Imieniny : Augustyna Juliana
Środa, 27 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

PPWOW - Działania podejmowane w 2009 roku

 

 

 

R E A L I Z A C J A   P R O G R A M U   W   2 0 0 9   R O K U   W   G M I N I E

  

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Województwem Lubelskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przesłał informację  (pismo nr DZP.AB. 4012/12/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku), iż zaktualizowana Gminna Startegia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica (zatwierdzona Uchwałą nr XX/148/08 Rady Gminy Sosnowica z dnia 19 listopada 2008 roku) jest zgodna z wymogami Podręcznika Realizacji Programu Integracji Społecznej i została zatwierdzona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Opracowana strategia jest głównym punktem odniesienia do dalszej realizacji PPWOW w odniesieniu do opisanych problemów, określonych celów, zaplanowanych działań wraz z ich efektami.

 

Działania Planowane na 2009 rok muszą bezpośrednio wynikać ze strategii, czyli określone są usługi społeczne w oparciu o zapisy zawarte w strategii.

  

13 listopada 2008 roku w sali narad Urzędu Gminy odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe Zespołu Wdrożeniowego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób z zespołu wdrożeniowego oraz prowadząca spotkanie Konsultant Regionalny Pani Grażyna Gruba - Jankowska oraz Pani Krystyna Jaśkiewicz - Wójt Gminy Sosnowica. Celem spotkania było przygotowanie i wybranie usług, które zostaną umieszczone w Planie Działań na 2009 rok.

 

15 stycznia 2009 roku w sali narad Urzędu Gminy Sosnowica odbyło się drugie spotkanie warsztatowe / szkoleniowe Zespołu Wdrożeniowego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica. W spotkaniu uczestnictwo 5 osób z Zespołu wdrożeniowego, oraz Pani Grażyna Gruba - Jankowska Konsultant Regionalny, Pani Krystyna Jaśkiewicz - Wójt Gminy Sosnowica oraz Pan Henryk Gmitruczuk - sekretarz Gminy. Celem spotkania było dostosowanie Planu Działania na 2009 rok, przygotowanego na wcześniejszym spotkaniu.

  

Skład Zespołu Wdrażającgo Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych powołanych w 2008 roku (Załącznik 3 - Zespół Wdrożeniowy Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych):

 1. Danuta Chmiel
 2. Teresa Ciesielska
 3. Iwona Czeczko
 4. Bronisława Grzywaczewska
 5. Katarzyna Grzywaczewska
 6. Mirosława Iwan
 7. Kazimiera Mojsa
 8. Bożena Niezabitowska
 9. Grażyna Romaszewska
 10. Jadwiga Słowik
 11. Małgorzata Sytyk
 12. Władysława Szczerba
 13. Waldemar Włodarczyk
 14. Dorota Wojno

 

Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu Wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zarządzenie w pdf

 

Podczas spotkań z zespołem roboczym wypracowano Plan Działania na 2009 rok, który został przygotowany i zatwierdzony przez Wójta Gminy w dniu 18 stycznia 2009 roku.  Został on wysłany do Regionaalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, gdzie został zatwierdzony w dniu 16 lutego 2009 roku, a do Urzędu Gminy wpłynął 3 marca 2009 roku. 

Plan Działania na 2009 w pdf

 

 Zgodnie z potrzebami społecznymi ustalonymi podczas warsztatów ze społecznością lokalną oraz zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zaplanowana w 2009 realizację usług:

 

Grupa I - Usługi dla osób starszych:

 1. Klub seniora - zorganizowanie klubu tradycji i zrowego seniora dla osób starszych, miłośników tradycji, kultuwania ginących zawodów, również organizowanie spotkań, pogadanek
 2. Zespół śpiewaczy dla seniorów - organizownie spotkań integracyjnych, zajęć z muzykiem, kultowanie tradycji, organizowanie wyjazdu śpiewania.

 

Grupa II - Usługi dla dzieci i młodzieży

 1. Aktywni rodzice dzieciom - utworzenie grupy rodziców, która wspólnie przygotowuje program i podejmuje się działań organizacyjnych imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka
 2. Wolontariat w gminie - utworzenie grupy integracyjnej, stworzenie struktur pomocy woluntarystycznej przez doświadczonego instruktora, podejmowanie również działań na na rzecz lokalnej społeczności, w tym współpraca w ramach realizacji innych usług PPWOW
 3. Zajęcia integracyjne młodzieży w świetlicach wiejskich podczas wakacji - zagospodarowanie czasu wolnego w okresie wakacyjnym, w tym również organizowanie działań, w trakcie których dzieci i młodzież będzie nabywała nowych umiejętności, zasad współdziałania w grupie na rzecz innych.

 

Grupa III - Usługi dla rodzin

 1. Gminne Centrum Rozowju Rodzin - wsparcie dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych poprzez usługi psychologiczne, usługi prawne. Zorganizowanie również cyklu szkoleń np.: warsztaty przedsiębiorczości, sprzedaż bezpośrednia, mała gastronomia w turystyce wiejskiej.

 

Grupa IV - Usługi łaczone dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin

 1. Wigilia Sosnowicka -zorganizowanie wigilii dla całej społeczności gminy np.: pod gołym niebem z choinką.

  

W dniu 12 marca 2009 roku w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z Zespołem Wdrożeniowym Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica w sprawie działań podjętych przez Zespół Zarzadzający PPWOW związanych z przedłużeniem na rok 2010 okresu realizacji programu. Uczestniczyło w nim 14 osób w tym konsultant regionalny Pani Grażyna Gruba - Jankowska.

  

K O N K U R S Y   2 0 0 9   R O K U

  


ZAPROSZENIE NR 1/2009 DO SKŁADANIA OFERT NA

usługi integracyji społecznej

 

w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozowju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Sosnowica uzyskała dotację w wysokości 139.970,16 PLN, część tej dotacji w wysokości 33.000,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

  

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sosnowica (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenia wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańców Gminy spośród usług opisanych w ofercie.

 

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali narad Urzedu Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21 - 230 Sosnowica, dnia 16 kwietnia 2009 roku o godzinie 1100

 

3. PROCEDURA

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 2 Porozuemienia o współpracy przy realizacji PPWOW zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z artykułem 4 ustęp 1 litera a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP  ((ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnej pod następującym adresem http://www.ppwow.gov.pl.

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1) Część I usługi dla dzieci i młodzieży "Wolontariat w gminie"

2) Część II. Usługi dla rodzin "Gminne Centrum Pomocy Rodzinie"

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załacznikami

 

Sosnowica, dn. 23 marca 2009 roku

 


 

ZAPROSZENIE NR 2/2009 DO SKŁADANIA OFERT NA

usługi integracij społecznej

 

w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Sosnowica uzyskała dotację w wysokości 139.970,16 PLN, część tej dotacji w wysokości 58.997,02 przeznacza na realizację niżej określonych usług:

  

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sosnowica (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania oferty na świadczenia wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańców Gminy spośród opisanych w ofercie.

 

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21 - 230 Sosnowica, dnia 28 kwietnia 2009 roku o godzinie 1200

 

3. PROCEDURA

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 2 Porozuemienia o współpracy przy realizacji PPWOW zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z artykułem 4 ustęp 1 litera a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP  ((ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnej pod następującym adresem http://www.ppwow.gov.pl.

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Część I usługi dla osób starszych "Klub seniora"

2) Część II. Usługi dla osób starszych "Zespół śpiewaczy dla seniorów"

3) Część III. Usługi dla dzieci i młodzieży "Aktywni rodzice dzieciom"

4) Część IV. Usługi dla dzieci i młodzieży "Zajęcia integracyjne młodzieży w świetlicach wiejskich podczas wakacji"

5) Część V. Wsparcie szkoleniowe

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załacznikami

 

Sosnowica, dn. 15 kwietnia 2009 roku

 


 

W dniu 28 kwietnia 2009 roku w Urzędzie Gminy w Sosnowicy spotkała się Gminna Komisja Oceniająca ds. oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej powołana Zarządzeniem nr 17/09 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 22 kwietnia 2009 roku w składzie:

1. Kazimiera Mojsa

2. Ewa Ignatowicz

3. Katarzyna Grzywaczewska

 Zarządzenie w pdf

 

Komisja oceniła złożone oferty techniczne w postepowaniu prowadzonym w oparciu o procedurę CPP na realizację usług integracji społecznychw ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i wybrano oferty:

 

1. na usługi dla dzieci i młodzieży "Wolontariat w gminie" złożoną przez Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie z Gminnym Ośrodek Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica).

 

koszt realizacji usługi 7.000,00 zł

 

okres realizacji usługi od 4 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

 

2. na usługi dla rodzin "Gminne Centrum Pomocy Rodzinie" złożony przez Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolicy "Gościniec" (ul. Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowicy (ul.Spokojna 10, 21 - 230 Sosnowica).

 

koszt realizacji inwestycji - 26.000,00 zł

 

okres realizacji od 4 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

 

pełna treść informacji

 

pełna treść Raportu z Oceny Ofert

 

Sosnowica, dn. 29 kwietnia 2009r.


 

W dniu 18 maja 2009 roku w Urzędzie Gminy w Sosnowicy spotkała się Gminna Komisja Oceniająca ds. oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej powołana Zarządzeniem nr 22/09 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 18 maja 2009 roku w składzie:

1. Kazimiera Mojsa - Przewodnicząca Komisji
2. Ewa Ignatowicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Danuta Chmiel - Członek Komisji 

Zarządzenie w pdf

  

Komisja oceniła złożone oferty techniczne w postepowaniu prowadzonym w oparciu o procedurę CPP na realizację usług integracji społecznychw ramach

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i wybrano oferty:

1. na usługi dla osób starszych "Klub Seniora" złożoną przez Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy

koszt realizacji usługi- 16 000,00

okres realizacji usługi- 01 czerwiec 2009 r. - 31 grudzień 2009r.


2. na usługi dla osób starszych "Zespół Śpiewaczy dla Seniora" złożony przez Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolicy "Gościniec" (ul.

Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) oraz Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w Sosnowicy (ul.Spokojna 10, 21 - 230 Sosnowica).

koszt realizacji inwestycji- 10 000,00 zł

okres realizacji- 01 czerwiec 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku


3. na usługi dla dzieci i młodzieży "Aktywni Rodzice Dzieciom" złożoną przez Stowarzyszenie Kulturalno- Regionalne "Nałęcz" z siedzibą w Pieszowoliw

partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sosnowicy , Zespołem Szkół Publicznych w Sosnowicy, Kołem Gospodyń Wiejskich z Nowego Orzechowa

koszt realizacji usługi 7 000,00

okres realizacji inwestycji 22 maj 2009 - 31 czerwiec 20094. na usługi dla dzieci i młodzieży " Zajęcia Integracyjne Młodzieży w Świetlicach Wiejskich podczas Wakacji" złożoną przez Społeczne Stowarzyszenie

Przyjaciół Sosnowicy i Okolicy "Gościniec" (ul. Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa

2, 21 - 230 Sosnowica)

koszt realizacji usługi- 12 000,00

okres realizacji inwestycji 01 czerwiec 2009 r.- 31 sierpień 2009 r.

 

pełna treść informacji

 

pełna treść Raportu z Oceny Ofert

 

Sosnowica, 2009.05.29

 

Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic „Gościniec” realizuje Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ( PPWOW ). Program Integracji Społecznejjest realizowany z pożyczki Banku Światowego a wdrażany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej. Stowarzyszenie na podstawie umowyzawartej z Gminą Sosnowica i w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, KGW Sosnowica i Nowy Orzechów, oraz ZSP w Sosnowicy następujące usługi :

 
 
I Usługa dla dzieci i młodzieży „Wolontariat w gminie od 4.05 do 31.12.2009r.
Program usługiobjął grupę młodzieży klas I – III gimnazjumoraz osoby dorosłe. W faziewstępnej odbyły się warsztaty z Katarzyną Braun – dyrektorem Lubelskiego Ośrodka Wolontariatu. W ciągu czterech spotkań uczestnikom została przybliżonaidea wolontariatu, jego aspekt prawny i społeczny. Obecnie budujemy grupy wsparcia dla wolontariuszy pragnących pracować na terenie Gminy Sosnowica.29.09.2009r. ustalono, że młodzież i osoby dorosłe będą się spotykały z koordynatorami w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy w piątek w godz. 16.00 – 18.00 oraz świetlicy socjoterapeutycznej „Stokrotka” w Pieszowoli w poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00
W ramach realizowanej usługi przewidziano : - 42 godziny spotkań z doświadczonym wolontariuszem - 12 godzin w miesiącu spotkań grupy wolontarystycznej - 64 godziny wykonanych usług łącznie
Program usługi zakłada współpracę wolontariuszyw ramach czterech usług realizowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ( dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i osób starszych ).Aktywni wolontariusze wezmą udział w wyjeździe studyjnym. Będzie to wyjazd do Lublina podczas którego odbędzie się spotkanie z czynnymi wolontariuszami lubelskimi oraz wyjście do teatru im. J. Osterwy. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy i prawnika. Efektem zrealizowanej usługi będzie grupa10 wolontariuszy, którzy będą działali na rzecz społeczności wiejskiej z Gminy Sosnowica.
II Usługa dla rodzin: Gminne Centrum Rozwoju Rodzin – 4.05- 31.12.2009r. Usługa objęła grupę młodzieży klas I – III gimnazjum, która będzie realizowała program pierwszej pomocy medycznej oraz osoby dorosłe zainteresowane opieką nad osobamichorymii obłożnie chorymi. Nawiązano współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który pomoże pozyskać przyszłych beneficjentówjak również w realizacji samej usługi. Celem rozwiązywania bieżących problemów życiowych rodzin od 25.09.2009r. W GOK w Sosnowicy rozpoczęli dyżury logopeda i pedagog, a 23.10.2009r. również w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy będą pełnili dyżur : psycholog i prawnik ds. rodziny. Zajęcia z zakresu pomocy medycznej i opiekiprowadzi Irena Bartnik wykładowca Studium Medycznego w Parczewie od 26.09.2009r.Zajęcia z zakresu cateringu i żywienia w agroturystyce poprowadzi Zofia Gorgol pracownik Lubelskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Końskowoli od 20.11.2009r. W ramach realizowanej usługi zaplanowano; - zrealizowanie łącznie132 godzin szkoleń iporad,- 50 godzin spotkań (porad) z psychologiem i prawnikiem.Założono, że różnorodną pomocą specjalistyczną objętych zostanie najmniej 25 rodzin.
IIIUsługa dla osób starszych„Zespół śpiewaczy dla Seniorów” od 1.06 -31.12.2009r.
Usługa objęła grupę starszych osób z terenu dwóch miejscowości Sosnowicy i Nowego Orzechowa – łączna liczba 28 osób – kobiet i mężczyzn. Warsztaty muzyczne prowadzi Paweł Gdela , który opracowuje instrumentalnie i wokalnie wybrane utwory tj. pieśni ludowe i piosenki biesiadne. Spotkania zespołu Seniorów odbywają się na zmianę w Sosnowicy i Nowym Orzechowie. W trakcie usługi zostanie zorganizowany wyjazd studyjny do Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiegowe Włodawie. Przewidujemy też występ Zespołu Śpiewaczego dla Seniorów w ramach uroczystości lokalnej z okazji Święta 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. W ramach realizowanej usługi zaplanowano: - 50 spotkań z instruktorem muzyki,- 60 spotkań członków Zespołu Śpiewaczego dla Seniorów. Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Nowym Orzechowie oraz szycie strojów ludowych dla zespołu.
IV Usługi dla dzieci i młodzieży”Zajęcia integracyjne młodzieży w świetlicach wiejskich podczas wakacji” – od 1.07 do 31.10.2009r.
Usługa objęła dzieci i młodzież z terenu Gminy Sosnowica tj. pięciu świetlic wiejskich : Górki, Zienki, Nowy Orzechów, Turno, Sosnowica. Łącznie w różnorodnych zajęciach wzięło udział około pięćdziesięciorga dzieci i młodzieży. Zajęcia integracyjne poprowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy ipsycholog Magdalena Ciesielska, a zajęcia sportowe Marek Grzywaczewski nauczycielw-f. W ramach realizowanej usługi dzieci wzięły udział w wyjeździe studyjnymdo Muzeum Wsi Lubelskiej połączonym z obejrzeniem filmu „Załoga G” w kinie Studyjnym „Plaza”. W trakcie realizacji usługi remontowane są dwie świetlice wiejskie Turno oraz Górki.Ważnym partneremw projekcje jest Gminny Zakład Usług Komunalnych , który wykonuje wszystkie prace związane z remontami świetlic w celu poprawy warunków zajęć z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi

  

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information