zł. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przewidziano do lipca 2013 roku. 

 

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej i promocja obszarów wiejskich oraz wzrost świadomości mieszkańców i turystów o Gminie Sosnowica poprzez ustawienie tablic informacyjno - turystycznych na obszarze gminy.

Tablice informacyjno - turystyczne planowane są do ustawienia w miejscowościach

 • Sosnowica - dz. nr 78/13 i 338,
 • Bohutyn - dz. nr 131,
 • Górki - dz. nr 100/3
 • Komarówka dz. nr 16,
 • Kropiwki dz. nr 22
 • Lejno dz. nr 152/1 i 283,
 • Libiszów dz. nr 11
 • Mościska dz. nr 71/2
 • Nowy Orzechów dz. nr 19/1
 • Olchówka dz. nr 55
 • Pasieka sz. nr 1/2
 • Stary Orzechów dz. nr 149/1
 • Turno dz. nr 252/9
 • Zbójno dz. nr 56/1
 • Zienki dz. nr 36/17

 

 

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYM ORZECHOWIE

 

Gminna Sosnowica 12 czerwca 2013 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00390-6930-UM0330477/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców wsi Nowy Orzechów poprzez remont świetlicy wiejskiej znajdującej się na działce nr 19/1. W ramach inwestycji zaplanowano roboty dekarskie i roboty elewacyjne.

Przyznana pomoc w wysokości 25.850,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 39.745,75zł. Termin realizacji do września 2014 roku.

  

 

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM SOSNOWICY - ETAP II (REMONT PARKINGU)

 

Gminna Sosnowica zrealizowała projektu "Zagospodarowanie centrum Sosnowicy - etap II (remont parkingu)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", Oś 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2011 roku do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie. Umowa o dofinansowanie Nr 00246-6930-UM0330271/11 z Samorządem Województwa Lubelskiego została podpisana w dniu 14 grudnia 2011 roku na kwotę dofinansowania 38.475,00 /kwota którą mogła uzyskać gmina/ ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt całkowity zaplanowanej operacji to 61.345,29zł. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przewidziano do listopada 2012 roku.

 

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb miejscowości poprzez poprawę warunków miejsc parkingowych w centrum miejscowości oraz ujednolicenie wizerunku Sosnowicy.

 

Operacja została  wykonana w 2012 roku i rozliczona w 2013 roku. Całkowity koszt operacji wynióśł 60.400,08zł, w tym Gmina wnioskowała o zwrotk w kwocie 38.475,00zł, co stanowi 63,70% całkowitych kosztów operacji. Koszty kwalifikowalne 49.105,75%. Na realizację danej operacji w ramach niniejszego działania Gmina Sosnowica mogła uzyskać dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 38.475,00zł.

 

W ramach inwestycji wyremontowano plac postojowy (parking) w centrum Sosnowicy znajdującego się na działkach nr 133 i 20 w zakresie wykonania zagęszczonej warstwy odsączającej, podbudowy z gruntu stabilizowanego, nawierzchni z kostki brukowej oraz krawężników betonowych.

  

Zrealizowana inwestycja

 

         

  

  

UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnowicy przystąpiła do realizacji projektu "Utworzenie miejsca spotkań Gminnej Biblioteki Publicznej" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów , Oś 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wniosek o dofinansowanie został złożony w I naborze wniosków do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie. Umowa o dofinansowanie Nr 00068-6930-UM0340199/10 z Samorządem Województwa Lubelskiego została podpisana w dniu 26 lipca 2010 roku na kwotę dofinansowania 8.400,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt całkowity zaplanowanej operacji to 14.640,00zł, w tym 12.000,00 zł koszty kwalifikowalne. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przewidziano do 30 czerwca 2011 roku.

 

Celem projektu jest utworzenie miejsca ogólnego dostępu do Internetu dla Mieszkańców Gminy, Czytelnikom Biblioteki oraz turystom. Aktywizacja Młodzieży Gminnej dzięki przeprowadzonym warsztatom oraz wzmocnienie więzi z ich miejscem zamieszkania, edukowanie osób Dorosłych odnośnie podstaw obsługi komputera. A także promowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnowicy jako centrum kulturalnego i multimedialnego. W rezultacie zaktywizowanie Młodzieży w ich miejscu zamieszkania, udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego mieszkańcom, w tym bezpłatny dostęp do Internetu, podniesienie świadomości społeczności lokalnej odnośnie obsługi komputera, utworzenie centrum informacyjne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sosnowicy.

Projekt podnosi standardy komunikacyjne oraz rozwija świadomość informacyjną mieszkańców Gminy.

 

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla dwóch stanowisk, które mają służyć mieszkańcom Gminy Sosnowica. Zaplanowano przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych ze znajomości obsługi komputera. Warsztaty obejmują dwa cykle szkoleń (po sześć spotkań trzygodzinnych) dla Dorosłych - nauka podstaw obsługi komputera, pakietu MS Office i środowiska Windows, oraz dla Młodzieży - zaawansowana wiedza na temat używania komputerów, oprogramowania i Internetu. Łącznie przeszkolono 14 osób.

 

Wartość całkowita projektu wyniosła 14.001,35 zł, w tym kwota 11.999,35 zł wydatków kwalifikowalnych, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło - 8.399,00zł.

   

 

 

 

ROMANTYCZNA SOSNOWICA - PĘDZLEM MALOWANA

 

        Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy realizuje projekt "Romantyczna Sosnowica - pędzlem malowana  w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów , Oś 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie. Umowa o przyznanie Pomocy Nr 01495-6930-UM0342783/12 została zawarta w dniu 12 marca 2013 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 8.606,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota całkowita operacji 11.933,85zł, w tym koszty kwalifikowalne 10.758,19zł

Celem projektu jest organizacja pleneru malarskiego w obsadzie międzynarodowym, która przyczyni się do aktywizacji kulturowo - edukacyjnej społeczności. Organizacja pleneru przyczyni się do popularyzacji i szerzenia wiedzy o walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych naszej gminy.

Zadania projektu:

 • Zakup materiałów plastycznych do pleneru malarskiego
 • zakup materiałów do fotogalerii
 • wywołanie zdjęć do fotogalerii
 • catering - wyżywienie uczestników pleneru
 • wycieczka po obszarze LGD "Polesie"
 • wydanie folderu poplenerowego
 • zatrudnienie komisarza pleneru
 • wynagrodzenie obsługi księgowości pleneru

 

 

ROMANTYCZNA SOSNOWICA - DZIEDZICTWO KULTUROWO - HISTORYCZNE GMINY

 

        Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy realizuje projekt "Romantyczna Sosnowica" - dziedzictwo kulturowo - historyczne gminy  w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów , Oś 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie. Umowa o przyznanie Pomocy Nr 01440-6930-UM0342782/12 została zawarta w dniu 23 stycznia 2012 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 3.600,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota całkowita  operacji 4.615,01zł, w tym koszty kwalifikowalne - 4.500,00zł. Okres realizacji projektu 13.08.2012 - 27.06.2013r.

Celem projektu jest odtworzenie grupy teatralnej promującej gminę Sosnowica i jej korzenie historyczne, przygotowanie ludowego zespołu śpiewaczego podczas warsztatów wokalno - muzycznych do zaprezentowania ludowych pieśni miłosnych, organizacja konferencji dotyczącej dziedzictwa kulturalno - historycznego gminy. Podczas konferencji odbyły się prelekcje przybliżające uczestnikom rys historyczno -  kulturowy naszej gminy jak również znane postacie historyczne związane z Sosnowicą.

Grupa teatralna przedstawiła spektakl "Romantyczna miłość Tadeusza i Ludwiki", a zespół śpiewaczy wykonał koncert ludowych pieśni miłosnych. Działania te przyczyniły się do zwiększenia świadomości historycznej i pozwoliły zaktywizować społeczność lokalną do kultywowania tradycji i aktywności społeczno - kulturalnej.

Zadania projektu:

 • zatrudnienie prelegentów
 • uszycie strojów do przedstawienia teatralnego
 • zakup materiałów dekoracyjnych
 • zatrudnienie muzyka dla zespołu ludowego w celu przeprowadzenia warsztatów wolano - muzycznych.
   
         

  

 

ORGANIZACJA FESTYNU I PLENERU MALARSKIEGO "MALOWNICZE POLESIE"

 

     Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy realizuje projekt "Organizacja festynu i pleneru malarskiego "Malownicze Polesie" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów , Oś 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

     Wniosek o dofinansowanie został złożony do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie. Umowa o przyznanie Pomocy Nr 00942-6930-UM0341684/11 została zawarta w dniu 14 grudnia 2011 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 9.059,40zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota całkowita  projektu 15.343,66zł, w tym koszty kwalifikowalne - 12.942,00zł. Okres realizacji: 21.07.2011 - 3.08.2012r.

     Organizacja pleneru malarskiego w obsadzie międzynarodowej, która przyczyni się do popularyzacji i szerzenia wiedzy o walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturowych. Inicjatywy artystyczne łączące poznawanie tych ziem z praktyczną nauką są jedną z najbardziej kreatywnych form budowania wzajemnych relacji partnerskich Polska Ukraina. Umożliwiają one jednocześnie nawiązywanie trwałych przyjaźni i służą wypracowaniu nowych form współpracy międzynawowej.

 Zakres projektu:

 • obsługa techniczna festynu
 • wynagrodzenie zespołów
 • wynagrodzenie kabaretu
 • zabezpieczenie imprezy
 • wydanie plakatów informacyjnych 

 

 

ORGANIZAJA FESTYNU I PLENERU MALARSKIEGO "UROKI POLESIA"

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy realizuje projektu "Organizacja festynu i pleneru malarskiego - UROKI POLESIA" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów , Oś 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie w trakcie I naboru. Umowa o przyznanie Pomocy Nr 00075-6930-UM0340197/10 została zawarta w dniu 29 lipca 2010 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 8.400,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota całkowita projektu - 14.000,00zł, w tym 12.000,00zł to koszty kwalifikowalne realizowanej operacji. Okres realizacji Projektu od 6 kwietnia 2011 roku do 31 października 2011 roku.

 

Celem projektu jest organizacja festynu i pleneru malarskiego, który przyczyni się do popularyzacji i szerzenia wiedzy o walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturowych transgranicznych obszarów Polesia Zachodniego Województwa Lubelskiego. Prezentacja efektów pleneru podczas wystawy prac - wernisażu zorganizowanego w trakcie festynu pozwoli bezpośrednio mieszkańcom gminy, jak i przybyłym gościom obcować z kulturą. Działania zaplanowano do zrealizowania w terminie od 27 czerwca 2011 roku do 3 lipca 2011 roku.

  

 

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY JAKO NARZĘDZIE PROMOCYJNE POLESIA

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy realizuje również projekt "Zespół śpiewaczy jako narzędzie promocyjne Polesia" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów , Oś 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie w I naborze wniosków. Umowa o przyznanie Pomocy Nr 00076-6930-UM0340198/10 została zawarta w dniu 29 lipca 2010 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 8.400,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota całkowita projektu - 14.000,00zł, w tym 12.000,00zł to koszty kwalifikowalne realizowanej operacji. Okres realizacji Projektu od 6 kwietnia 2011 roku do 31 października 2011 roku.

 

Celem projektu jest utworzenie zespołów śpiewaczy, które swą działalnością nawiązują do dawnych tradycji i obrzędów naszych stron poprzez prezentację strojów ludowych i pieśni pochodzących z tego regionu. Projekt wykorzystywać będzie zarówno zasoby dziedzictwa kulturowego (obrzędy, stroje, pieśni), jak również dziedzictwo historyczne. Wpłynie to korzystnie na integrację ludzi z kilku miejscowości, promocję Gminy Sosnowica oraz będzie oddziaływać na wszystkie gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy "Polesia". Szczególnie ważnym elementem będzie włączenie się ludzi młodych do zespołów. Podczas realizacji zadania będą funkcjonowały dwa zespoły śpiewacze, których zadaniem będzie w trakcie 40 godzinnych warsztatów wokalno - muzycznych przygotowanie do prezentacji piosenek biesiadnych i ludowych. Końcowym efektem będzie opracowanie małych śpiewników, które będą rozpowszechnione wśród lokalnej społeczności. Zostaną one wykorzystane podczas biesiady ludowej na zakończenie projektu.

  

 

ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC SPOTKAŃ W MIEJSCOWOŚCIACH NOWY ORZECHÓW, PASIEKA I PIESZOWOLA

 

Gmina Sosnowica podpisała umowę na realizację projektu "Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowościach Nowy Orzechów, Pasieka i Pieszowola" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów , Oś 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie do II naboru wniosków. Umowa o przyznanie Pomocy Nr 00446-6930-UM0340993/10 na operację z zakresu małych projektów została podpisana w dniu 11 kwietnia 2011 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego na kwotę dofinansowania 23.951,48zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota całkowita projektu wynosi 41.744,00zł, w tym 34.216,40zł to koszty kwalifikowalne realizacji operacji. Okres realizacji Projektu zgodnie z umową zaplanowano do września 2012 roku.

 

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych poprzez utworzenie lokalnych miejsc spotkań i integracji w miejscowościach Nowy Orzechów, Pasieka i Pieszowola. Wpłynie to również na wzrost atrakcyjności turystycznej, jako miejsce odpoczynku przy okolicznych szlakach.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie trawników dywanowym siewem na gruncie wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowych w miejscowości Pasieka. Ponadto zostaną dostarczone i zamontowane we wszystkich trzech miejscowościach zestawy, huśtawki ważka, huśtawki pojedyncze i ławki z oparciem. W Nowym Orzechowie i Pasiece dodatkowo zostanie postawiona altanka i utworzone miejsca na ognisko, zaś w Pieszowoli zaplanowano grill w pobliżu obecnej altanki.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information