Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

PPWOW - Roczne podsumowanie programu

 

 

R O C Z N E   P O D S U M O W A N I E    P R O G R A M U

  

Minął już rok od podpisania Porozumienia o Wspólpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Lubelskim, a Gminą Sosnowica z dnia 27 grudnia 2008 roku.

Dlatego też podsumowujemy realizację projektu w gminie na podstawie przytoczonych informacji Pisma DAE-PPWOW-073-411-EG/08 Ministerswat Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz z dnia 27 października 2008 roku. Tym samym pomagając zrozumieć cel i zasady Programu Integracji Społecznej.

  

Jednym z celów programu jest zwiększenie liczby usługodawców świadczących usługi na rzecz osób i grup potrzebujących wsparcia. Zgodnie z Pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wychodząc poza sektor usługodawców stanowiących jednostki samorządu terytorialnego wmacniany jest kapitał społeczny gminy, aktywizuje mieszkańców i pomaga im stać się bardziej samodzielnymi w zaspokajaniu swoich potrzeb. Jest to wysiłk długofalowy, ale rokujący poważne szanse na orgraniczanie rozszczeniowych postaw mieszkańców oraz na zdobycie w przyszłości dodatkowych środków finansowych.

 

Planując realizację powyższych celów, należy zadbać o dodatkowe wsparcie dla nowo utworzonych organizacji lub początkujących usługodawców. Zgodnie z założeniami ma temu celowi służyć możliwość organizowania szkoleń i wyjazdów studyjnych finansowanych z 10% alokowanej kwoty. Takie wydatki powinny być uwględniane w planowanych na dalsze miesiące działania. Zalecane jest aby każda gmina dążyła do maksymalnego wykorzystania środków przeznaczonych na szkolenia i zorganizowała co najmniej jedno szkolenie lub jeden wyjazd studyjny. Niezbędna jest w tym zakresie diagnoza pottrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu szkolenia w ramach realizowanego programu.

 

Kończy się okres aktualizowania i wypracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Dobrze sformułowana strategia to także przydatne i konieczne narzędzie w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych. Jednym z wymagań programu jest jej posiadanie, która odpowiada kryterium, a jej brak uniemożliwia wykorzystanie 2/3 alokacji przyznanej gminie.

 

Zaleca się by kierować się wytycznymi zawartymi w dokumentach programowych, a zapisy powinny uwzględniać wskaźniki monitorowania oraz sposób i termin jej aktualizacji. Strategia powinna być dokumentem roboczym, stąd też wszelkie zapisy, w szczególności dotyczące zadań i wskaźników, powinny być możliwe do wykonania i podlegać modyfikacjom przy okazji kolejnej aktualizacji lub ewentualnych działań z niej wynikających.

 

Plan Działan i strategia muszą być ze sobą kampatybilne. Aktualizacji Planu Działania oraz ogłaszania konkursów na poszczególne usługi powinno się każdorazowo odbywać z udziłem członków zespołu ds. realizacji programu w Gminie.

 

Doceniając wagę takich działań , jak festyny i imprezy integracyjne, ale jednocześnie mając świadomość jak łatwo rozdysponować środki na ten celm zalecono, by tego typu wydatki mieściły się w około 10% alokowanej kwoty. Bardzo ważny jest także inny aspekt tegi typu usług, mianowicie ich planowanie i przebieg, gdzie nie powinny ograniczać roli mieszkańców do biernego uczestnictwa. Jeśli mają one spełniać funkcję integracyjną, mieszkańcy powinni być od początku włączani w ich przygotowanie i realizację. Podczas imprezy muszą pojawić się elementy wspólnej aktywności, włączające ludzi z każdej grupy wiekowej i pozwalające na większą integrację i budowę więzi pomiędzy np. młodzieżą, urzędnikami, sąsiadami, mieszkańcami, czy poszczególnymi sołectwami. Finansowanie imprez, na które mieszkańcy tylko przyjdą, zjedzą, posłuchają i pójdą, nie wychodząc z roli biernych konsumentów, jest bezzasadne.

 

W związku z powyższym przypominamy, iż działania podjete w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mają do podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców gminy. Mają temu służyć:

 

I. Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomielokalnym

W tym celu została zaktualizowana gminna strategia rozwiązywania problemów społecznyh z udziałem mieszkańców oraz zostały wypracowane mechanizmy gwarantujące realizację zadań, monitoring i ocenę realizacji planowanych rezultatów.

 

II. Poprawa dostępu mieszkańców gminy do usług, nowych form współpracy i zorganizowanej aktywności:

 

- zwiększenie oferty i standardu usług dla mieszkańców gminy

Celem programu jest prowadzenie nowych usług społecznych w oparciu o zdignozowane potrzeby, a nie prosta zamiana źródła finansowania wcześniej prowadzonych działań. Kolejnym celem jest pojawienie się nowych usługodawców. Zadaniem gminy jest budowanie lokalego potencjału społecznego i wzmocnienie partnerów społecznych. Należałoby co najmniej utrzymać proporcję liczby usług w gminie "Pół na pół" pomiędy sektorem publicznym i niepublicznym. Zaleceniem jest, aby instytucje sektora publicznego nie konsumowały więcej niż 50 - 60 % alokacji gminy.

 

- budowanie sieci usługodawców,

Między innymi poprzez powstawanie partnerstw inicjatyw, wspieranie podmiotów sektora nipublicznego tak, aby mogły w przyszłości spełnić rolę silnego organizacyjnie dla struktur samorządowych.

 

- wzrost inicjtyw podejmowanych przez społeczność lokalną

Między innymi poprzez dostęp do informacji o planowanych działaniach oraz zapewnienie przejrzystości wyboru składanych ofert, a także poprzez podniesienie standardów świadczenia usług społecznych osobom starszym, dzieciom i młodzieży oraz rodzinom.

Realizacja programu szkolenia, na które można przeznaczyć 10% środków przeznaczonych gminie ma przyczynić się m.in. do zapewnienia kontynuacji usług oraz pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

- zwiększenie udziału mieszkańców w doraźnych i bardziej trwałych formach zorganizowanej aktywności

W tym celu można wspierać rozwoj organizacji społecznych i lokalnych inicjatyw obywatelskich. Należy pamiętać o trwałości podejmowanych działań i racjonalności wydatków. W przypadku organizowania okolicznościowych form integracji należy przestrzegać, aby suma wydatkowanych środków nie przekroczyła 10% wartości alokacji dla gminy.

Planowanie realizacji trwałych dla mieszkańców usług społecznych może przyczynić się do utworzenia i wzmocnienia organizacji pozarzowych, które na stałe zajmować się będą pomaganiem w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

W przypaku niektórych usług można przewidzieć wkład własny uczestników w formie źródła finansowej jak i pozafinansowej.

 

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information