Imieniny : Izoldy Ireneusza
Poniedziałek, 6 Kwiecień 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty współfinansowane

  

PROJEKTY REALIZOWANE W GMINIE SOSNOWICA PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Gmina Sosnowica na przestrzeni ostatnich kilku lat staje się miejscem przyjaznym zarówno pod względem zamieszkania, jak i atrakcyjności turystycznej. Jej walory przyrodniczo – krajobrazowo – historyczne są podkreślane dzięki podejmowanym licznym inwestycjom współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

 

Centralną miejscowością Gminy Sosnowica jest Sosnowica, siedziba najważniejszych instytucji, posiadającą bogatą historię. Wizerunek Sosnowicy został poprawiony poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie dawnego rynku z okresu XVII – wiecznej lokalizacji o założeniu klasycznym, który był dowodem znaczenia, jakie prywatnemu miastu w tamtym okresie nadawał jej właściciel hetman Sosnowski (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego). Zagospodarowano centrum Sosnowicy poprzez remont parkingu znajdującego się obok rynku w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", Oś 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Podniesiono również standard świadczonych usług kulturalnych przeprowadzając remont dachu oraz elewacji (termomodernizacja) Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy (budynek o funckji społeczno - kulturalnej). Wybudowano plac zabaw w centralnym miejscu wsi, z którego mogą korzystać dzieci z pobliskiego punktu przedszkolnego oraz cała lokalna społeczność. Ponadto poprawiono wizerunek miejscowości i podniesiono jakość życia mieszkańców budując chodnik wraz z oświetleniem na przepięknej alei / ulicy kasztanowej łączącej zabytkowy kościół rzymsko – katolicki pw. Świętej Trójcy z Parkiem Leśnym w Sosnowicy Lasek, gdzie znajdują się pozostałości ewenementu przyrodniczego w postaci zrośniętego dębu zwanego „Kościuszko” i sosny „Ludwika”. Według legendy posadzonych przez Tadeusza Kościuszkę i Ludwikę Sosnowską na wieczną pamiątkę ich romantycznej miłości” (PROW na lata 2007 – 2013 Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi). Przeprowadzone zostały również roboty wewnętrzne w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy , dzieki którym stał się miejscem przyjazdym do spędziania wolnego czasu i organizowania gminnych imprez / Działanie „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013/.

 

W innym miejscowościach również są planowane lub przeprowadzane inwestycje. W miejscowości Górki wyremontowana została świetlica wiejska oraz zagospodarowany teren publiczny w zakresie budowy placu zabaw, zaś w miejscowości Lejno wybudowano infrastrukturę turystyczną w zakresie budowychodnika na odcinku od drogi powiatowej w kierunku jeziora Zagłębocze, zatoki postojowej i deptaka przy jeziorze na całym odcinku oświetlenie uliczne /Działanie „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013/.

 

W celu poprawy warunków życia mieszkańców, jak i wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej rozbudowano stację wodociągową dla ujęcia wody w Nowym Orzechowie. Dzięki temu mieszkańcy miejscowości Nowy Orzechów, Stary Orzechów i Lejno oraz turyści i działkowicze obszaru wokół Jeziora Zagłębocze otrzymują wodę dobrej jakości. Mieszkańcom wsi Komarówka oraz właścicielom działek letniskowych w Nowym Orzechowie doprowadzono sieć wodociągową. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stary Orzechów, Mościska i Kropiwki to również poprawa warunków życia mieszkańców, ale też ochrona obszarów chronionych gminy Obszary cenne przyrodniczo, stanowią 68% powierzchni gminy, co jest między innymi gwarancją czystego i ciekawego środowiska naturalnego. ?PROW  2007–2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej/.

 

Ochrona środowiska jest jednym z istotnych elementów gminy. W wyniku współdziałania Gminy Sosnowica z innymi jednostkami samorządowymi poprzez poprawę ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnych składowisk w tym w Sosnowicy uzyskano poprawę stanu, zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania degradacji środowiska naturalnego, jak również poprawienie skuteczności działań ratowniczych, ograniczenie powierzchni powstałych pożarów obszarów leśnych, zmniejszenie emisji gazów pożarowych do atmosfery, skrócenie substancji toksycznych na zagrożone środowisko naturalne poprzez poprawę bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu parczewskiego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Gmina Sosnowica otrzymała samochód lekki i średni) /Regionalny Program operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska/.

 

Warto tutaj wspomnieć, iż Gmina Sosnowica staje się również miejscem atrakcyjnym do zamieszkania. W Sosnowicy i w Zienkach funkcjonują Punkty Przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat, zapewniający dzieciom właściwe warunki rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, przygotowujące dziecko do dalszej nauki. W latach 2009 – 2011 była możliwość bezpłatnego skorzystania z usług logopedy i psychologa. Dzieci miały również sposobność zaznajomienia się z językiem obcym poprzez naukę języka angielskiego w formie zabawy (POKL Działanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej). W latach 2008 - 2010 uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy korzystali ze wsparcia psychologiczno – pedagogicznej, którzy mieli trudności edukacyjne i wychowawcze, rozwijali zdolności i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz z dodatkowych zajęć językowych i wsparcia w wyborze szkoły i zawodu, zwiększając świadomość wartości uczenia się przez całe życie. (PO KL Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych). W latach 2011 – 2012 dzieci z klas I – III szkoły podstawowej otrzymały dodatkowe wsparcie poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci, które wykazywały potrzebę dodatkowej edukacji (zdiagnozowane trudności w czytaniu i pisaniu, umiejętności matematyczne, problemy logopedyczne i z wadą postawy, jak również rozwijające zdolności i zainteresowanie w zakresie polonistycznym, artystycznym oraz uwzględniające nauki matematyczno – przyrodnicze). /POKL 2007 – 2013 poddziałanie 9.1.2. Wyrównani szans edukacji/.

 

Od 2008 roku zainteresowane osoby bezrobotne mogą korzystać z wybranego wsparcia szkoleniowego doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego (PO KL Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mają możliwość otrzymania komputera z dostępem do Internetu /Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/.

 

Gmina Sosnowica posiada ponadprzeciętne walory turystyczne. W związku z powyższym utworzono „Centrum Turystyczne Sosnowica”, które wiążę istniejące atrakcje turystyczne z terenu gminy Sosnowica w spójny system.  

Ciekawą formą kulturalną popularyzującą walory gminne, która również buduje wzajemne relacje partnerskie w układzie Polska - Ukraina jest organizowany na początku lipca od 2004 roku w różnej formie plener / warsztaty malarskie kończące się wernisażem wraz z wystawą poplenerową prac polskich i ukraińskich malarzy. W 2007 roku młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy i z Gminy Zhorany (Ukraina) miała możliwość skorzystać z nauki współpracy międzynarodowej w ramach stworzenia wspólnej prezentacji teatralnej pod okiem profesjonalistów - aktorów. (Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACISA CBC 2004 – 2006 Działanie 2.2. wsparcie mikroprojektów). A w 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował festyn i plener malarski - UROKi POLESIA w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projetów PROW 2007-2013. 

 

W celu promocji walorów gminy i przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych, jak i wzrostu działalności gospodarczej gminy przeprowadzono wszechstronne badania i analizy potencjału rozwojowego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych, historycznych i geograficznych, mogących być ważnym czynnikiem stymulującym turystyczny rozwój gminy oraz opracowano koncepcję modelowego planu strategicznego rozwoju Gminy Sosnowica w oparciu o nowatorskie metody badawcze (ZPORR na lata 2004 – 2006 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer wiedzy).

 

Gmina Sosnowica pozyskuje również środki zewnętrzne krajowe. W miejscowości Pieszowola dzieci i młodzież miała możliwość skorzystania ze Świetlicy socjoterapeutycznej „Stokrotka” prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic „Gościec” w Sosnowicy (Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie). Zakupiono samochód do przewozu dzieci, w tym pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. (PEFRON obszar B programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko – miejskie). Wprowadzono monitoring wizyjny w Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy (Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”) oraz utworzono szkolny plac zabaw i zakupione pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole (MEN „Radosna Szkoła). Podjęto też działania promocyjno – edukacyjne wydając mapy turystyczno – krajoznawczej gminy Sosnowica, folderu, filmu promującego walory przyrodniczo – krajobrazowe gminy Sosnowica oraz zakupiono tablice z mapami gmin (WFOŚiGW w Lublinie w zakresie edukacji ekologicznej), jak również oprawiono wizerunek miejsc spotkań lokalnej społeczności zakupując i nasadzenie drzewa i krzewy przy remizie OSP w Pieszowoli, przy świetlicy w Nowym Orzechowie i Turnie oraz boisko w Lejnie i w Górkach przy wsparciu z WFOŚiGW w Lublinie. W 2008 roku zakupiono 11 sztuk róznej wielkości węży oraz łącznik dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Sosnowica przy dofinansowaniu ze środków funduszu prewencyjnego PZU S.A. Przebudowano drogę gminną w Turnie przy pomocy dotacji celowej ze środków Województwa Lubelskiego. Wykonano liczne małe prace w zakresie potrzeb mieszkańców poszczególnych miejscowości w ramach funduszu sołeckiego, w tym tworzono miejsca spotkań, montowana altanki, place zabaw, remonty dróg i świetlice wiejskie wraz z doposażeniem. Dokonano też nasadzeniem drzew i krzewów przy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na terenie gminy Sosnowica podejmowane są też liczne działania / inwestycje, które nie są uwzględnione powyżej i są realizowane bez lub z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Planowane są również dalsze działania promujące walory oraz poprawiające warunki życia i zamieszkania Gminy Sosnowica, na które zostały już złożone wnioski o dofinansowanie lub są podpisane umowy, ewentualnie planowane lub przygotowywane do realizacji.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information