Imieniny : Anieli Jana
Sobota, 28 Marzec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

PPWOW - Działania podejmowane w 2008 roku

 

 

  D Z I A Ł A N I A   P O D E J M O W A N E    W   2 0 0 8   R O K U

 

 28 stycznia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy odbyło się spotkanie informacyjne "Prezentacja Programu Integracji Społecznej" jednego z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Podczas spotkania Pani Grazyna Gruba - Jankowska Konsultat Regionalny przedstawiła Program Integracji Społecznej, jego cele oraz plan działania.

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.

 

W trakcie zebrań wiejskich organizowanych w dniach 25 lutego 2008 roku w Lejnie, Nowym Orzechowie i w Sosnowicy, 26 lutego 2008 w Starym Orzechowie, w Górkach i w Pieszowoli oraz 27 lutego 2008 roku w miejscowościach Kropiwki, Olchówka, Turno Osada i Turno Wieś Pani Wójt Krystyna Jaśkiewicz informowała społczność lokalną o uczestnictwie Gminy w Programie Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz serdecznie zaprosiła na najbliższe spotkanie warsztatowe.

 

W celu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powołany został Zespół Roboczy do aktualizacji / budowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Zarządzeniem nr 9/08 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 10 marca 2008 roku, w skład którego wchodzą:

 

 1. Dorota Świć - koordynator
 2. Bronisława Chomiuk
 3. Teresa Ciesielska
 4. Iwona Czeczko
 5. Teresa Gackowska
 6. Bronisława Grzywaczewska
 7. Katarzyna Grzywaczewska
 8. Edward Marczuk
 9. Bożena Niezabitowska
 10. Grażyna Romaszewska
 11. Jadwiga Słowik
 12. Agnieszka Stańczuk
 13. Małgorzata Sytyk
 14. Władysława Szczerba
 15. Agnieszka Szelepajło

 Zarzadzenie nr 9/08 w pdf

 

Na III i IV kwartał 2008 roku zgodnie z potrzebami, ustalonymi podczas spotkań roboczych z Zespołem Roboczym reprezentującym społeczność lokalną w ramach niniejszego rprogramu przewidziane są działania ukierunkowane na aktywizacje i integracje jak najszerszej loklanej grupy społecznej wokół świetlic wiejskich. Wszelkie inicjatywy ogólnospołeczne (dożynki), jak i wyjazd studyjny dla kobiet mają wpłynąć na integrację całej społeczności, wymianę wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń. Przewidziano usługi łączone poprzez:

 

1. Rozwijanie i wspomaganie istniejących świetlic wiejskich w tym między innymi:

 • warsztaty animacyjne (działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży)
 • warsztaty artystyczne (skierowane do całej społeczności)
 • usługi edukacyjne
 • wyjazdy studyjne
 • organizacja spotkania opłatkowego z jasełkami i kolędowaniem wraz z wystawą rękodzielnictwa miejscowej ludności

 

2. Zagospodarowanie czasu wolnego całej społeczności gminy (dominującym adresatem będzie rodzina) przyczyniające się do integracji poprzez zorganizowanie festynu wiejskich z zabawą taneczną, występem lokalnych zespołów, a atkże regionalnymi posiłkami wykonanymi przez tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich i wystawami rękodzielnictwa lokalnego z możliwością sprzedaży.

 

3. Aktywizacja społeczna kobiet poprzez integrujący kilkudniowy wyjazd studyjny, w celu zapoznania się z dobrymi praktykami.

 

Plan działania w wersji pdf

 Spotkania w sprawie Planu Działania.

11 marca 2008 roku miało miejsce spotkanie Zespołu Roboczego do aktualizującego / budowania Gminneh Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w trakcie, którym 14 osób pod okiem Pani Grażyny Grubej - Jankowskiej ustalano priorytetowe działania w ramach Programu Integracji Społecznej, ukierunkowane na przygotowanie Planu Działania na 1/3 środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Kolejne spotkanie miało miejsce 26 marca 2008 roku , w trakcie którego określono zadania do umieszczenia w Planie Działania na 2008 rok. Uczestniczyło w nim 6 osób. 

 

Od lutego 2008 roku do listopada 2008 roku na terenie gminy odbywały się spotkania warsztatowe, który miały na celu uaktualnienie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica - zatwierdzonej uchwałą nr XXXVI/229/06 Rady Gminy Sosnowica z dnia 28 lutego 2006 roku. Prowadzącym (moderatorem) spotkań warsztatowych była Pani Grażyna Gruba - Jankowska Konsultant Regionalny Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W licznych spotkaniach również bardzo aktywnie uczestniczyła Pani Krystyna Jaśkiewicz - Wójt Gminy Sosnowica. Odbyło się 7 spotkań ogólnych, w tym 6 prowadzonych przez Konsultanta Regionalnego.

 

7 lutego 2008 roku w sali narad Urzędu Gminy w Sosnowicy odbyło się wprowadzające spotkanie do warsztatów, w którym uczestniczyło tylko 8 osób. Podczas spotkania dyskutowano o organizowaniu i prowadzeniu warsztatów, określono sposób dalszej pracy dotyczacej uaktualnienia / uspołecznienia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

6 marca 2008 roku odbyło się w Urzędzie Gminy w Sosnowicy w sali narad I spotkanie dotyczace aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, w tym przedstawiciele różnych instytucji, środowisk samorządowych, organizacji i instytucji społecznych. W trakcie spotkania identyfikowane były problemy społeczne mieszkańców gminy w sferach:

 • pomoc społeczna i bezpieczeństwo mieszkańcó
 • rynek pracy i inicjatywy gospodarcze
 • edukacja, kultura, rekreacja

 

Trzecie spotkanie odbyło się już w mniejszej liczbie uczestników (16 osób) dnia 9 kwietnia 2008 roku. Głównym zadaniem było przeprowadzenie analizy SWOT na poziomie zaspokojenia potrzeb społecznych. Opracowano analizę dotyczącą pięciu zagadnień:

 • zabezpieczenie materialne, wyżywienie, schronienie, opieka
 • bezpieczeństwo, zdrowie, życie
 • rozwój ludzi i poczucie użyteczności, akceptacja i gratyfikacja, kontakty społeczne, więź grupowa
 • rekreacja i wypoczynek, przyjemności, tożsamość z gminą, ład przestrzenny, swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych
 • kultura, poznanie ikreacja otoczenia - aktywności moralne i potrzeby religijne.

 

4 czerwca 2008 roku odbyło się kolejne spotkanie, na które przebyło 13 osób z 64 zaproszonych osób. W trakcie warsztatów zajmowaliśmy się problemami gminy oraz przyczynami ich powstawania.

 

9 wrzesnia 2008 roku również odbyły się warsztaty dotyczace uaktualnienia Gminnej Srategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica. W warsztatach wzieło udział 16 osób. Zajmowaliśmy się wizją gminy Sosnowica oraz wstępnie celami strategicznymi i operacyjne.

 

9 października 2008 roku odbyły się kolejne warsztaty, w których wzięło udział 21 osób. W trakcie spotkania opracowane zostały cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, na podstawie których podczas ostatniego spotkania będą opracowane projekty.

 

3 listopada 2008 roku odbyły się ostatnie spotkanie, w trakcie której przygotowano projekty do wpisania w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sosnowica. Uczestniczyło w nim 14 osób, spośród 79 osób zaproszonych.

  

19 listopada 2008 roku została zatwierdzona Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica uchwałą Nr XX/148/08 Rady Gminy Sosnowica.

Strategia w wersji pdf.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

K O N K U R S Y    2 0 0 8   R O K U

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Sosnowica uzyskała dotację w wysokości 139.970,16 PLN, część tej dotacji tj. 46.656,72 zł przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

1. Zamawiający Wójt Gminy Sosnowica, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 

2. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie sięw sali narad w Urzędzie Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21 – 230 Sosnowica, dnia 20 sierpnia 2008 roku o godzinie1200.

7 wrzesień 2008 rok

 Pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

  

Zarzadzenie nr 47/08 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w procedurze specjalnej CPP na realizację usług społecznych finansowanych ze środków kredytu Banku Światowego przeznaczonego na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Zarzadzenie w pdf

 

W dniu 1 września 2008 roku w Urzędzie Gminy w Sosnowicy spotkała się Gminna Komisja Oceniająca ds. oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej powołana Zarządzeniem nr 60/08 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 19 sierpnia 2008 roku w składzie:

1. Małgorzata Sytyk

2. Edward Marczuk

3. Grazyna Romaszewska

4. Władysława Szczerba

5. Danuta Chmiel

Zarządzenie w pdf

 

Komisja oceniła złożone oferty techniczne w postepowaniu prowadzonym w oparciu o procedurę CPP na realizację usług integracji społecznychw ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i wybrano oferty:

 

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dla całej społeczności gminy złozoną przez Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie z Społecznym Stowarzyszeniem Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) oraz Stowarzyszeniem Kulturalno - Regionalnym "Nałęcz" w Sosnowicy z siedzibą w Pieszowoli (Pieszowola 32, 21 - 230 Sosnowica)

 

koszt realizacji usługi 7.000,00 zł

 

okres realizacji usługi od 2.09.2008 r. - 26.09.2008 r.(z tym, że festyn zostanie zrealizowany 7 września 2008 roku).

 

2. Rozwijanie i wspomaganie istniejących świetlic wiejskich na terenie złozony przez Gminny Osrodek Kultury w Sosnowicy (ul. Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno - Regionalnym "Nałęcz" w Sosnowicy z siedzibą w Pieszowoli (Pieszowola 32, 21 - 230 Sosnowica) oraz Społecznym Stowarzyszeniem Miłośników Sosnowicy i Okolic "Gościniec" (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica)

 

koszt realizacji inwestycji - 32.600,00 zł

 

okres realizacji od 22 września 2008 roku - do 31 grudnia 2008 roku

 

3. Aktywizacja społeczna kobiet złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy (ul.Sportowa 2, 21 - 230 Sosnowica) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno - Regionalnym "Nałęcz" w Sosnowicy (Pieszowola 32, 21 - 230 Sosnowica)

 

koszt realizacji 4.000,00

 

okres realizacji od 8 września 2008 roku do 20 października 2008 roku (2 dni)

 

pełna treść informacji

 

pełna treść Raportu z Oceny Ofert

 

1 września 2008 roku

 

13 listopada obyło się spotkanie warsztatowe Zespołu Wdrożeniowego Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica w celu przygotowania działań do Planu Działania na 2009 rok na pozostałą kwotę środków z pozyczki Banku Światowego w ramach Programu Integracji Społecznej komponentu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. w Spotkaniu uczestniczyło 12 osób z Zespołu Wdrożeniowego oraz Knsultant Regionalny Pani Grazyna Gruba - Jankowska i Wójt Gminy Sosnowica Pani Krystyna Jaśkiewicz.

W trakcie spotkania opracowano wstępny Plan Działania na 2009 rok, który w najbliższym czasie zostanie dopracowany i wysłany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie celem zatwierdzenia.

 

Skład Zespołu Wdrożeniowego Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sosnowica

 

 1. Danuta Chmiel
 2. Teresa Ciesielska
 3. Iwona Czeczko
 4. Bronisława Grzywaczewska
 5. Katarzyna Grzywaczewska
 6. Mirosława Iwan
 7. Kazimiera Mojsa
 8. Bożena Niezabitowska
 9. Jadwiga Słowik
 10. Małgorzata Sytyk
 11. Własysława Szczerba
 12. Grażyna Romaszewska
 13. Waldemar Włodarczyk
 14. Dorota Wojno

  

Jednym z załączników w ramach Programu Integracji Społecznej są plany finansowe (tzw. zapotrzebowanie na środki finansowe) obejmujące najbliższe 2 kwartały, które należy uaktualniać co kwartał i przekazywać najpóźniej na miesiąc (do 25 dnia) przed rozpoczęciem kolejnego kwartału.

 

Pierwszy plan finansowy został złożony w maju 2008 roku na III i IV kwartał 2008 roku

plan finansowy w pdf.

 Pierwsza aktualizacja planu finansowego złożona w sierpniu 2008 roku na III  i aktualizując IV kwartał 2008 rok oraz na I kwartał 2009 roku

- plan finansowy w pdf.

 Druga aktualizacja planu finansowego złożona w listopadzie 2008 roku na III i IV kwartał 2008 roku oraz aktualizując I kwartał i na II kwartał 2009 roku

- plan finansowy w pdf.

 

 Usługi w 2008 roku zostały zrealizowane na ogólną kwotę 42.640,82 zł, z czego

 

 • "Zagospodarowanie czasu wolnego całej społeczności gminy" - 7.000,00 zł

7 września 2008 roku roku odbył się festyn żniwny "Plon, niesiemy plon...". W ramach usługi przewidziano udział 80 osób w sposób czynny bezpośrednio, czyli pomoc w przygotowaniu festynu i w działaniach festynu. Wzięło udział 124 osoby.

Ponadto 187 osób uczestniczyło w festynie w sposób czynny pośrednio - udział w warsztatach, konkursach, w rozgrywkach sportowych.

Szacuje się, iż około 1500 osób było obecnych w sposób bierny, czyli tylko uczestnicząc w festynie.

 

 • "Rozwijanie i wspomaganie istniejących świetlic wiejskich na terenie gminy Sosnowica" - 31.728,95 zł

Obyły się warsztaty animacyjne teatralno - taneczne w świetlicach w Gókach, w Turnie Wsi oraz w Nowym Orzechowie, w których uczestniczyło 45 dzieci i młodzieży (zaplanowano 15), w warsztatach artystycznych uczestniczyło zaś 20 osób dorosłych (zaplanowano 15) wspólpracując z dziećmi i młodzieżą.

Można oszacować, iż wśród uczestników było 12 rodzin.

Na zakończenie w każdej świetlicy w miesiącu grudniu odbyły się jasełka, jak również odbyły się ogólne spotkanie Jasełkowe, podsumowujące usługę w Gminnym Ośrodku Kultury w SOsnowicy.

 

 • "Atktywizacja społeczna kobiet" - 3.911,87 zł

w dniach 27 - 28 września 2008 roku odbył się dwudniowy wyjazd integrujący aktywne kobiety z terenu gminy Sosnowicy. Z wyjazdu skorzystało 18 kobiet, które miały mozliwość zapoznania się z dobrą praktyką.

Wśród uczestniczek były 2 dzieci i młodzieży, oraz można było wypłapać jedną rodzinę.

  

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information