Imieniny : Marii Antoniego
Niedziela, 5 Lipiec 2020
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Opracowania naukowe

 

KRÓTKA INFORMACJA UZYSKANA NA PODSTAWIE POSZCZEGÓLNYCH OPRACOWAŃ

 

"Określenie uwarunkowań glebowych gminy Sosnowica w kontekście innowacyjnego planu rozwoju gminy - badanie stanu gleb" Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Lublinie w składzie dr inż. Przemysław Tkaczyk, mgr inż. Hanna Kosacka, mgr inż. Iwona Niezgoda, mrg inż. Ewa Suska - Jakubczak.

Analiza odczynu i zasobności gleby wykazała duże zróżnicowanie zakwaszenia gleby z przewagą gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. W związku z tym potrzeby wapnowania określono jako konieczne, potrzebne i wskazane. Wzrost powierzchni użytków rolnych o odczynie kwaśnym jest sygnałem do systematycznego badania gleb (co 4 lata) w celu uzyskania informacji o potrzebach wapnowania. Zawartość makroskładników tj. fosforanu i magnezu są zróżnicowane z przewagą wartości niskich i bardzo niskich. Uzyskane wyniki zawartości metali ciężkich mieszczą się w granicach wartości dopuszczalnej.

 

"Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości wód powierzchniowych - badanie stanu wód" wykonane przez Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego w Lublinie

Jak wynika z przeprowadzonej analizy na terenie gminy Sosnowica zlokalizowane są górne odcinki rzek Piwonii i Bobrówki. Wymaga to dużej dbałości o stan sanitarny zlewni, gdyż przy małych przepływach nawet niewielka ilość zanieczyszczeń mogą powodować znaczne pogorszenie jakości wody. Na terenie gminy położonych jest pięć naturalnych jezior. Jakość wód jezior nie jest dobra. Są to jeziora eutroficzne z dużą ilością zawartości związków pokarmowych i materii organicznej, stosunkowo płytkie o głębokości 6 - 24m. W zależności od składu gatunkowego występujących ryb wystepują linowo - szczupakowe i karasiowe.

 

"Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego - badanie stanu powietrza  / analiza" wykonawcą jest Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego w Lublinie

Na terenie gminy Sosnowica jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Rodzaj substancji zanieczyszczających powietrze jak i wielkość stężeń tych substancji jednoznacznie wskazują, że o jakości powietrza w Gminie Sosnowica decydują kotłownie indywidualne w domkach jednorodzinnych, gdzie spalany jest węgiel kamienny oraz ruch pojazdów samochodowych przy głównych drogach gminy. Tego typu źródła zanieczyszczen powietrza mają oddziaływania lokalne tj. ich oddziaływanie jest "znaczne" tylko w bezpośrednim sąsiedztwie tych źródeł. Często w przypadkach domów jednorodzinnych oddziaływanie następuje w ogródku otaczającym budynek mieszkalny, a zatem negatywny wpływ dotyczy bezpośrednich mieszkańców domu z kotłownią. Podobnie przy  drogach, a zatem dotyczyć będzie bezpośrednio głównie użytkowników drogi.

 

"Założenia programowe rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie Gminy Sosnowica - analiza pod kątem upraw ekologicznych" , którą opracował dr hab. Jerzy Szymona z Katedry Ekologii Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie.

Obszar użytków rolnych Gminy Sosnowica wybitnie nadaje się do wdrożenia systemu rolnictwa ekologicznego. Obecna liczba gospodarstw ekologicznych na terenie gminy jest niezadowalająca, a produkcja żywności ekologicznej znajduje się tutaj na poziomie szczętkowym. Gmina Sosnowica nie posiada dobrych warunków do rozwoju rolnictwa. W strukturze użytkowania ziemi przeważają grunty rolne, na których uprawia się: żyto, owies i ziemniaki. Dużą część gruntów stanowią łąki, coraz mniej wydajne i słabo nawożone. Próba intensyfikakacji, a przez to wzrost zużycia nawozów sztucznych, może stać przyczyną zatrucia lekkich, sosnowickich gleb oraz eutrofizacji wód gruntowych i powierzchniowych. Dobrym rozwiązaniem jest rolnictwo w systemie ekologicznym. Użytki rolne gminy charakteryzują się rzadko spotykaną specyfiką. Na piaszczystych, ubogich glebach, przetykane glebami torfowymi, okresowo zalewanymi, zestaw uprawianych roślin jest ograniczona, a niskie plony nie zachęcają do intensyfikacji produkcji. Jednak te negatywy mogą stać się atutem w produkcji ekologicznej.

 

"Bilans energetyczny dotyczący odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sosnowica - analiza możliwości" opracowana przez Pana mgr inż, Kajetana Kościka

Polesie Zachodnie leży w obszarze o najwyższych sumach rocznego promieniowania słonecznego, dlatego też autor bilansu uznał zasoby energii słonecznej, obok biomasy, za najważniejsze. Należy mieć na uwadze cykliczność występowania tych zasobów związaną z porami roku. Urządzenia solarne proponuje się wykorzystywać do przygotowania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych, budynkach użyteczności publicznej, a także w suszarnictwie. Technologie pozyskania energii odnawialnych z pozostałych źródeł (woda, wiatr, geotermia) są stosunkowo drogie i mało dostepne. Zasoby innych źródeł odnawialnych są w badanych regionach ograniczone i trudne do oszacowania ze względu na ich niestabilny charakter. W przypadku biomasy badania nad jej produkcją i wykorzystaniem są dostępne i możliwe do zastosowania bez ponoszenia dużych wydatków. Produkcja energii odnawialnych z gminie Sosnowica może być prowadzona na bazie biomasy pochodzącej ze wszystkich źródeł, jednak na szczególną uwagę zasługuje technologia spalania słomy i ziarna zbóż, drewna odpadowego z lasów oraz biomasy z zakładów przetwórstwa drzewnego, jak również z celowych upraw rolniczych.

 

"Dzieje Gminy Sosnowica. Analiza potencjału historycznego" autorstwa dr Małgorzaty Kołacz i dr Dariusza Tarasiuk.

Największe znaczenie miał ród Sosnowskich, który wydał kilka postaci o znaczeniu nie tylko dla historii lokalnej, ale odgrywał dużą rolę w dzijach całego kraju. Posiadłości ich stanowiły największy kompleks majątkowy na tym terenie.......

 

"Analiza potencjałów rozwojowych gminy Sosnowica - analiza zbiorcz potencjałów i uwarunkowań rozwoju" wykonawca Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie Zakład Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie, autor - dr Monika Hurba

Odpowiednie wykorzystanie ponad przeciętnych walorów środowiska naturalnego oraz bogatej historii gminy umożliwi jej aktywizację i rozwój różnych form przedsiębiorczości. Pozwoli to na stworzenie nowych miejsc pracy, które umożliwią zmniejszenie wysokiego poziomu bezrobocia w gminie oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

Dbałość o stan środowiska naturalnego, rozwój rolnictwa ekologicznego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii umożliwi stworzenie proekologicznego wizerunku gminy sprzyjającego rozwojowi innowacji i nowoczesnych technologii. Ponadto zwiększy szanse na pozyskanie środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, np. dotacji Unii Europejskiej.

 

"Analiza potencjałów rozwojowych Gminy Sosnowica - potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych w Gminie Sosnowica" opracował zespół w składzie Prof. dr hab. Maraian Harasimiuk, dr hab. Andrzej Świeca - profersor nadzwyczajny UMCS, mgr Renata Krukowska, mgr Andrzej Tucki

Obszar Gminy Sosnowica jest wystarczająco atrakcyjny pod względem występujących na nim walorów naturalnych, kulturowych, atrakcji i usług, by w pzyszłości stać się sferą rekreacyjną (miejscem pobytu turysty).

 

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information