Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

PPWOW - Informacje ogólne

  

 

 

I N F O R M A C J E    O G Ó L N E

 

SILNI RAZEM, SILNIEJSI Z OSOBNA

  

Po raz pierwszy poważne środki z pożyczkiBanku Światowego przeznaczone są na realizację programów integracji społecznej w gminach, których dotychczas nie było na to stać. Program Integracji Społecznej jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Na jego realizację przeznaczono 47,21 mln euro, w tym 40 mln euro na usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej. Do pięciuset gmin z trzynastu województw w Polsce trafi te czterdzieści milionów, z czego w naszej gminie 38 700 euro.

  

Program ten został określony w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zwanym dalej Bankiem Światowym, a rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006 roku.

Pozostałe komponentu PPWOW, tp:

  • reforma administracyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • kompania informacyjno - promocyjna dotycząca świadomości społecznej na temat procesów integracji społecznej oraz funkcjonowania ubezpieczenia społecznego.

 

Więcej informacji na temat całego programu można uzyskać na stronie internetowej http://www.ppwow.gov.pl/

  

Podręcznik Operacyjny Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

wersja w pdf

 

Zmiany w Podręczniku PIS - wrzesień 2008 rok

wesja w pdf

 

Zmiany w Podręczniku PIS - listopad 2008 rok

wersja w pdf

 

Procedura kontraktowania w ramach Programu Integracji Społecznej

wersja w pdf

 

 

 Cele Programu Integracji Społecznej:

- Wypracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych metodami partycypacyjnymi.

- Zbudowanie partnerstwa lokalnego, w którym uczestniczą podmioty działające na terenie gminy: organizacje społeczne, pozarządowe, przedsiębiorcy, Kościół, lokalni liderzy.

- Wykształcenie umiejętności aplikowania po środki zewnętrzne.

- Zwiększenie ilości usług w gminie świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

- Wystąpienie w gminie nowych usług i usługodawców.

- zwiększenie ilości wniosków o partnerskim charakterze złożonym z terenu gminy do zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Podmioty uprawnione do świadczenia usług: jednostki samorządu, fundacje, stowarzyszenia, parafie, firmy i osoby prywatne.

  

Przykładowe rodzaje usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Rodzaj świadczonych usług musi wynikać z lokalnego zapotrzebowania wyrażonego w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która powinna być wypracowana we współpracy z lokalną społecznością.

 

GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, np.:

1.Usługi opiekuńcze pomoc sąsiedzka, usługi profesjonalnych opiekunek środowiskowych, czasowe wsparcie w opiece nad osobą starszą, pomoc w załatwianiu formalności, sprawunków, przygotowywaniu posiłków itp. specjalistyczne opiekunki, programy usamodzielnienia/usprawniania medyczna i rehabilitacyjna w domu połączone z dojazdem, kluby pacjenta; dzienne domy pomocy;

2. Usługi rekreacyjne ( organizacja czasu wolnego, promocja konstruktywnych form)kluby seniora, warsztaty, koła gospodyń; wspólne biesiady, festyny, organizacja warsztatów zajęciowych, wspólne święta, wycieczki;

3. Usługi poradniczo - informacyjnepunkt informacyjny - miejsce gdzie można zgłaszać potrzeby takie jak drobne naprawy, zakupy, załatwianie spraw w urzędach, punkty konsultacyjne – prawa; interwencja kryzysowa, terapii uzależnień, przemocy w rodzinie;

4. Usługi szkoleniowe /kursy umiejętności /edukacyjnekursy, szkolenia; dla opiekunów: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekunka środowiskowa, język migowy;

5. Usługi terapeutyczno/ rehabilitacyjnegrupowa terapia problemowa - np. małżonków, osób chorych na Aizhaimera, niepełnosprawnych;

6. Animowanie działań samopomocowych – np. grupy samopomocowe, wsparcia, konkursy dot. prowadzenia gospodarstwa, przedsięwzięć rodzinnych, Centrum Aktywizacji Osób starszych, wolontariat osób starszych, banki opieki wymiennej ( babcia z dziećmi, mamy dziećmi, nawzajem angażowanie mieszkańców do pracy w charakterze opiekunek. Itp.);

 

GRUPA II - USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, np.:

1.Usługi opiekuńcze wsparcie w opiece nad dzieckiem, organizacja wolontariatu do opieki, praca ind. z dzieckiem wymagającym wsparcia; świetlice terapeutyczne, specjalistyczne, młodzieżowe ośrodki wsparcia, programy w świetlicach szkolnych wzbogacane elementami specjalistycznymi, programy wsparcia rówieśniczego; środowiskowe - rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, mini przedszkola i mini żłobki, ogniska wychowawcze, domy pracy twórczej;

2. Usługi rekreacyjne ( organizacja czasu wolnego, promocja konstruktywnych form)z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy; tworzenie klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb nastolatków, w których podejmowane będą działania pozwalające na integrację społeczną i zawodową; uroczystości, festyny rodzinne wraz ze szkołą; wycieczki, pikniki, wyjazdy do teatru, muzeum, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z programem zajęć ukierunkowanym na podniesienie wiedzy, umiejętności oraz poznanie innych rejonów kraju i za granicą (dofinansowanie wyjazdów na kolonie i obozy, organizacje półkolonii w miejscu zamieszkania); sportowe, kulinarne, muzyczne, rękodzielnicze itp., młodzieżowe grupy ochotniczych straży pożarnych, zajęcia: rytmika, taniec, językowe;

3. Usługi poradniczo - informacyjnepunkty konsultacyjne - prawa, korepetycje, doradztwo zawodowe; doradztwo i interwencja kryzysowa; mediacje dorośli-dzieci; kawiarenka internetowa z usługami poradnictwa zawodowego, programy profilaktyczne- zajęcia tematyczne, kształcenie umiejętności społecznych dzieci i rodziców, informatory/wydawnictwa lokalne, itp.

4. Usługi szkoleniowe /kursy umiejętności /edukacyjneusługi edukacyjne - kursy, szkolenia oraz inne formy doskonalenia umiejętności samokształcenia, komunikacji oraz radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości (np.: kursy języków obcych z wykorzystaniem technik multimedialnych, szkolenia informatyczne, itp.); nauka obsługi komputera; programy wsparcia rówieśniczego, Starszy brat- starsza siostra, Asystent osoby niepełnosprawnej

5. Animowanie działań samopomocowych organizacja wolontariatu młodzieży; grupy samopomocowe, wsparcia, konkursy młodych twórców, młodego przedsiębiorcy itp.

 

GRUPA III - USŁUGI DLA RODZIN, np.:

1.Usługi opiekuńcze pomoc sąsiedzka, pedagodzy rodzini, banki opieki wymiennej (babcia z dziećmi ,mamy nawzajem angażowanie w opiekę nad grupą dzieci, mieszkańców do pracy w charakterze opiekunek, itp.); specjalistyczne - dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych, włączając w to opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia, rehabilitacja), asystent osoby niepełnosprawnej, wsparcie rodziców/opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach; mini przedszkola i żłobki, dzienne ośrodki wsparcia dla rodzin z dziećmi, warsztaty terapii, programy: rodzin zaprzyjaźnionych;ośrodki interwencji kryzysowej;

2. Usługi rekreacyjne ( organizacja czasu wolnego, promocja konstruktywnych form)kluby rodziców, koła gospodyń; organizacja warsztatów zajęciowych dla dorosłych prowadzonych przez miejscowych twórców, konkursy,pikniki, organizacja wycieczek weekendowych, dofinansowanie organizowanych przez szkoły festynów rodzinnych, organizacja Dni Rodziny, Dnia Dziecka;wspólne wyjazdy rodzinne, połączone z programem specjalistycznym lub edukacyjnym

3. Usługi poradniczo-informacyjnepunkty konsultacyjne - prawa,psychologii, terapii uzależnień, pedagogiki szkolnej oraz pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego; poradnictwo specjalistyczne - rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków, mediacje rodzinne, doradztwo w zakresie przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa; grupowe – pomocowe grupy specjalistyczne, wsparcia dla rodzin z problemami; kawiarenka internetowa, programy profilaktyczne- zajęcia tematyczne, kształcenie umiejętności społecznych dzieci i rodziców;

4. Usługi szkoleniowe /kursy umiejętności /edukacyjneusługi edukacyjne - kursy, szkolenia, komunikacji, kursy języków obcych z wykorzystaniem technik multimedialnych, szkolenia informatyczne, pracownie umiejętności rodzicielskich, dla opiekunów - asystent osoby niepełnosprawnej

5. Usługi terapeutyczno/ rehabilitacyjne grupowa terapia problemowa- terapia rodzinna (systemowa), inne; np. przemocy, współuzależnienia;

6. Animowanie działań samopomocowychgrupy samopomocowe dla rodzin borykających się z różnymi problemami: ubóstwem, uzależnieniami, bezradnością  opiekuńczo-wychowawczą,  stanowiłyby same  dla  siebie grupę samopomocową; usługi psychologa i terapeuty. Zakładanie, inicjowanie, moderowanie grup samopomocowych, wsparcia, konkursy dot. np. prowadzenia gospodarstwa, przedsięwzięć rodzinnych;T

worzenie innych usług (mieszczących się w trzech wymienionych powyżej grupach), ich łączenie oraz zmienianie jest jak najbardziej wskazane. Najważniejsze jest to, czy dana usługa jest odpowiedzią na istniejące potrzeby gminy zapisane w strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

GRUPA IV - WSPARCIE SZKOLENIOWE I USŁUGI EKSPERCKIE: są to usługi dla kadry gmin i partnerów społecznych, które mają wspomóc w podniesieniu jakości usług (lub ich zaplanowaniu) świadczonych na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin.

  

Usługodawcy uprawnieni do świadczenia usług

 

Usługi mogą być świadczone przez ogranizacje, instytucje, osoby prywatne oraz firmy zgodnie z poniższym zestawieniem

 

1) Organizacje pozarządowe definiowane jako osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3 ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) Organizacje pozarządowe definiowane jako organizacje prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;

3) Organizacje kościelne definiowane jako osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawieprzepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej (w tym parafie);

4) Organizacje kościelne definiowane jako osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cle statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pożytku publicznego (w tym parafie);

5) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

6) Fundacje i stowarzyszenia z udziałem gmin;

7) Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (z wyłaczeniem Urzędów Gminy) - na warunkach określonych w części ogólnej niniejszego rozdziału;

8) Firmy;

9) Osoby fizyczne;

10) Spółdzielnie socjalne;

11) Samorządy i związki wyznaniowe.

 

Dopuszcza się także świadczenie usług przez uprawniony podmiot zarejestrowany poza granicami kraju, lecz w takim przypadku konieczność dostarczania dokumentów rejestracyjnych podmiotu tłumaczonych na jęyk polski.

 

Usługodawcy NIEUPRAWNIENI do świadczenia usług:

1) partie polityczne;

2) organizacje pracodawców;

3) fundacje utworzone przez partie polityczne;

4) kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 81, poz. 889, z póżn. zm.).

 

POTENCJALNI USŁUGODAWCY USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SOSNOWICA W PDF.

 

  

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information