Imieniny : Jaromira Justa
Czwartek, 28 Maj 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

PPWOW

 

 

P O D S U M O W A N I E     P P W O W     W     G M I N I E      S O S N O W I C A

 

 

7 kwietnia 2006 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zawarł z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (zwanym Bankiem Światowym) umowę pożyczki Nr 7358 POL na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Gmina Sosnowica zawarła z Województwem Lubelskim w dniu 27 grudnia 2007 roku z porozumienie o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, na kwotę 38 700 euro. Gmina uzyskała kwotę 139.970,16 zł na realizację Programu Integracji Społecznej (PIS) jednego z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

 

W Gminie Sosnowica w ramach Programu Integracji Społecznej zrealizowano usługi integracji społecznej na łączną kwotę 163 804,19 zł, z czego kwota 148 923,77 zł została wydatkowana w ramach komponentu realizacji usług społecznych skierowanych do osób starszych, rodzin oraz dzieci i młodzieży wynikających z opracowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Pozostała kwota 14.880,42 zł wydatkowana w ramach wsparcia szkoleniowego i pomocy eksperckiej.

Do rozdysponowania była kwota:

- komponent usługi integracji społecznej kwota 38.509,18 euro tj. 148.849,53 zł

- komponent wsparcie szkoleniwe na kwotę 3.870,00 euro (14.958,71zł).

  

 

W ramach Programu Integracji Społecznej (PPWOW) zrealizowano usługi:

  

1) Zagospodarowanie czasu wolnego całej społeczności gminy (festyn żniwny)

  

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od dnia 1 września 2009 roku (podpisano porozumienie)  do dnia 30 października 2008 roku na kwotę 7.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złozone w dniu 24 października 2008 roku.

7 wrzesnia 2008 roku odbył się festyn żniwny "Plon niesiemy, plan...." w trakcie których odbyły się pokazy pracy rolnika, rywalizacja sołectw, konkursy rodzinne, stoiska potraw regionalnych oraz wytworów sztuki ludowej i płodów rolnych, biesiada ludowa, przedstawienia, obrzędy ludowe, spiewy, przejażdżki bryczką.

 

 

2) Aktywizacja społeczna kobiet

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od dnia 2 września 2009 roku (podpisano porozumienie)  do dnia 27 stycznia 2009 roku. Sprawozdanie końcowe przedłożone w dniu 6 listopada 2010 roku.

W dniach 25 i 26 września 2008 roku zorganizowano wyjazd studyjny do Hołowna i Zalioszcza. Z wyjazdu skorzystało 18 aktywnych kobiet z terenu Gminy Sosnowica, będące przedstawicielkami instytucji Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy, Stowarzyszenia Kulturalno - Regionalnego "Nałęcz" w Sosnowicy z siedzibą w Pieszowoli, Społecznego Stowarzyszenia Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" w Sosnowicy, Kół Gospodyń Wiejskich i klokalne liderki. Kobiety, które poszukują nowych doświadczeń, samorealizacji, potrzebują motywacji i bodźców do dalszych działań w pracy w lokalnej społeczności.

 

  

3) Rozwijanie i wspomaganie istniejących świetlic wiejskich na terenie Gminy Sosnowica"

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od 2 września 2008 roku (podpisano porozumienie) do 29 kwietnia 2009 roku na kwotę 31.728,95 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 7 stycznia 2009 roku.

Od 1 października 2008 roku odbywały się warszaty animacyjne dwa razy w tygodniu w trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach Turno, Nowy Orzechów i Górki. Dzieci brały udział w zajęciach teatralnych przygotowujących jasełka oraz w warsztatach tanecznych prowadzonych przez wykfalifikowanego instruktora tańca. W Górkach i w Nowym Orzechowie odbywały się dodatkowo zajęcia artystyczne dla osób dorosłych, które spędzały swój czaqs aktywnie wraz z dziećmi przygotowując dekoracje i stroje na przedstawienia.  Ze względu na największe zainteresowanie odób dorosłych zorganizowano spotkanie z psychologiem. W dniu 20 grudnia 2008 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy podczas spotkania podsumowująco - opłatkowego dzieci zaprezentowały rezultaty swojej pracy.

W zajęciach brało udział 46 dzieci i młodzieży.

 

  

4) Wolontariat w gminie

 

Usługę realizowało Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" w Sosnowicy w okresie od 4 maja 2009 roku (podpisano umowę) do 16 lutego 2010 roku na kwotę 7.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 16 lutego 2010 roku.

Młodzież i osoby dorosłe z miejscowości Komarówka, Pieszowola, Sosnowica, Turno, Lejno i Olchówka wzieli udział w warsztatach merytorycznych w wymiarze 42 godzin prowadzonych przez doświadczonego instruktora wolontariatu. Warsztaty obejmowały zagadnienia dotyczące definicji, ogranizacji wolontariatu na terenie Gminy Sosnowica. W trakcie usługi zostały zbudowane grupy wsparcia wolontariuszy (Pieszowola, Sosnowica) obejmujące swoim działaniem 14 osób. Ponadto odbyło się 60 godzin spotkań wolontariuszy w ramach pracy z dziećmi, młodzieżą. Czynni wolontariusze skorzystali z możliwości udziału w wyjeździe studyjnym do Lublina, wycieczce szlakiem historyczno - przyrodniczym "Nałęcz", obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontarriatu.

  

5) Gminne Centrum Rozwoju Rodzin

 

Usługę realizowało Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" w Sosnowicy w okresie od 4 maja 2009 roku (podpisano umowę) do 16 lutego 2010 roku na kwotę 26.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 16 lutego 2010 roku.

W ramach usługi zrealizowano kursy przygotowujące do opieki nad osobami starszymi, w tym chorymi i obłożnie chorymi oraz organizowania cateringu i żywienia w agroturystyce. Ponadto usługę rozszerzono o elementy programu pomocy przed medycznej realizowanej w grupie młodzieży klas I - III gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy. Zrealizowano również porady specjalistów, w tym pedagoga, psychologa, logopedy i prawnika do spraw rodzinnych. Wsparciem zostało objętych minimum 25 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Zrealizowano ogółem 170 godzin różnorodnych szkoleń, warsztatów, konsultacji indywidualnych. W trakcie realizacji usługi został zakupiony sprzęt AGD, w tym: kuchnia gazowa, lodówka, mikrofalówka, a także zestaw naczyń stołowych dla GOK, które umozliwiły pełną realizację usługi.

  

6) Aktywni rodzice dzieciom

 

Usługę realizowało Stowarzyszenie Kulturalno - Regionalne "Nałęcz" w Sosnowicy z siedzibą w Pieszowoli w okresie od 22 maja 2009 roku (podpisano umowę) do dnia 22 czerwca 2009 roku na kwotę 7.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złozone w dniu 23 czerwca 2009 roku.

W dniu 1 czerwca 2009 roku zorganizowano impreże integracyjną z okazji Dnia Dziecka. Celem imprezy była promocja aktywnego spędzania czasu wolnego i integracja pokoleniowa. Dzieci i młodzież więły czynny udział w specjalnie dla nich przygotowanych zawodach sportowych, konkursach plastycznych i wystepach karaoke. Dla najmłodszych największą atrakcją okazały się dmuchane zjeżdzalnie i zamek. Oblegane były stoiska z malowaniem twarzy i wykonywanymi tatuażami przy wykorzystaniu specjalnych farb. Wszyscy, którzy brali udział w konkurencjach sportowych i konkursach otrzymali puchary, dyplomy oraz drobne upominki. W czasie imprezy nie zabrakło słodkiego poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Orzechowie.

 

  

7) Usługi dla osób starszych "Zespół śpiewaczy dla seniorów"

 

Usługę realizowało Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" w Sosnowicy w okresie od 22 maja 2009 roku (podpisano umowę) do 16 lutego 2010 roku na kwotę 10.000,00 zł. Sprawozdanie złożone w dniu 16 lutego 2010 roku.

Usługa była skierowana do osób starszych, która miała na celu integrację społeczną. Przeciwdziałano samotności i poczuciu wyłaczenia z lokalnej społeczności osób starrszych. Zespół śpiewaczy dla seniorów brał udział w uroczystościach gminnych, obchodach Święta Niepodległości, w wyjeździe studyjnym do Włodawy, w spotkaniu opłatkowym i wspólnym kolędowaniu. Usługą zostało objętych 28 osób z Górek, Nowego Orzechowa i Sosnowicy. Odbyło się 60 spotkań, w tym 50 godzin z instruktorem muzyki. Wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Nowym Orzechowie, gdzie odbywała się część spotkań. Uszyto również stroje ludowe dla części członków zespołu.

  

8) Zajęcia Integracyjne Młodzieży w Świetlicach Wiejskich Podczas Wakacji 

 

Usługę realizowało Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic "Gościniec" w Sosnowicy w okresie od dnia 22 maja 2009 roku (podpisano umowę) do dnia 8 marca 2010 roku na kwotę 12.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 8 marca 2010 roku.

W okresie ferii zimowych i letnich prowadzone były trzygodzinne zajęcia w 4 świetlicach wiejskich w miejscowościach Górki, Nowy Orzechów, Turno, Zienki i w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy. Dzieci skorzystały z mozliwości udziału w zabawach, grach, wycieczkach, których celem było zintegrowanie grupy, promowanie różnych form aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Zajęcia były prowadzone przez psychologa, nauczyciela w0fu, instruktora teatralnego i instruktora tańca oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy. W zajęciach wzieło udział około 50 dzieci i młodzieży. Były to ozoby z miejscowości, w których rodzice pracują we własnych gospodarstwach rolnych, jak i wsie gdzie wcześniej funkcjonowały PGR-y. Realizowane zajęcia przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa wymienionej grupy dzieci i młodzieży.

  

9) Klub seniora

 

Usługę realizowało Stowarzyszenie "Aktywni w Sosnowicy" z siedzibą w Sosnowicy w okresie od dnia 15 kwietnia 2010 roku (podpisano umowę) do dnia 15 października 2010 roku na kwotę 18.400,00 zł.

Usługa była realizowana w miejscowościach Górki, Nowy Orzechów i w Sosnowicy. Uczestniczy mieli mozliwość więcia udziału w spotkaniu z prawnikiem diabetologiem, rehabilitantką, kosmetyczką i dietetyczką. Wzieło udział 50 osób starszych. W kwietniu 2010 roku zorganizowano spotkania informacyjne w związku z usługą w miejscowościach Turno, Sosnowica, Zienki, Nowy Orzechów, Górki oraz Pieszowola. W  związku z zainteresowaniem lokalnej społeczności w świetlicach wiejskich w Górkach i Nowym Orzechowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy utworzono "Kluby Seniora". Mieszkańcy brali udział w spotkaniach ze specjalistami: w tym prawnikiem, diabetologiem i rehabilitantką. Zorganizowano spotkania integracyjne w świetlicach wiejskich, Dzień Sybiraka oraz całodniowa wycieczka do Lublina.  Spotkania odbywały się raz z wtygodniu po 2-3 godziny.

Usługa miała na celu zorganizowanie spotkań integracyjnych majacych na celu zwiększenie aktywności społecznej wśród osób starszych, które czują się samotne, nikomu nie potrzebne oraz majace problemy zdrowotne.

  

10) Festyn "Powitanie Lata"

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od dnia 28 czerwca 2010 roku (podpisano porozumienie) do dnia  30 września 2009 roku na kwotę 10.882,95zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 9 września 2010 roku.

Impreza odbyła się na stadionie gminnym w dniu 4 lipca 2010 roku, której celem było zagospodarowanie czasu wolnego dla całej lokalnej społeczności. W festynie wzieło udział ponad 200 osób, które w sposób aktywny / czynny zaangażowały się w organizację  i uczestniczyły w realizacji. Bierni uczestnicy festynu stanowili liczbę około 300 osób. W trakcie festynu odbywały się zabawy i konkursy integracyjne dla dzieci, Teatr Kleks - "Akademia Pana Kleksa" - widowisko ze scenkami teatralnymi, animacje, zabawy i konkursy z nagrodami, malowanie buziek, bańki mydlane, wystepy zespołów ludowych "Hetmanki" i "Sosna". Blok integracji dla dorosłych zaiwrał również warsztaty i pokazy tańca, zabawy i konkursy z nagrodami. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało stół biesiadny z tradycyjnymi potrawami regionalnymi, które były przeznaczone do degustacji przez wszystkich uczestników imprezy. Na zakończenie zorganizowano dyskotekę pod gwiazdami.

  

11) Dzień integracyjny dla dzieci

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od 9 września 2010 roku (podpisano porozumienie) do dnia 15 października 2010 roku na kwotę 4.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złozono w dniu 24 września 2010 roku.

Przy realizacji zadania została zaangażowana najłodsza lokalna społecznośćć w sposób aktywny w ilości 34 dzieci poprzez udział w zajęciach zorganizowanych w celu zagospodarowania  czasu wolnego,  jak i zintegrowaniu najmłodzszej społeczności gminy. celem usługi również było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego - zabawy teatralno - muzyczno - ruchowe oparte na dobrej zabawie.  Dzieci miały mozliwość skorzystania w zabawieh teatralnej (scenkach teatralnych prowadzonych przez aktora) inspirowanych literaturą dziecięcą dostosowaną do wieku uczestników zabawy, jak również w zabawach integracyjnych, konkursach zespołowych i sprawnościowych. Zorganizowano zabawę z wodzirejem przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne, podczas których dzieci miały możliwość wyrażania swoich ekspresji plastycznych, a malowanie buziek, cuda balonowe (zwierzątka, kwiatki itp. wykonane z balonów), nagrody i bańki mydlane dostarczały dzieciom mnóstwa radości. Do wspólnej zabawy zachęcał szczudlarz i pomocnicze wróżki.

Do zabawy właczyli się rodzice uczestniczących dzieci biorąc udział we wspólnej zabawie tanecznej i konkursach sprawnościowych.

  

12) Zajęcia integracyjne młodzieży w świetlicach wiejskich 

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od 9 września 2010 roku (podpisano porozumienie) do dnia 15 października 2010 roku na kwotę 5.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe w dniu 24 października 2010 roku.

Przy realizacji zadania zostały zaangażowane dzieci i młodzież z terenu Gminy Sosnowica. Na zajęciach z karate po okiem instZorganizowano zajęcia w czasie wolnym, podczas których dzieci i młodzież nabywały nowych umiejętności. Przyczyniło się to również do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci oraz aktywnego spędzenia czasu wolnego. Na zajęciach karate pod okiem instruktora karate kyokushin Romana Wojciechowskiego ćwiczyły dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. W pokazach i zajęciach cyrkowych prowadzonych przez instruktora i grupę cyrkową "Mali Wytrwali" z Zaliszcza działającą przy  Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej w Podedwórzu brału udział dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Pod okiem instruktora i członków grupy cyrkowej dzieci ćwiczyły żonglowanie: piłeczkami, chusteczkami, talerzami, maczugami, diabolo itp, jak również skakały przez linę, wykonywały piłki do żonglowania z rajstop i balonów napełnionych pszenicą. Na zajęciach integracyjnych zaś grały w gry integracyjne, wykonywały prace plastyczne i brały udział w konkursach sprawnościowych.

  

13) Gminne Centrum Rozwoju Rodzin

 

Usługę realizował Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy w okresie od 9 września 2010 roku (podpisano porozumienie) do dnia 15 października 2010 roku na kwotę 6.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 24 września 2010 roku.

W ramach realizacji projektu uczestniczyło 50 osób w kursie masarskim i w zajęciach z kosmetyczką w wiekszości stanowiły to osoby nieaktywne zawodowo, potrzebujące mobilizacji do aktywności społecznej. Uczestnicy mieli możliwość zrealizowania potrzeby aktywności społecznej, możliwość współdzialania w grupie, przełamywania własnych barier oraz nabywania nowych umiejętności wpływających na zwiekszenie aktywności zawodowej i społecznej wsi.

W dniach 21 - 23 wrzesnia 2010 roku przeprowadzono kurs masarski. Pracownicy masarni z Kopiny koło Urszulina przeprowadzili pokaz instruktarzowy rozbiórki półtusz wieprzowych, uczestnicy zaś brali w tym aktywny udział. Wspólnie ustalono jakie wyroby powstaną z otrzymanego mięsa, nastepnie wykonano potrzebne marynaty, w których zapeklowano mięso do dalszej obróbki. Kolejnym etapem było przygotowanie wyrobów garmażeryjnych i produktów wędliniarskich (salceson, pasztety, kaszanka) oraz przygotowano wiejski smalczyk, a z okrawków mięsa i kości ugotowano bigos. Przygotowano do wędzenia kiełbasy, szynki, boczki, balerony i żeberka. A podsumowaniem kursu byla degustacja wyrobów, w którym uczestniczyło około 80 osób. W celu sprawnego zrealizowania kursu masarskiego zakupiono naczynia, miski oraz urzadzenia niezbędne do przeprowadzenia kursu.

Przeprowadzono również kurs kosmetyczny przez wykwalifikowaną kosmetyczkę z salonu kosmetycznego w Łęcznej "Sekrety Piękna". Zorganizowano profesjonalny pokaz makijażu, uczestniczki otrzymały szereg fachowych porad i praktycznych wskazówek dotyczących pielęgnacji ciała, dbania o urodę, wykonywania makijażu dostosowanego do danego typu urody i okazji (makijaż dzienny, wieczorowy i okazjonalny).

  

14) Wsparcie szkoleniowe w zakresie między innymi budowania partnerstwa, wolontariatu, Projektów (wyjaz studyjno - szkoleniowy)

 

Usługę realizowało Stowarzyszenie "Aktywni w Sosnowicy" z siedzibą w Sosnowicy w okresie od dnia 30 czerwca 2010 roku (podpisano umwę) do dnia 14 września 2010 roku na kwotę 14.880,42 zł. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 11 sierpnia 2010 roku.

W dniach 30 lipca 2010 roku do 1 sierpnia 20010 roku mieszkańcy Gminy w liczbie 34 osoby z miejscowości Sosnowica, Pieszowola, Stary Orzechów, Nowy orzechów, Izabelin, Bohutyn, Lejno i Kropiwki skorzystali z mozliwości wyjazdu studyjno - szkoleniowego z zakresu agroturystyki na Roztocze (Susiec, Krasnobród, Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy). Uczestnicy mieli mozliwość pogłebienia wiedzy na temat działalności III sektora i źródeł jego finansowania oraz z zakresu agroturystyki. Odbyły się trzy zajęcia warsztatowe dotyczace agroturystyki oraz spotkania w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie była możliwość uczestniczenia innych informacji oraz zobaczyć jak funkcjonują takie gospodarstwa. Ponadto zorganizowano wycieczkę po Roztoczańskim Parku Narodowym, zwiedzanie Muzeum w Krasnobrodzie.

  

15) Wyjazd studyjny (Dubicze - Cerkiewne)

 

Usługę zrealizowano na kwotę 6.000,00 zł z dodatkowej alokacji.

Mieszkańcy Gminy Sosnowica w dniach 23 lipca - 25 lipca 2010 roku w liczbie 20 osób z miejscowości Sosnowica, Pieszowola, Komarówka, Stary Orzechów, Nowy Orzechów i Lejno skorzystali z możliwości wyjazdu studyjnego do Dubicze-Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża i Czeremcha.  Celem wyjazdu było pobudzenie aktywności lokalnej w Gminie Sosnowica. Członkowie stowarzyszeń, nieformalnych grup zdobyły nowe umiejętności i doświadczenia, które wykorzystują w swej dziallności.  Odbyły się warsztaty w Izbie Kultury i Tradycji OSP dotyczace wyplatania ze słomy, tkactwo na krosnach, a w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się pieczenie ciasta "Marcinek". Ponadto uzyskano wiedzę, jak w małej miejscowości na Podlasiu mozna stworzyć miejsce, które przyciaga turystów, kultywuje tradycję i daje zatrudnienie miejscowej ludności.

 

 

 

Sosnowica, dnia 16 grudnia 2010 r.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information