Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

PPWOW

 

 

P O D S U M O W A N I E     P P W O W     W     G M I N I E      S O S N O W I C A

 

 

7 kwietnia 2006 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zawarł z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (zwanym Bankiem Światowym) umowę pożyczki Nr 7358 POL na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Gmina Sosnowica zawarła z Województwem Lubelskim w dniu 27 grudnia 2007 roku z porozumienie o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, na kwotę 38 700 euro. Gmina uzyskała kwotę 139.970,16 zł na realizację Programu Integracji Społecznej (PIS) jednego z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

 

W Gminie Sosnowica w ramach Programu Integracji Społecznej zrealizowano usługi integracji społecznej na łączną kwotę 163 804,19 zł, z czego kwota 148 923,77 zł została wydatkowana w ramach komponentu realizacji usług społecznych skierowanych do osób starszych, rodzin oraz dzieci i młodzieży wynikających z opracowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Pozostała kwota 14.880,42 zł wydatkowana w ramach wsparcia szkoleniowego i pomocy eksperckiej.

Do rozdysponowania była kwota:

- komponent usługi integracji społecznej kwota 38.509,18 euro tj. 148.849,53 zł

- komponent wsparcie szkoleniwe na kwotę 3.870,00 euro (14.958,71zł).

  

 

W ramach Programu Integracji Społecznej (PPWOW) zrealizowano usługi:

  

1) Zagospodarowanie czasu wolnego całej społeczności gminy (festyn żniwny)

  

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od dnia 1 września 2009 roku (podpisano porozumienie)  do dnia 30 października 2008 roku na kwotę 7.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złozone w dniu 24 października 2008 roku.

7 wrzesnia 2008 roku odbył się festyn żniwny "Plon niesiemy, plan...." w trakcie których odbyły się pokazy pracy rolnika, rywalizacja sołectw, konkursy rodzinne, stoiska potraw regionalnych oraz wytworów sztuki ludowej i płodów rolnych, biesiada ludowa, przedstawienia, obrzędy ludowe, spiewy, przejażdżki bryczką.

 

 

2) Aktywizacja społeczna kobiet

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od dnia 2 września 2009 roku (podpisano porozumienie)  do dnia 27 stycznia 2009 roku. Sprawozdanie końcowe przedłożone w dniu 6 listopada 2010 roku.

W dniach 25 i 26 września 2008 roku zorganizowano wyjazd studyjny do Hołowna i Zalioszcza. Z wyjazdu skorzystało 18 aktywnych kobiet z terenu Gminy Sosnowica, będące przedstawicielkami instytucji Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy, Stowarzyszenia Kulturalno - Regionalnego "Nałęcz" w Sosnowicy z siedzibą w Pieszowoli, Społecznego Stowarzyszenia Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" w Sosnowicy, Kół Gospodyń Wiejskich i klokalne liderki. Kobiety, które poszukują nowych doświadczeń, samorealizacji, potrzebują motywacji i bodźców do dalszych działań w pracy w lokalnej społeczności.

 

  

3) Rozwijanie i wspomaganie istniejących świetlic wiejskich na terenie Gminy Sosnowica"

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od 2 września 2008 roku (podpisano porozumienie) do 29 kwietnia 2009 roku na kwotę 31.728,95 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 7 stycznia 2009 roku.

Od 1 października 2008 roku odbywały się warszaty animacyjne dwa razy w tygodniu w trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach Turno, Nowy Orzechów i Górki. Dzieci brały udział w zajęciach teatralnych przygotowujących jasełka oraz w warsztatach tanecznych prowadzonych przez wykfalifikowanego instruktora tańca. W Górkach i w Nowym Orzechowie odbywały się dodatkowo zajęcia artystyczne dla osób dorosłych, które spędzały swój czaqs aktywnie wraz z dziećmi przygotowując dekoracje i stroje na przedstawienia.  Ze względu na największe zainteresowanie odób dorosłych zorganizowano spotkanie z psychologiem. W dniu 20 grudnia 2008 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy podczas spotkania podsumowująco - opłatkowego dzieci zaprezentowały rezultaty swojej pracy.

W zajęciach brało udział 46 dzieci i młodzieży.

 

  

4) Wolontariat w gminie

 

Usługę realizowało Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" w Sosnowicy w okresie od 4 maja 2009 roku (podpisano umowę) do 16 lutego 2010 roku na kwotę 7.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 16 lutego 2010 roku.

Młodzież i osoby dorosłe z miejscowości Komarówka, Pieszowola, Sosnowica, Turno, Lejno i Olchówka wzieli udział w warsztatach merytorycznych w wymiarze 42 godzin prowadzonych przez doświadczonego instruktora wolontariatu. Warsztaty obejmowały zagadnienia dotyczące definicji, ogranizacji wolontariatu na terenie Gminy Sosnowica. W trakcie usługi zostały zbudowane grupy wsparcia wolontariuszy (Pieszowola, Sosnowica) obejmujące swoim działaniem 14 osób. Ponadto odbyło się 60 godzin spotkań wolontariuszy w ramach pracy z dziećmi, młodzieżą. Czynni wolontariusze skorzystali z możliwości udziału w wyjeździe studyjnym do Lublina, wycieczce szlakiem historyczno - przyrodniczym "Nałęcz", obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontarriatu.

  

5) Gminne Centrum Rozwoju Rodzin

 

Usługę realizowało Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" w Sosnowicy w okresie od 4 maja 2009 roku (podpisano umowę) do 16 lutego 2010 roku na kwotę 26.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 16 lutego 2010 roku.

W ramach usługi zrealizowano kursy przygotowujące do opieki nad osobami starszymi, w tym chorymi i obłożnie chorymi oraz organizowania cateringu i żywienia w agroturystyce. Ponadto usługę rozszerzono o elementy programu pomocy przed medycznej realizowanej w grupie młodzieży klas I - III gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy. Zrealizowano również porady specjalistów, w tym pedagoga, psychologa, logopedy i prawnika do spraw rodzinnych. Wsparciem zostało objętych minimum 25 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Zrealizowano ogółem 170 godzin różnorodnych szkoleń, warsztatów, konsultacji indywidualnych. W trakcie realizacji usługi został zakupiony sprzęt AGD, w tym: kuchnia gazowa, lodówka, mikrofalówka, a także zestaw naczyń stołowych dla GOK, które umozliwiły pełną realizację usługi.

  

6) Aktywni rodzice dzieciom

 

Usługę realizowało Stowarzyszenie Kulturalno - Regionalne "Nałęcz" w Sosnowicy z siedzibą w Pieszowoli w okresie od 22 maja 2009 roku (podpisano umowę) do dnia 22 czerwca 2009 roku na kwotę 7.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złozone w dniu 23 czerwca 2009 roku.

W dniu 1 czerwca 2009 roku zorganizowano impreże integracyjną z okazji Dnia Dziecka. Celem imprezy była promocja aktywnego spędzania czasu wolnego i integracja pokoleniowa. Dzieci i młodzież więły czynny udział w specjalnie dla nich przygotowanych zawodach sportowych, konkursach plastycznych i wystepach karaoke. Dla najmłodszych największą atrakcją okazały się dmuchane zjeżdzalnie i zamek. Oblegane były stoiska z malowaniem twarzy i wykonywanymi tatuażami przy wykorzystaniu specjalnych farb. Wszyscy, którzy brali udział w konkurencjach sportowych i konkursach otrzymali puchary, dyplomy oraz drobne upominki. W czasie imprezy nie zabrakło słodkiego poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Orzechowie.

 

  

7) Usługi dla osób starszych "Zespół śpiewaczy dla seniorów"

 

Usługę realizowało Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" w Sosnowicy w okresie od 22 maja 2009 roku (podpisano umowę) do 16 lutego 2010 roku na kwotę 10.000,00 zł. Sprawozdanie złożone w dniu 16 lutego 2010 roku.

Usługa była skierowana do osób starszych, która miała na celu integrację społeczną. Przeciwdziałano samotności i poczuciu wyłaczenia z lokalnej społeczności osób starrszych. Zespół śpiewaczy dla seniorów brał udział w uroczystościach gminnych, obchodach Święta Niepodległości, w wyjeździe studyjnym do Włodawy, w spotkaniu opłatkowym i wspólnym kolędowaniu. Usługą zostało objętych 28 osób z Górek, Nowego Orzechowa i Sosnowicy. Odbyło się 60 spotkań, w tym 50 godzin z instruktorem muzyki. Wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Nowym Orzechowie, gdzie odbywała się część spotkań. Uszyto również stroje ludowe dla części członków zespołu.

  

8) Zajęcia Integracyjne Młodzieży w Świetlicach Wiejskich Podczas Wakacji 

 

Usługę realizowało Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" w Sosnowicy w okresie od dnia 22 maja 2009 roku (podpisano umowę) do dnia 8 marca 2010 roku na kwotę 12.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 8 marca 2010 roku.

W okresie ferii zimowych i letnich prowadzone były trzygodzinne zajęcia w 4 świetlicach wiejskich w miejscowościach Górki, Nowy Orzechów, Turno, Zienki i w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy. Dzieci skorzystały z mozliwości udziału w zabawach, grach, wycieczkach, których celem było zintegrowanie grupy, promowanie różnych form aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Zajęcia były prowadzone przez psychologa, nauczyciela w0fu, instruktora teatralnego i instruktora tańca oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy. W zajęciach wzieło udział około 50 dzieci i młodzieży. Były to ozoby z miejscowości, w których rodzice pracują we własnych gospodarstwach rolnych, jak i wsie gdzie wcześniej funkcjonowały PGR-y. Realizowane zajęcia przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa wymienionej grupy dzieci i młodzieży.

  

9) Klub seniora

 

Usługę realizowało Stowarzyszenie "Aktywni w Sosnowicy" z siedzibą w Sosnowicy w okresie od dnia 15 kwietnia 2010 roku (podpisano umowę) do dnia 15 października 2010 roku na kwotę 18.400,00 zł.

Usługa była realizowana w miejscowościach Górki, Nowy Orzechów i w Sosnowicy. Uczestniczy mieli mozliwość więcia udziału w spotkaniu z prawnikiem diabetologiem, rehabilitantką, kosmetyczką i dietetyczką. Wzieło udział 50 osób starszych. W kwietniu 2010 roku zorganizowano spotkania informacyjne w związku z usługą w miejscowościach Turno, Sosnowica, Zienki, Nowy Orzechów, Górki oraz Pieszowola. W  związku z zainteresowaniem lokalnej społeczności w świetlicach wiejskich w Górkach i Nowym Orzechowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy utworzono "Kluby Seniora". Mieszkańcy brali udział w spotkaniach ze specjalistami: w tym prawnikiem, diabetologiem i rehabilitantką. Zorganizowano spotkania integracyjne w świetlicach wiejskich, Dzień Sybiraka oraz całodniowa wycieczka do Lublina.  Spotkania odbywały się raz z wtygodniu po 2-3 godziny.

Usługa miała na celu zorganizowanie spotkań integracyjnych majacych na celu zwiększenie aktywności społecznej wśród osób starszych, które czują się samotne, nikomu nie potrzebne oraz majace problemy zdrowotne.

  

10) Festyn "Powitanie Lata"

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od dnia 28 czerwca 2010 roku (podpisano porozumienie) do dnia  30 września 2009 roku na kwotę 10.882,95zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 9 września 2010 roku.

Impreza odbyła się na stadionie gminnym w dniu 4 lipca 2010 roku, której celem było zagospodarowanie czasu wolnego dla całej lokalnej społeczności. W festynie wzieło udział ponad 200 osób, które w sposób aktywny / czynny zaangażowały się w organizację  i uczestniczyły w realizacji. Bierni uczestnicy festynu stanowili liczbę około 300 osób. W trakcie festynu odbywały się zabawy i konkursy integracyjne dla dzieci, Teatr Kleks - "Akademia Pana Kleksa" - widowisko ze scenkami teatralnymi, animacje, zabawy i konkursy z nagrodami, malowanie buziek, bańki mydlane, wystepy zespołów ludowych "Hetmanki" i "Sosna". Blok integracji dla dorosłych zaiwrał również warsztaty i pokazy tańca, zabawy i konkursy z nagrodami. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało stół biesiadny z tradycyjnymi potrawami regionalnymi, które były przeznaczone do degustacji przez wszystkich uczestników imprezy. Na zakończenie zorganizowano dyskotekę pod gwiazdami.

  

11) Dzień integracyjny dla dzieci

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od 9 września 2010 roku (podpisano porozumienie) do dnia 15 października 2010 roku na kwotę 4.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złozono w dniu 24 września 2010 roku.

Przy realizacji zadania została zaangażowana najłodsza lokalna społecznośćć w sposób aktywny w ilości 34 dzieci poprzez udział w zajęciach zorganizowanych w celu zagospodarowania  czasu wolnego,  jak i zintegrowaniu najmłodzszej społeczności gminy. celem usługi również było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego - zabawy teatralno - muzyczno - ruchowe oparte na dobrej zabawie.  Dzieci miały mozliwość skorzystania w zabawieh teatralnej (scenkach teatralnych prowadzonych przez aktora) inspirowanych literaturą dziecięcą dostosowaną do wieku uczestników zabawy, jak również w zabawach integracyjnych, konkursach zespołowych i sprawnościowych. Zorganizowano zabawę z wodzirejem przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne, podczas których dzieci miały możliwość wyrażania swoich ekspresji plastycznych, a malowanie buziek, cuda balonowe (zwierzątka, kwiatki itp. wykonane z balonów), nagrody i bańki mydlane dostarczały dzieciom mnóstwa radości. Do wspólnej zabawy zachęcał szczudlarz i pomocnicze wróżki.

Do zabawy właczyli się rodzice uczestniczących dzieci biorąc udział we wspólnej zabawie tanecznej i konkursach sprawnościowych.

  

12) Zajęcia integracyjne młodzieży w świetlicach wiejskich 

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od 9 września 2010 roku (podpisano porozumienie) do dnia 15 października 2010 roku na kwotę 5.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe w dniu 24 października 2010 roku.

Przy realizacji zadania zostały zaangażowane dzieci i młodzież z terenu Gminy Sosnowica. Na zajęciach z karate po okiem instZorganizowano zajęcia w czasie wolnym, podczas których dzieci i młodzież nabywały nowych umiejętności. Przyczyniło się to również do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci oraz aktywnego spędzenia czasu wolnego. Na zajęciach karate pod okiem instruktora karate kyokushin Romana Wojciechowskiego ćwiczyły dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. W pokazach i zajęciach cyrkowych prowadzonych przez instruktora i grupę cyrkową "Mali Wytrwali" z Zaliszcza działającą przy  Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej w Podedwórzu brału udział dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Pod okiem instruktora i członków grupy cyrkowej dzieci ćwiczyły żonglowanie: piłeczkami, chusteczkami, talerzami, maczugami, diabolo itp, jak również skakały przez linę, wykonywały piłki do żonglowania z rajstop i balonów napełnionych pszenicą. Na zajęciach integracyjnych zaś grały w gry integracyjne, wykonywały prace plastyczne i brały udział w konkursach sprawnościowych.

  

13) Gminne Centrum Rozwoju Rodzin

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od 9 września 2010 roku (podpisano porozumienie) do dnia 15 października 2010 roku na kwotę 6.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 24 września 2010 roku.

W ramach realizacji projektu uczestniczyło 50 osób w kursie masarskim i w zajęciach z kosmetyczką w wiekszości stanowiły to osoby nieaktywne zawodowo, potrzebujące mobilizacji do aktywności społecznej. Uczestnicy mieli możliwość zrealizowania potrzeby aktywności społecznej, możliwość współdzialania w grupie, przełamywania własnych barier oraz nabywania nowych umiejętności wpływających na zwiekszenie aktywności zawodowej i społecznej wsi.

W dniach 21 - 23 wrzesnia 2010 roku przeprowadzono kurs masarski. Pracownicy masarni z Kopiny koło Urszulina przeprowadzili pokaz instruktarzowy rozbiórki półtusz wieprzowych, uczestnicy zaś brali w tym aktywny udział. Wspólnie ustalono jakie wyroby powstaną z otrzymanego mięsa, nastepnie wykonano potrzebne marynaty, w których zapeklowano mięso do dalszej obróbki. Kolejnym etapem było przygotowanie wyrobów garmażeryjnych i produktów wędliniarskich (salceson, pasztety, kaszanka) oraz przygotowano wiejski smalczyk, a z okrawków mięsa i kości ugotowano bigos. Przygotowano do wędzenia kiełbasy, szynki, boczki, balerony i żeberka. A podsumowaniem kursu byla degustacja wyrobów, w którym uczestniczyło około 80 osób. W celu sprawnego zrealizowania kursu masarskiego zakupiono naczynia, miski oraz urzadzenia niezbędne do przeprowadzenia kursu.

Przeprowadzono również kurs kosmetyczny przez wykwalifikowaną kosmetyczkę z salonu kosmetycznego w Łęcznej "Sekrety Piękna". Zorganizowano profesjonalny pokaz makijażu, uczestniczki otrzymały szereg fachowych porad i praktycznych wskazówek dotyczących pielęgnacji ciała, dbania o urodę, wykonywania makijażu dostosowanego do danego typu urody i okazji (makijaż dzienny, wieczorowy i okazjonalny).

  

14) Wsparcie szkoleniowe w zakresie między innymi budowania partnerstwa, wolontariatu, Projektów (wyjaz studyjno - szkoleniowy)

 

Usługę realizowało Stowarzyszenie "Aktywni w Sosnowicy" z siedzibą w Sosnowicy w okresie od dnia 30 czerwca 2010 roku (podpisano umwę) do dnia 14 września 2010 roku na kwotę 14.880,42 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 11 sierpnia 2010 roku.

W dniach 30 lipca 2010 roku do 1 sierpnia 20010 roku mieszkańcy Gminy w liczbie 34 osoby z miejscowości Sosnowica, Pieszowola, Stary Orzechów, Nowy orzechów, Izabelin, Bohutyn, Lejno i Kropiwki skorzystali z mozliwości wyjazdu studyjno - szkoleniowego z zakresu agroturystyki na Roztocze (Susiec, Krasnobród, Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy). Uczestnicy mieli mozliwość pogłebienia wiedzy na temat działalności III sektora i źródeł jego finansowania oraz z zakresu agroturystyki. Odbyły się trzy zajęcia warsztatowe dotyczace agroturystyki oraz spotkania w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie była możliwość uczestniczenia innych informacji oraz zobaczyć jak funkcjonują takie gospodarstwa. Ponadto zorganizowano wycieczkę po Roztoczańskim Parku Narodowym, zwiedzanie Muzeum w Krasnobrodzie.

  

15) Wyjazd studyjny (Dubicze - Cerkiewne)

 

Usługę zrealizowano na kwotę 6.000,00 zł z dodatkowej alokacji.

Mieszkańcy Gminy Sosnowica w dniach 23 lipca - 25 lipca 2010 roku w liczbie 20 osób z miejscowości Sosnowica, Pieszowola, Komarówka, Stary Orzechów, Nowy Orzechów i Lejno skorzystali z możliwości wyjazdu studyjnego do Dubicze-Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża i Czeremcha.  Celem wyjazdu było pobudzenie aktywności lokalnej w Gminie Sosnowica. Członkowie stowarzyszeń, nieformalnych grup zdobyły nowe umiejętności i doświadczenia, które wykorzystują w swej dziallności.  Odbyły się warsztaty w Izbie Kultury i Tradycji OSP dotyczace wyplatania ze słomy, tkactwo na krosnach, a w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się pieczenie ciasta "Marcinek". Ponadto uzyskano wiedzę, jak w małej miejscowości na Podlasiu mozna stworzyć miejsce, które przyciaga turystów, kultywuje tradycję i daje zatrudnienie miejscowej ludności.

 

 

 

Sosnowica, dnia 16 grudnia 2010 r.

 


  

 

 

I N F O R M A C J E    O G Ó L N E

 

SILNI RAZEM, SILNIEJSI Z OSOBNA

  

Po raz pierwszy poważne środki z pożyczkiBanku Światowego przeznaczone są na realizację programów integracji społecznej w gminach, których dotychczas nie było na to stać. Program Integracji Społecznej jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Na jego realizację przeznaczono 47,21 mln euro, w tym 40 mln euro na usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej. Do pięciuset gmin z trzynastu województw w Polsce trafi te czterdzieści milionów, z czego w naszej gminie 38 700 euro.

  

Program ten został określony w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zwanym dalej Bankiem Światowym, a rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006 roku.

Pozostałe komponentu PPWOW, tp:

 • reforma administracyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • kompania informacyjno - promocyjna dotycząca świadomości społecznej na temat procesów integracji społecznej oraz funkcjonowania ubezpieczenia społecznego.

 

Więcej informacji na temat całego programu można uzyskać na stronie internetowej http://www.ppwow.gov.pl/

  

Podręcznik Operacyjny Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

wersja w pdf

 

Zmiany w Podręczniku PIS - wrzesień 2008 rok

wesja w pdf

 

Zmiany w Podręczniku PIS - listopad 2008 rok

wersja w pdf

 

Procedura kontraktowania w ramach Programu Integracji Społecznej

wersja w pdf

 

 

 Cele Programu Integracji Społecznej:

- Wypracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych metodami partycypacyjnymi.

- Zbudowanie partnerstwa lokalnego, w którym uczestniczą podmioty działające na terenie gminy: organizacje społeczne, pozarządowe, przedsiębiorcy, Kościół, lokalni liderzy.

- Wykształcenie umiejętności aplikowania po środki zewnętrzne.

- Zwiększenie ilości usług w gminie świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

- Wystąpienie w gminie nowych usług i usługodawców.

- zwiększenie ilości wniosków o partnerskim charakterze złożonym z terenu gminy do zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Podmioty uprawnione do świadczenia usług: jednostki samorządu, fundacje, stowarzyszenia, parafie, firmy i osoby prywatne.

  

Przykładowe rodzaje usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Rodzaj świadczonych usług musi wynikać z lokalnego zapotrzebowania wyrażonego w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która powinna być wypracowana we współpracy z lokalną społecznością.

 

GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, np.:

1.Usługi opiekuńcze pomoc sąsiedzka, usługi profesjonalnych opiekunek środowiskowych, czasowe wsparcie w opiece nad osobą starszą, pomoc w załatwianiu formalności, sprawunków, przygotowywaniu posiłków itp. specjalistyczne opiekunki, programy usamodzielnienia/usprawniania medyczna i rehabilitacyjna w domu połączone z dojazdem, kluby pacjenta; dzienne domy pomocy;

2. Usługi rekreacyjne ( organizacja czasu wolnego, promocja konstruktywnych form)kluby seniora, warsztaty, koła gospodyń; wspólne biesiady, festyny, organizacja warsztatów zajęciowych, wspólne święta, wycieczki;

3. Usługi poradniczo - informacyjnepunkt informacyjny - miejsce gdzie można zgłaszać potrzeby takie jak drobne naprawy, zakupy, załatwianie spraw w urzędach, punkty konsultacyjne – prawa; interwencja kryzysowa, terapii uzależnień, przemocy w rodzinie;

4. Usługi szkoleniowe /kursy umiejętności /edukacyjnekursy, szkolenia; dla opiekunów: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekunka środowiskowa, język migowy;

5. Usługi terapeutyczno/ rehabilitacyjnegrupowa terapia problemowa - np. małżonków, osób chorych na Aizhaimera, niepełnosprawnych;

6. Animowanie działań samopomocowych – np. grupy samopomocowe, wsparcia, konkursy dot. prowadzenia gospodarstwa, przedsięwzięć rodzinnych, Centrum Aktywizacji Osób starszych, wolontariat osób starszych, banki opieki wymiennej ( babcia z dziećmi, mamy dziećmi, nawzajem angażowanie mieszkańców do pracy w charakterze opiekunek. Itp.);

 

GRUPA II - USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, np.:

1.Usługi opiekuńcze wsparcie w opiece nad dzieckiem, organizacja wolontariatu do opieki, praca ind. z dzieckiem wymagającym wsparcia; świetlice terapeutyczne, specjalistyczne, młodzieżowe ośrodki wsparcia, programy w świetlicach szkolnych wzbogacane elementami specjalistycznymi, programy wsparcia rówieśniczego; środowiskowe - rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, mini przedszkola i mini żłobki, ogniska wychowawcze, domy pracy twórczej;

2. Usługi rekreacyjne ( organizacja czasu wolnego, promocja konstruktywnych form)z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy; tworzenie klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb nastolatków, w których podejmowane będą działania pozwalające na integrację społeczną i zawodową; uroczystości, festyny rodzinne wraz ze szkołą; wycieczki, pikniki, wyjazdy do teatru, muzeum, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z programem zajęć ukierunkowanym na podniesienie wiedzy, umiejętności oraz poznanie innych rejonów kraju i za granicą (dofinansowanie wyjazdów na kolonie i obozy, organizacje półkolonii w miejscu zamieszkania); sportowe, kulinarne, muzyczne, rękodzielnicze itp., młodzieżowe grupy ochotniczych straży pożarnych, zajęcia: rytmika, taniec, językowe;

3. Usługi poradniczo - informacyjnepunkty konsultacyjne - prawa, korepetycje, doradztwo zawodowe; doradztwo i interwencja kryzysowa; mediacje dorośli-dzieci; kawiarenka internetowa z usługami poradnictwa zawodowego, programy profilaktyczne- zajęcia tematyczne, kształcenie umiejętności społecznych dzieci i rodziców, informatory/wydawnictwa lokalne, itp.

4. Usługi szkoleniowe /kursy umiejętności /edukacyjneusługi edukacyjne - kursy, szkolenia oraz inne formy doskonalenia umiejętności samokształcenia, komunikacji oraz radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości (np.: kursy języków obcych z wykorzystaniem technik multimedialnych, szkolenia informatyczne, itp.); nauka obsługi komputera; programy wsparcia rówieśniczego, Starszy brat- starsza siostra, Asystent osoby niepełnosprawnej

5. Animowanie działań samopomocowych organizacja wolontariatu młodzieży; grupy samopomocowe, wsparcia, konkursy młodych twórców, młodego przedsiębiorcy itp.

 

GRUPA III - USŁUGI DLA RODZIN, np.:

1.Usługi opiekuńcze pomoc sąsiedzka, pedagodzy rodzini, banki opieki wymiennej (babcia z dziećmi ,mamy nawzajem angażowanie w opiekę nad grupą dzieci, mieszkańców do pracy w charakterze opiekunek, itp.); specjalistyczne - dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych, włączając w to opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia, rehabilitacja), asystent osoby niepełnosprawnej, wsparcie rodziców/opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach; mini przedszkola i żłobki, dzienne ośrodki wsparcia dla rodzin z dziećmi, warsztaty terapii, programy: rodzin zaprzyjaźnionych;ośrodki interwencji kryzysowej;

2. Usługi rekreacyjne ( organizacja czasu wolnego, promocja konstruktywnych form)kluby rodziców, koła gospodyń; organizacja warsztatów zajęciowych dla dorosłych prowadzonych przez miejscowych twórców, konkursy,pikniki, organizacja wycieczek weekendowych, dofinansowanie organizowanych przez szkoły festynów rodzinnych, organizacja Dni Rodziny, Dnia Dziecka;wspólne wyjazdy rodzinne, połączone z programem specjalistycznym lub edukacyjnym

3. Usługi poradniczo-informacyjnepunkty konsultacyjne - prawa,psychologii, terapii uzależnień, pedagogiki szkolnej oraz pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego; poradnictwo specjalistyczne - rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków, mediacje rodzinne, doradztwo w zakresie przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa; grupowe – pomocowe grupy specjalistyczne, wsparcia dla rodzin z problemami; kawiarenka internetowa, programy profilaktyczne- zajęcia tematyczne, kształcenie umiejętności społecznych dzieci i rodziców;

4. Usługi szkoleniowe /kursy umiejętności /edukacyjneusługi edukacyjne - kursy, szkolenia, komunikacji, kursy języków obcych z wykorzystaniem technik multimedialnych, szkolenia informatyczne, pracownie umiejętności rodzicielskich, dla opiekunów - asystent osoby niepełnosprawnej

5. Usługi terapeutyczno/ rehabilitacyjne grupowa terapia problemowa- terapia rodzinna (systemowa), inne; np. przemocy, współuzależnienia;

6. Animowanie działań samopomocowychgrupy samopomocowe dla rodzin borykających się z różnymi problemami: ubóstwem, uzależnieniami, bezradnością  opiekuńczo-wychowawczą,  stanowiłyby same  dla  siebie grupę samopomocową; usługi psychologa i terapeuty. Zakładanie, inicjowanie, moderowanie grup samopomocowych, wsparcia, konkursy dot. np. prowadzenia gospodarstwa, przedsięwzięć rodzinnych;T

worzenie innych usług (mieszczących się w trzech wymienionych powyżej grupach), ich łączenie oraz zmienianie jest jak najbardziej wskazane. Najważniejsze jest to, czy dana usługa jest odpowiedzią na istniejące potrzeby gminy zapisane w strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

GRUPA IV - WSPARCIE SZKOLENIOWE I USŁUGI EKSPERCKIE: są to usługi dla kadry gmin i partnerów społecznych, które mają wspomóc w podniesieniu jakości usług (lub ich zaplanowaniu) świadczonych na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin.

  

Usługodawcy uprawnieni do świadczenia usług

 

Usługi mogą być świadczone przez ogranizacje, instytucje, osoby prywatne oraz firmy zgodnie z poniższym zestawieniem

 

1) Organizacje pozarządowe definiowane jako osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3 ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) Organizacje pozarządowe definiowane jako organizacje prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;

3) Organizacje kościelne definiowane jako osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawieprzepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej (w tym parafie);

4) Organizacje kościelne definiowane jako osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cle statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pożytku publicznego (w tym parafie);

5) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

6) Fundacje i stowarzyszenia z udziałem gmin;

7) Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (z wyłaczeniem Urzędów Gminy) - na warunkach określonych w części ogólnej niniejszego rozdziału;

8) Firmy;

9) Osoby fizyczne;

10) Spółdzielnie socjalne;

11) Samorządy i związki wyznaniowe.

 

Dopuszcza się także świadczenie usług przez uprawniony podmiot zarejestrowany poza granicami kraju, lecz w takim przypadku konieczność dostarczania dokumentów rejestracyjnych podmiotu tłumaczonych na jęyk polski.

 

Usługodawcy NIEUPRAWNIENI do świadczenia usług:

1) partie polityczne;

2) organizacje pracodawców;

3) fundacje utworzone przez partie polityczne;

4) kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 81, poz. 889, z póżn. zm.).

 

POTENCJALNI USŁUGODAWCY USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SOSNOWICA W PDF.

 

  


 

 

  D Z I A Ł A N I A   P O D E J M O W A N E    W   2 0 0 8   R O K U

 

 28 stycznia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy odbyło się spotkanie informacyjne "Prezentacja Programu Integracji Społecznej" jednego z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Podczas spotkania Pani Grazyna Gruba - Jankowska Konsultat Regionalny przedstawiła Program Integracji Społecznej, jego cele oraz plan działania.

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.

 

W trakcie zebrań wiejskich organizowanych w dniach 25 lutego 2008 roku w Lejnie, Nowym Orzechowie i w Sosnowicy, 26 lutego 2008 w Starym Orzechowie, w Górkach i w Pieszowoli oraz 27 lutego 2008 roku w miejscowościach Kropiwki, Olchówka, Turno Osada i Turno Wieś Pani Wójt Krystyna Jaśkiewicz informowała społczność lokalną o uczestnictwie Gminy w Programie Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz serdecznie zaprosiła na najbliższe spotkanie warsztatowe.

 

W celu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powołany został Zespół Roboczy do aktualizacji / budowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Zarządzeniem nr 9/08 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 10 marca 2008 roku, w skład którego wchodzą:

 

 1. Dorota Świć - koordynator
 2. Bronisława Chomiuk
 3. Teresa Ciesielska
 4. Iwona Czeczko
 5. Teresa Gackowska
 6. Bronisława Grzywaczewska
 7. Katarzyna Grzywaczewska
 8. Edward Marczuk
 9. Bożena Niezabitowska
 10. Grażyna Romaszewska
 11. Jadwiga Słowik
 12. Agnieszka Stańczuk
 13. Małgorzata Sytyk
 14. Władysława Szczerba
 15. Agnieszka Szelepajło

 Zarzadzenie nr 9/08 w pdf

 

Na III i IV kwartał 2008 roku zgodnie z potrzebami, ustalonymi podczas spotkań roboczych z Zespołem Roboczym reprezentującym społeczność lokalną w ramach niniejszego rprogramu przewidziane są działania ukierunkowane na aktywizacje i integracje jak najszerszej loklanej grupy społecznej wokół świetlic wiejskich. Wszelkie inicjatywy ogólnospołeczne (dożynki), jak i wyjazd studyjny dla kobiet mają wpłynąć na integrację całej społeczności, wymianę wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń. Przewidziano usługi łączone poprzez:

 

1. Rozwijanie i wspomaganie istniejących świetlic wiejskich w tym między innymi:

 • warsztaty animacyjne (działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży)
 • warsztaty artystyczne (skierowane do całej społeczności)
 • usługi edukacyjne
 • wyjazdy studyjne
 • organizacja spotkania opłatkowego z jasełkami i kolędowaniem wraz z wystawą rękodzielnictwa miejscowej ludności

 

2. Zagospodarowanie czasu wolnego całej społeczności gminy (dominującym adresatem będzie rodzina) przyczyniające się do integracji poprzez zorganizowanie festynu wiejskich z zabawą taneczną, występem lokalnych zespołów, a atkże regionalnymi posiłkami wykonanymi przez tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich i wystawami rękodzielnictwa lokalnego z możliwością sprzedaży.

 

3. Aktywizacja społeczna kobiet poprzez integrujący kilkudniowy wyjazd studyjny, w celu zapoznania się z dobrymi praktykami.

 

Plan działania w wersji pdf

 Spotkania w sprawie Planu Działania.

11 marca 2008 roku miało miejsce spotkanie Zespołu Roboczego do aktualizującego / budowania Gminneh Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w trakcie, którym 14 osób pod okiem Pani Grażyny Grubej - Jankowskiej ustalano priorytetowe działania w ramach Programu Integracji Społecznej, ukierunkowane na przygotowanie Planu Działania na 1/3 środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Kolejne spotkanie miało miejsce 26 marca 2008 roku , w trakcie którego określono zadania do umieszczenia w Planie Działania na 2008 rok. Uczestniczyło w nim 6 osób. 

 

Od lutego 2008 roku do listopada 2008 roku na terenie gminy odbywały się spotkania warsztatowe, który miały na celu uaktualnienie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica - zatwierdzonej uchwałą nr XXXVI/229/06 Rady Gminy Sosnowica z dnia 28 lutego 2006 roku. Prowadzącym (moderatorem) spotkań warsztatowych była Pani Grażyna Gruba - Jankowska Konsultant Regionalny Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W licznych spotkaniach również bardzo aktywnie uczestniczyła Pani Krystyna Jaśkiewicz - Wójt Gminy Sosnowica. Odbyło się 7 spotkań ogólnych, w tym 6 prowadzonych przez Konsultanta Regionalnego.

 

7 lutego 2008 roku w sali narad Urzędu Gminy w Sosnowicy odbyło się wprowadzające spotkanie do warsztatów, w którym uczestniczyło tylko 8 osób. Podczas spotkania dyskutowano o organizowaniu i prowadzeniu warsztatów, określono sposób dalszej pracy dotyczacej uaktualnienia / uspołecznienia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

6 marca 2008 roku odbyło się w Urzędzie Gminy w Sosnowicy w sali narad I spotkanie dotyczace aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, w tym przedstawiciele różnych instytucji, środowisk samorządowych, organizacji i instytucji społecznych. W trakcie spotkania identyfikowane były problemy społeczne mieszkańców gminy w sferach:

 • pomoc społeczna i bezpieczeństwo mieszkańcó
 • rynek pracy i inicjatywy gospodarcze
 • edukacja, kultura, rekreacja

 

Trzecie spotkanie odbyło się już w mniejszej liczbie uczestników (16 osób) dnia 9 kwietnia 2008 roku. Głównym zadaniem było przeprowadzenie analizy SWOT na poziomie zaspokojenia potrzeb społecznych. Opracowano analizę dotyczącą pięciu zagadnień:

 • zabezpieczenie materialne, wyżywienie, schronienie, opieka
 • bezpieczeństwo, zdrowie, życie
 • rozwój ludzi i poczucie użyteczności, akceptacja i gratyfikacja, kontakty społeczne, więź grupowa
 • rekreacja i wypoczynek, przyjemności, tożsamość z gminą, ład przestrzenny, swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych
 • kultura, poznanie ikreacja otoczenia - aktywności moralne i potrzeby religijne.

 

4 czerwca 2008 roku odbyło się kolejne spotkanie, na które przebyło 13 osób z 64 zaproszonych osób. W trakcie warsztatów zajmowaliśmy się problemami gminy oraz przyczynami ich powstawania.

 

9 wrzesnia 2008 roku również odbyły się warsztaty dotyczace uaktualnienia Gminnej Srategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica. W warsztatach wzieło udział 16 osób. Zajmowaliśmy się wizją gminy Sosnowica oraz wstępnie celami strategicznymi i operacyjne.

 

9 października 2008 roku odbyły się kolejne warsztaty, w których wzięło udział 21 osób. W trakcie spotkania opracowane zostały cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, na podstawie których podczas ostatniego spotkania będą opracowane projekty.

 

3 listopada 2008 roku odbyły się ostatnie spotkanie, w trakcie której przygotowano projekty do wpisania w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sosnowica. Uczestniczyło w nim 14 osób, spośród 79 osób zaproszonych.

  

19 listopada 2008 roku została zatwierdzona Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica uchwałą Nr XX/148/08 Rady Gminy Sosnowica.

Strategia w wersji pdf.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

K O N K U R S Y    2 0 0 8   R O K U

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Sosnowica uzyskała dotację w wysokości 139.970,16 PLN, część tej dotacji tj. 46.656,72 zł przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

1. Zamawiający Wójt Gminy Sosnowica, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 

2. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie sięw sali narad w Urzędzie Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21 – 230 Sosnowica, dnia 20 sierpnia 2008 roku o godzinie1200.

7 wrzesień 2008 rok

 Pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

  

Zarzadzenie nr 47/08 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w procedurze specjalnej CPP na realizację usług społecznych finansowanych ze środków kredytu Banku Światowego przeznaczonego na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Zarzadzenie w pdf

 

W dniu 1 września 2008 roku w Urzędzie Gminy w Sosnowicy spotkała się Gminna Komisja Oceniająca ds. oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej powołana Zarządzeniem nr 60/08 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 19 sierpnia 2008 roku w składzie:

1. Małgorzata Sytyk

2. Edward Marczuk

3. Grazyna Romaszewska

4. Władysława Szczerba

5. Danuta Chmiel

Zarządzenie w pdf

 

Komisja oceniła złożone oferty techniczne w postepowaniu prowadzonym w oparciu o procedurę CPP na realizację usług integracji społecznychw ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i wybrano oferty:

 

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dla całej społeczności gminy złozoną przez Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie z Społecznym Stowarzyszeniem Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) oraz Stowarzyszeniem Kulturalno - Regionalnym "Nałęcz" w Sosnowicy z siedzibą w Pieszowoli (Pieszowola 32, 21 - 230 Sosnowica)

 

koszt realizacji usługi 7.000,00 zł

 

okres realizacji usługi od 2.09.2008 r. - 26.09.2008 r.(z tym, że festyn zostanie zrealizowany 7 września 2008 roku).

 

2. Rozwijanie i wspomaganie istniejących świetlic wiejskich na terenie złozony przez Gminny Osrodek Kultury w Sosnowicy (ul. Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno - Regionalnym "Nałęcz" w Sosnowicy z siedzibą w Pieszowoli (Pieszowola 32, 21 - 230 Sosnowica) oraz Społecznym Stowarzyszeniem Miłośników Sosnowicy i Okolic "Gościniec" (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica)

 

koszt realizacji inwestycji - 32.600,00 zł

 

okres realizacji od 22 września 2008 roku - do 31 grudnia 2008 roku

 

3. Aktywizacja społeczna kobiet złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno - Regionalnym "Nałęcz" w Sosnowicy (Pieszowola 32, 21 - 230 Sosnowica)

 

koszt realizacji 4.000,00

 

okres realizacji od 8 września 2008 roku do 20 października 2008 roku (2 dni)

 

pełna treść informacji

 

pełna treść Raportu z Oceny Ofert

 

1 września 2008 roku

 

13 listopada obyło się spotkanie warsztatowe Zespołu Wdrożeniowego Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica w celu przygotowania działań do Planu Działania na 2009 rok na pozostałą kwotę środków z pozyczki Banku Światowego w ramach Programu Integracji Społecznej komponentu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. w Spotkaniu uczestniczyło 12 osób z Zespołu Wdrożeniowego oraz Knsultant Regionalny Pani Grazyna Gruba - Jankowska i Wójt Gminy Sosnowica Pani Krystyna Jaśkiewicz.

W trakcie spotkania opracowano wstępny Plan Działania na 2009 rok, który w najbliższym czasie zostanie dopracowany i wysłany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie celem zatwierdzenia.

 

Skład Zespołu Wdrożeniowego Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica

 

 1. Danuta Chmiel
 2. Teresa Ciesielska
 3. Iwona Czeczko
 4. Bronisława Grzywaczewska
 5. Katarzyna Grzywaczewska
 6. Mirosława Iwan
 7. Kazimiera Mojsa
 8. Bożena Niezabitowska
 9. Jadwiga Słowik
 10. Małgorzata Sytyk
 11. Własysława Szczerba
 12. Grażyna Romaszewska
 13. Waldemar Włodarczyk
 14. Dorota Wojno

  

Jednym z załączników w ramach Programu Integracji Społecznej są plany finansowe (tzw. zapotrzebowanie na środki finansowe) obejmujące najbliższe 2 kwartały, które należy uaktualniać co kwartał i przekazywać najpóźniej na miesiąc (do 25 dnia) przed rozpoczęciem kolejnego kwartału.

 

Pierwszy plan finansowy został złożony w maju 2008 roku na III i IV kwartał 2008 roku

plan finansowy w pdf.

 Pierwsza aktualizacja planu finansowego złożona w sierpniu 2008 roku na III  i aktualizując IV kwartał 2008 rok oraz na I kwartał 2009 roku

- plan finansowy w pdf.

 Druga aktualizacja planu finansowego złożona w listopadzie 2008 roku na III i IV kwartał 2008 roku oraz aktualizując I kwartał i na II kwartał 2009 roku

- plan finansowy w pdf.

 

 Usługi w 2008 roku zostały zrealizowane na ogólną kwotę 42.640,82 zł, z czego

 

 • "Zagospodarowanie czasu wolnego całej społeczności gminy" - 7.000,00 zł

7 września 2008 roku roku odbył się festyn żniwny "Plon, niesiemy plon...". W ramach usługi przewidziano udział 80 osób w sposób czynny bezpośrednio, czyli pomoc w przygotowaniu festynu i w działaniach festynu. Wzięło udział 124 osoby.

Ponadto 187 osób uczestniczyło w festynie w sposób czynny pośrednio - udział w warsztatach, konkursach, w rozgrywkach sportowych.

Szacuje się, iż około 1500 osób było obecnych w sposób bierny, czyli tylko uczestnicząc w festynie.

 

 • "Rozwijanie i wspomaganie istniejących świetlic wiejskich na terenie gminy Sosnowica" - 31.728,95 zł

Obyły się warsztaty animacyjne teatralno - taneczne w świetlicach w Gókach, w Turnie Wsi oraz w Nowym Orzechowie, w których uczestniczyło 45 dzieci i młodzieży (zaplanowano 15), w warsztatach artystycznych uczestniczyło zaś 20 osób dorosłych (zaplanowano 15) wspólpracując z dziećmi i młodzieżą.

Można oszacować, iż wśród uczestników było 12 rodzin.

Na zakończenie w każdej świetlicy w miesiącu grudniu odbyły się jasełka, jak również odbyły się ogólne spotkanie Jasełkowe, podsumowujące usługę w Gminnym Ośrodku Kultury w SOsnowicy.

 

 • "Atktywizacja społeczna kobiet" - 3.911,87 zł

w dniach 27 - 28 września 2008 roku odbył się dwudniowy wyjazd integrujący aktywne kobiety z terenu gminy Sosnowicy. Z wyjazdu skorzystało 18 kobiet, które miały mozliwość zapoznania się z dobrą praktyką.

Wśród uczestniczek były 2 dzieci i młodzieży, oraz można było wypłapać jedną rodzinę.

  


 

 

R O C Z N E   P O D S U M O W A N I E    P R O G R A M U

  

Minął już rok od podpisania Porozumienia o Wspólpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Lubelskim, a Gminą Sosnowica z dnia 27 grudnia 2008 roku.

Dlatego też podsumowujemy realizację projektu w gminie na podstawie przytoczonych informacji Pisma DAE-PPWOW-073-411-EG/08 Ministerswat Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz z dnia 27 października 2008 roku. Tym samym pomagając zrozumieć cel i zasady Programu Integracji Społecznej.

  

Jednym z celów programu jest zwiększenie liczby usługodawców świadczących usługi na rzecz osób i grup potrzebujących wsparcia. Zgodnie z Pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wychodząc poza sektor usługodawców stanowiących jednostki samorządu terytorialnego wmacniany jest kapitał społeczny gminy, aktywizuje mieszkańców i pomaga im stać się bardziej samodzielnymi w zaspokajaniu swoich potrzeb. Jest to wysiłk długofalowy, ale rokujący poważne szanse na orgraniczanie rozszczeniowych postaw mieszkańców oraz na zdobycie w przyszłości dodatkowych środków finansowych.

 

Planując realizację powyższych celów, należy zadbać o dodatkowe wsparcie dla nowo utworzonych organizacji lub początkujących usługodawców. Zgodnie z założeniami ma temu celowi służyć możliwość organizowania szkoleń i wyjazdów studyjnych finansowanych z 10% alokowanej kwoty. Takie wydatki powinny być uwględniane w planowanych na dalsze miesiące działania. Zalecane jest aby każda gmina dążyła do maksymalnego wykorzystania środków przeznaczonych na szkolenia i zorganizowała co najmniej jedno szkolenie lub jeden wyjazd studyjny. Niezbędna jest w tym zakresie diagnoza pottrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu szkolenia w ramach realizowanego programu.

 

Kończy się okres aktualizowania i wypracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dobrze sformułowana strategia to także przydatne i konieczne narzędzie w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych. Jednym z wymagań programu jest jej posiadanie, która odpowiada kryterium, a jej brak uniemożliwia wykorzystanie 2/3 alokacji przyznanej gminie.

 

Zaleca się by kierować się wytycznymi zawartymi w dokumentach programowych, a zapisy powinny uwzględniać wskaźniki monitorowania oraz sposób i termin jej aktualizacji. Strategia powinna być dokumentem roboczym, stąd też wszelkie zapisy, w szczególności dotyczące zadań i wskaźników, powinny być możliwe do wykonania i podlegać modyfikacjom przy okazji kolejnej aktualizacji lub ewentualnych działań z niej wynikających.

 

Plan Działan i strategia muszą być ze sobą kampatybilne. Aktualizacji Planu Działania oraz ogłaszania konkursów na poszczególne usługi powinno się każdorazowo odbywać z udziłem członków zespołu ds. realizacji programu w Gminie.

 

Doceniając wagę takich działań , jak festyny i imprezy integracyjne, ale jednocześnie mając świadomość jak łatwo rozdysponować środki na ten celm zalecono, by tego typu wydatki mieściły się w około 10% alokowanej kwoty. Bardzo ważny jest także inny aspekt tegi typu usług, mianowicie ich planowanie i przebieg, gdzie nie powinny ograniczać roli mieszkańców do biernego uczestnictwa. Jeśli mają one spełniać funkcję integracyjną, mieszkańcy powinni być od początku włączani w ich przygotowanie i realizację. Podczas imprezy muszą pojawić się elementy wspólnej aktywności, włączające ludzi z każdej grupy wiekowej i pozwalające na większą integrację i budowę więzi pomiędzy np. młodzieżą, urzędnikami, sąsiadami, mieszkańcami, czy poszczególnymi sołectwami. Finansowanie imprez, na które mieszkańcy tylko przyjdą, zjedzą, posłuchają i pójdą, nie wychodząc z roli biernych konsumentów, jest bezzasadne.

 

W związku z powyższym przypominamy, iż działania podjete w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mają do podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców gminy. Mają temu służyć:

 

I. Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomielokalnym

W tym celu została zaktualizowana gminna strategia rozwiązywania problemów społecznyh z udziałem mieszkańców oraz zostały wypracowane mechanizmy gwarantujące realizację zadań, monitoring i ocenę realizacji planowanych rezultatów.

 

II. Poprawa dostępu mieszkańców gminy do usług, nowych form współpracy i zorganizowanej aktywności:

 

- zwiększenie oferty i standardu usług dla mieszkańców gminy

Celem programu jest prowadzenie nowych usług społecznych w oparciu o zdignozowane potrzeby, a nie prosta zamiana źródła finansowania wcześniej prowadzonych działań. Kolejnym celem jest pojawienie się nowych usługodawców. Zadaniem gminy jest budowanie lokalego potencjału społecznego i wzmocnienie partnerów społecznych. Należałoby co najmniej utrzymać proporcję liczby usług w gminie "Pół na pół" pomiędy sektorem publicznym i niepublicznym. Zaleceniem jest, aby instytucje sektora publicznego nie konsumowały więcej niż 50 - 60 % alokacji gminy.

 

- budowanie sieci usługodawców,

Między innymi poprzez powstawanie partnerstw inicjatyw, wspieranie podmiotów sektora nipublicznego tak, aby mogły w przyszłości spełnić rolę silnego organizacyjnie dla struktur samorządowych.

 

- wzrost inicjtyw podejmowanych przez społeczność lokalną

Między innymi poprzez dostęp do informacji o planowanych działaniach oraz zapewnienie przejrzystości wyboru składanych ofert, a także poprzez podniesienie standardów świadczenia usług społecznych osobom starszym, dzieciom i młodzieży oraz rodzinom.

Realizacja programu szkolenia, na które można przeznaczyć 10% środków przeznaczonych gminie ma przyczynić się m.in. do zapewnienia kontynuacji usług oraz pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

- zwiększenie udziału mieszkańców w doraźnych i bardziej trwałych formach zorganizowanej aktywności

W tym celu można wspierać rozwoj organizacji społecznych i lokalnych inicjatyw obywatelskich. Należy pamiętać o trwałości podejmowanych działań i racjonalności wydatków. W przypadku organizowania okolicznościowych form integracji należy przestrzegać, aby suma wydatkowanych środków nie przekroczyła 10% wartości alokacji dla gminy.

Planowanie realizacji trwałych dla mieszkańców usług społecznych może przyczynić się do utworzenia i wzmocnienia organizacji pozarzowych, które na stałe zajmować się będą pomaganiem w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

W przypaku niektórych usług można przewidzieć wkład własny uczestników w formie źródła finansowej jak i pozafinansowej.

 

 


 

 

 

R E A L I Z A C J A   P R O G R A M U   W   2 0 0 9   R O K U   W   G M I N I E

  

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Województwem Lubelskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przesłał informację  (pismo nr DZP.AB. 4012/12/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku), iż zaktualizowana Gminna Startegia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica (zatwierdzona Uchwałą nr XX/148/08 Rady Gminy Sosnowica z dnia 19 listopada 2008 roku) jest zgodna z wymogami Podręcznika Realizacji Programu Integracji Społecznej i została zatwierdzona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Opracowana strategia jest głównym punktem odniesienia do dalszej realizacji PPWOW w odniesieniu do opisanych problemów, określonych celów, zaplanowanych działań wraz z ich efektami.

 

Działania Planowane na 2009 rok muszą bezpośrednio wynikać ze strategii, czyli określone są usługi społeczne w oparciu o zapisy zawarte w strategii.

  

13 listopada 2008 roku w sali narad Urzędu Gminy odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe Zespołu Wdrożeniowego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób z zespołu wdrożeniowego oraz prowadząca spotkanie Konsultant Regionalny Pani Grażyna Gruba - Jankowska oraz Pani Krystyna Jaśkiewicz - Wójt Gminy Sosnowica. Celem spotkania było przygotowanie i wybranie usług, które zostaną umieszczone w Planie Działań na 2009 rok.

 

15 stycznia 2009 roku w sali narad Urzędu Gminy Sosnowica odbyło się drugie spotkanie warsztatowe / szkoleniowe Zespołu Wdrożeniowego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica. W spotkaniu uczestnictwo 5 osób z Zespołu wdrożeniowego, oraz Pani Grażyna Gruba - Jankowska Konsultant Regionalny, Pani Krystyna Jaśkiewicz - Wójt Gminy Sosnowica oraz Pan Henryk Gmitruczuk - sekretarz Gminy. Celem spotkania było dostosowanie Planu Działania na 2009 rok, przygotowanego na wcześniejszym spotkaniu.

  

Skład Zespołu Wdrażającgo Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych powołanych w 2008 roku (Załącznik 3 - Zespół Wdrożeniowy Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych):

 1. Danuta Chmiel
 2. Teresa Ciesielska
 3. Iwona Czeczko
 4. Bronisława Grzywaczewska
 5. Katarzyna Grzywaczewska
 6. Mirosława Iwan
 7. Kazimiera Mojsa
 8. Bożena Niezabitowska
 9. Grażyna Romaszewska
 10. Jadwiga Słowik
 11. Małgorzata Sytyk
 12. Władysława Szczerba
 13. Waldemar Włodarczyk
 14. Dorota Wojno

 

Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu Wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zarządzenie w pdf

 

Podczas spotkań z zespołem roboczym wypracowano Plan Działania na 2009 rok, który został przygotowany i zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 18 stycznia 2009 roku.  Został on wysłany do Regionaalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, gdzie został zatwierdzony w dniu 16 lutego 2009 roku, a do Urzędu Gminy wpłynął 3 marca 2009 roku. 

Plan Działania na 2009 w pdf

 

 Zgodnie z potrzebami społecznymi ustalonymi podczas warsztatów ze społecznością lokalną oraz zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zaplanowana w 2009 realizację usług:

 

Grupa I - Usługi dla osób starszych:

 1. Klub seniora - zorganizowanie klubu tradycji i zrowego seniora dla osób starszych, miłośników tradycji, kultuwania ginących zawodów, również organizowanie spotkań, pogadanek
 2. Zespół śpiewaczy dla seniorów - organizownie spotkań integracyjnych, zajęć z muzykiem, kultowanie tradycji, organizowanie wyjazdu śpiewania.

 

Grupa II - Usługi dla dzieci i młodzieży

 1. Aktywni rodzice dzieciom - utworzenie grupy rodziców, która wspólnie przygotowuje program i podejmuje się działań organizacyjnych imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka
 2. Wolontariat w gminie - utworzenie grupy integracyjnej, stworzenie struktur pomocy woluntarystycznej przez doświadczonego instruktora, podejmowanie również działań na na rzecz lokalnej społeczności, w tym współpraca w ramach realizacji innych usług PPWOW
 3. Zajęcia integracyjne młodzieży w świetlicach wiejskich podczas wakacji - zagospodarowanie czasu wolnego w okresie wakacyjnym, w tym również organizowanie działań, w trakcie których dzieci i młodzież będzie nabywała nowych umiejętności, zasad współdziałania w grupie na rzecz innych.

 

Grupa III - Usługi dla rodzin

 1. Gminne Centrum Rozowju Rodzin - wsparcie dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych poprzez usługi psychologiczne, usługi prawne. Zorganizowanie również cyklu szkoleń np.: warsztaty przedsiębiorczości, sprzedaż bezpośrednia, mała gastronomia w turystyce wiejskiej.

 

Grupa IV - Usługi łaczone dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin

 1. Wigilia Sosnowicka -zorganizowanie wigilii dla całej społeczności gminy np.: pod gołym niebem z choinką.

  

W dniu 12 marca 2009 roku w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z Zespołem Wdrożeniowym Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica w sprawie działań podjętych przez Zespół Zarzadzający PPWOW związanych z przedłużeniem na rok 2010 okresu realizacji programu. Uczestniczyło w nim 14 osób w tym konsultant regionalny Pani Grażyna Gruba - Jankowska.

  

K O N K U R S Y   2 0 0 9   R O K U

  


ZAPROSZENIE NR 1/2009 DO SKŁADANIA OFERT NA

usługi integracyji społecznej

 

w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozowju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Sosnowica uzyskała dotację w wysokości 139.970,16 PLN, część tej dotacji w wysokości 33.000,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

  

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sosnowica (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenia wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańców Gminy spośród usług opisanych w ofercie.

 

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali narad Urzedu Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21 - 230 Sosnowica, dnia 16 kwietnia 2009 roku o godzinie 1100

 

3. PROCEDURA

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 2 Porozuemienia o współpracy przy realizacji PPWOW zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z artykułem 4 ustęp 1 litera a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP  ((ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnej pod następującym adresem http://www.ppwow.gov.pl.

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1) Część I usługi dla dzieci i młodzieży "Wolontariat w gminie"

2) Część II. Usługi dla rodzin "Gminne Centrum Pomocy Rodzinie"

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załacznikami

 

Sosnowica, dn. 23 marca 2009 roku

 


 

ZAPROSZENIE NR 2/2009 DO SKŁADANIA OFERT NA

usługi integracij społecznej

 

w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Sosnowica uzyskała dotację w wysokości 139.970,16 PLN, część tej dotacji w wysokości 58.997,02 przeznacza na realizację niżej określonych usług:

  

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sosnowica (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania oferty na świadczenia wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańców Gminy spośród opisanych w ofercie.

 

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21 - 230 Sosnowica, dnia 28 kwietnia 2009 roku o godzinie 1200

 

3. PROCEDURA

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 2 Porozuemienia o współpracy przy realizacji PPWOW zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z artykułem 4 ustęp 1 litera a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP  ((ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnej pod następującym adresem http://www.ppwow.gov.pl.

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Część I usługi dla osób starszych "Klub seniora"

2) Część II. Usługi dla osób starszych "Zespół śpiewaczy dla seniorów"

3) Część III. Usługi dla dzieci i młodzieży "Aktywni rodzice dzieciom"

4) Część IV. Usługi dla dzieci i młodzieży "Zajęcia integracyjne młodzieży w świetlicach wiejskich podczas wakacji"

5) Część V. Wsparcie szkoleniowe

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załacznikami

 

Sosnowica, dn. 15 kwietnia 2009 roku

 


 

W dniu 28 kwietnia 2009 roku w Urzędzie Gminy w Sosnowicy spotkała się Gminna Komisja Oceniająca ds. oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej powołana Zarządzeniem nr 17/09 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 22 kwietnia 2009 roku w składzie:

1. Kazimiera Mojsa

2. Ewa Ignatowicz

3. Katarzyna Grzywaczewska

 Zarządzenie w pdf

 

Komisja oceniła złożone oferty techniczne w postepowaniu prowadzonym w oparciu o procedurę CPP na realizację usług integracji społecznychw ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i wybrano oferty:

 

1. na usługi dla dzieci i młodzieży "Wolontariat w gminie" złożoną przez Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie z Gminnym Ośrodek Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica).

 

koszt realizacji usługi 7.000,00 zł

 

okres realizacji usługi od 4 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

 

2. na usługi dla rodzin "Gminne Centrum Pomocy Rodzinie" złożony przez Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolicy "Gościniec" (ul. Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowicy (ul.Spokojna 10, 21 - 230 Sosnowica).

 

koszt realizacji inwestycji - 26.000,00 zł

 

okres realizacji od 4 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

 

pełna treść informacji

 

pełna treść Raportu z Oceny Ofert

 

Sosnowica, dn. 29 kwietnia 2009r.


 

W dniu 18 maja 2009 roku w Urzędzie Gminy w Sosnowicy spotkała się Gminna Komisja Oceniająca ds. oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej powołana Zarządzeniem nr 22/09 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 18 maja 2009 roku w składzie:

1. Kazimiera Mojsa - Przewodnicząca Komisji
2. Ewa Ignatowicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Danuta Chmiel - Członek Komisji 

Zarządzenie w pdf

  

Komisja oceniła złożone oferty techniczne w postepowaniu prowadzonym w oparciu o procedurę CPP na realizację usług integracji społecznychw ramach

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i wybrano oferty:

1. na usługi dla osób starszych "Klub Seniora" złożoną przez Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy

koszt realizacji usługi- 16 000,00

okres realizacji usługi- 01 czerwiec 2009 r. - 31 grudzień 2009r.


2. na usługi dla osób starszych "Zespół Śpiewaczy dla Seniora" złożony przez Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolicy "Gościniec" (ul.

Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) oraz Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w Sosnowicy (ul.Spokojna 10, 21 - 230 Sosnowica).

koszt realizacji inwestycji- 10 000,00 zł

okres realizacji- 01 czerwiec 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku


3. na usługi dla dzieci i młodzieży "Aktywni Rodzice Dzieciom" złożoną przez Stowarzyszenie Kulturalno- Regionalne "Nałęcz" z siedzibą w Pieszowoliw

partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sosnowicy , Zespołem Szkół Publicznych w Sosnowicy, Kołem Gospodyń Wiejskich z Nowego Orzechowa

koszt realizacji usługi 7 000,00

okres realizacji inwestycji 22 maj 2009 - 31 czerwiec 20094. na usługi dla dzieci i młodzieży " Zajęcia Integracyjne Młodzieży w Świetlicach Wiejskich podczas Wakacji" złożoną przez Społeczne Stowarzyszenie

Przyjaciół Sosnowicy i Okolicy "Gościniec" (ul. Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa

2, 21 - 230 Sosnowica)

koszt realizacji usługi- 12 000,00

okres realizacji inwestycji 01 czerwiec 2009 r.- 31 sierpień 2009 r.

 

pełna treść informacji

 

pełna treść Raportu z Oceny Ofert

 

Sosnowica, 2009.05.29

 

Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic „Gościniec” realizuje Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ( PPWOW ). Program Integracji Społecznejjest realizowany z pożyczki Banku Światowego a wdrażany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej. Stowarzyszenie na podstawie umowyzawartej z Gminą Sosnowica i w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, KGW Sosnowica i Nowy Orzechów, oraz ZSP w Sosnowicy następujące usługi :

 
 
I Usługa dla dzieci i młodzieży „Wolontariat w gminie od 4.05 do 31.12.2009r.
Program usługiobjął grupę młodzieży klas I – III gimnazjumoraz osoby dorosłe. W faziewstępnej odbyły się warsztaty z Katarzyną Braun – dyrektorem Lubelskiego Ośrodka Wolontariatu. W ciągu czterech spotkań uczestnikom została przybliżonaidea wolontariatu, jego aspekt prawny i społeczny. Obecnie budujemy grupy wsparcia dla wolontariuszy pragnących pracować na terenie Gminy Sosnowica.29.09.2009r. ustalono, że młodzież i osoby dorosłe będą się spotykały z koordynatorami w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy w piątek w godz. 16.00 – 18.00 oraz świetlicy socjoterapeutycznej „Stokrotka” w Pieszowoli w poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00
W ramach realizowanej usługi przewidziano : - 42 godziny spotkań z doświadczonym wolontariuszem - 12 godzin w miesiącu spotkań grupy wolontarystycznej - 64 godziny wykonanych usług łącznie
Program usługi zakłada współpracę wolontariuszyw ramach czterech usług realizowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ( dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i osób starszych ).Aktywni wolontariusze wezmą udział w wyjeździe studyjnym. Będzie to wyjazd do Lublina podczas którego odbędzie się spotkanie z czynnymi wolontariuszami lubelskimi oraz wyjście do teatru im. J. Osterwy. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy i prawnika. Efektem zrealizowanej usługi będzie grupa10 wolontariuszy, którzy będą działali na rzecz społeczności wiejskiej z Gminy Sosnowica.
II Usługa dla rodzin: Gminne Centrum Rozwoju Rodzin – 4.05- 31.12.2009r. Usługa objęła grupę młodzieży klas I – III gimnazjum, która będzie realizowała program pierwszej pomocy medycznej oraz osoby dorosłe zainteresowane opieką nad osobamichorymii obłożnie chorymi. Nawiązano współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który pomoże pozyskać przyszłych beneficjentówjak również w realizacji samej usługi. Celem rozwiązywania bieżących problemów życiowych rodzin od 25.09.2009r. W GOK w Sosnowicy rozpoczęli dyżury logopeda i pedagog, a 23.10.2009r. również w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy będą pełnili dyżur : psycholog i prawnik ds. rodziny. Zajęcia z zakresu pomocy medycznej i opiekiprowadzi Irena Bartnik wykładowca Studium Medycznego w Parczewie od 26.09.2009r.Zajęcia z zakresu cateringu i żywienia w agroturystyce poprowadzi Zofia Gorgol pracownik Lubelskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Końskowoli od 20.11.2009r. W ramach realizowanej usługi zaplanowano; - zrealizowanie łącznie132 godzin szkoleń iporad,- 50 godzin spotkań (porad) z psychologiem i prawnikiem.Założono, że różnorodną pomocą specjalistyczną objętych zostanie najmniej 25 rodzin.
IIIUsługa dla osób starszych„Zespół śpiewaczy dla Seniorów” od 1.06 -31.12.2009r.
Usługa objęła grupę starszych osób z terenu dwóch miejscowości Sosnowicy i Nowego Orzechowa – łączna liczba 28 osób – kobiet i mężczyzn. Warsztaty muzyczne prowadzi Paweł Gdela , który opracowuje instrumentalnie i wokalnie wybrane utwory tj. pieśni ludowe i piosenki biesiadne. Spotkania zespołu Seniorów odbywają się na zmianę w Sosnowicy i Nowym Orzechowie. W trakcie usługi zostanie zorganizowany wyjazd studyjny do Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiegowe Włodawie. Przewidujemy też występ Zespołu Śpiewaczego dla Seniorów w ramach uroczystości lokalnej z okazji Święta 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. W ramach realizowanej usługi zaplanowano: - 50 spotkań z instruktorem muzyki,- 60 spotkań członków Zespołu Śpiewaczego dla Seniorów. Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Nowym Orzechowie oraz szycie strojów ludowych dla zespołu.
IV Usługi dla dzieci i młodzieży”Zajęcia integracyjne młodzieży w świetlicach wiejskich podczas wakacji” – od 1.07 do 31.10.2009r.
Usługa objęła dzieci i młodzież z terenu Gminy Sosnowica tj. pięciu świetlic wiejskich : Górki, Zienki, Nowy Orzechów, Turno, Sosnowica. Łącznie w różnorodnych zajęciach wzięło udział około pięćdziesięciorga dzieci i młodzieży. Zajęcia integracyjne poprowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy ipsycholog Magdalena Ciesielska, a zajęcia sportowe Marek Grzywaczewski nauczycielw-f. W ramach realizowanej usługi dzieci wzięły udział w wyjeździe studyjnymdo Muzeum Wsi Lubelskiej połączonym z obejrzeniem filmu „Załoga G” w kinie Studyjnym „Plaza”. W trakcie realizacji usługi remontowane są dwie świetlice wiejskie Turno oraz Górki.Ważnym partneremw projekcje jest Gminny Zakład Usług Komunalnych , który wykonuje wszystkie prace związane z remontami świetlic w celu poprawy warunków zajęć z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi

  

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information