Imieniny : Franciszka Karola
Czwartek, 4 Czerwiec 2020
 • Numer 2
 • Numer 3
 • Numer 4
 • Numer 5
 • Numer 1
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Innowacyjny plan rozwoju gminy

 

 

W oparciu o wnioski ekspertyz zasadne jest planowanie w gminie Sosnowica rozwoju funckji turystycznej i rekreacyjnej na skalę odpowiednią do skali jakości i rangi jej środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ale zarazem z uwzględnieniem ich uwarunkowań ograniczających, ochronnych. Biorąc pod uwagę jakość i rangę środowiska, powinien być to rozwój o klasie regionalnej i krajowej (szkoda tych unikalnych w skali kraju potencjałów za zamierzenia niższej klasy).

 

Cele rozwoju

Celem nadrzędnym tak znacznego rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej w gminie Sosnowica jest podniesienie rangi regionu poprzez promocję i pełniejsze udostepnienie jego unikalnych w skali kraju i Europy walorów przyrodniczych i kulturowych.

Celem lokalnym tej formy rozwoju jest poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze wykorzystanie jej potencjałów.

 

Dla rozwoju funkcji turystyki i rekreacji w gminie szczególne znaczenie mają następujące wartości przyrodnicze obszaru

 • wody powierzchniowe - stanowiące specjalnie pożądaną atrakcję dla turystyki i rekreacji, występują tu wielkie ilości i bardzo różnej formie. Kilka jezior ma pełne walory rekreacyjne z możliwością plażowania i kąpieli, inne nadają się do niektórych sportów wodnych, wędkarstwa. Wszystkie jednak jeziora, stawy i cieki dają szansę kontaktu z wodą otwartą, wzbogacając krajobraz, tworzą jego specyficzną poleską aurę.
 • lasy - druga wartość i wielki potencjał bazy turystycznej. Gromadzą one w sobie bogactwo flory i fauny poleskiej, w tym też wiele gatunków rzadkich, chronionych.
 • łąki i mokradła - tworzą wielkie i mniejsze przestrzenie otwarte o szczególnym wyrazie krajobrazowym i unikalnych walorach przyrodniczych
 • flora i fauna - sama w sobie, niezależnie od krajobrazu, przyciąga wielu turystów i znawców. W przypadku Polesia jest to oferta niezmiernie bogata dzięki wyjątkowo dużej różnorodności ekosystemów wodnych, torfowiskowych, łąkowych, leśnych i zaroślowych.
 • jakość atmosfery - klimat korzystny dla turystyki, lata są wczesne i długie, a pory przejściowe, zwłaszcza przedwiośnie i przedzimie należą do najkrótszych w kraju. Obszar wyróżnia się pod względem nasłonecznienia rzeczywistego, które na terenie Polesia osiąga wartości najwyższe w Polsce. Stan powietrza jest dobry, normy zanieczyszceń pyłowych i gazowych nie są przekraczane.
 • warunki akustyczne - ogólny poziom hałasu jest zadowalający.
 • krajobraz - większość krajobrazu zaliczyć można do naturalnego. Zachował on w znacznej mierze cechy krajobrazu pierwotnego i względną równowagę biologiczną.  Krajobraz kulturowy, głównie rolniczy, jest na ogół harmonijny, a krajobraz tworzony - zabudowa wsi in. jest również na ogół nie rażacy bezład.
 • inne walory - pośrednio istotne dla rozwoju turystyki są też takie komponenty środowiska przyrodniczego jak jakość wód podziemnych oraz gleby.  Wystepują dwa podkłady wodonośne, z których jeden - dobrze izolowany podkład kredowy zawiera wody dobrej jakości do konsumpcji i może być dla tych celów pełniej wykorzystany. Gleby zaś należa do najsłabszych bonitacyjnie, ale w warunkach środowiska gminy nadają się do rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności, co może być specjalną atrakcją turystyczną.

 

Nadrzędną wartością kulturową gminy Sosnowica jejst jej przetrwały krajobraz naturalny, często pierwotny, wiążący jej obecne obszary z przeszłością. Wartość tę w ściślejszym znaczeniu tworzą jednak przede wszystkim przetrwałe wartości kultury materialnej i niematerialnej jej bogatej historii.

Największą koncetrację wartości przetrwałej kultury materiialnej i to w zachowanym środowisku przyrodniczym Gminy stanowi sama miejscowość Sosnowica i jej najbliższa okolica. Wyrazem tego jest ustalenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego o zasadności utworzenia na tym terenie "parku kultury nr 38" o nazwie "Sosnowicki Park Kultury" . W jego obszar weszły

 • obszar XV- wiecznej wsi Sosnowica, położoenj na prawym brzegu Piwonii, przy rozwidleniu dawnych traktów komunikacyjnych
 • bszar XVII-wiecznej urbanizacji miejskiej z rynkiem i aleją dojazdową do dworu
 • dawny zespół dworsko - parkowy
 • kościół
 • zespół stawów
 • dawny folwar Lasek - Sosnowica

 

Historyczna przestrzeń kulturowa Sosnowicy kształtowała się od czasów prehistorycznych. Pierwotna nowożytna osada powstała tu w XV wieku  i od tego okresu znajdujemy ślady kultury nowożytnej tego miejsca. Zasoby kulturowe, jakie znalazły się w granicach sosnowickiego parku

 • stanowiska archeologiczne
 • założenia urbanistyczne - wschodnia część miejscowości - dawne miasteczko, w centrum znajduje się rynek, wytyczony przy głównym trakcie wsi i alei dojazdowej do zespołu dworskiego i kościoła
 • tradycyjna zabudowa miejska - budynki drewniane, parterowe, wolnostojące oraz domy mieszkalne o charakterze małomiasteczkowym z elementami tradycyjnej dekoracji snycerskiej elewacji i dekoracjami szalunku szczytów
 • założenie wiejskie - wschodnia część miejscowości Sosnowica to dawna wieś ulicowa, której zabudowa usytuowana po obu stronach drogii.
 • tradycyjna zabudowa wiejska - tradycyjna drewniana zabudowa mieszkalna i gospodarcza zachowana w stopniu szczątkowym.
 • obiekty sakralne - zespół kościoła parafialnego z zabytkowym założeniu przestrzennym, cerkie prawosławna
 • zespoły rezydencyjne - zespół budynków podworskich z zabytkowym założeniem przestrzennym z murowanym alkierzem, pawilonem - oficyną i przebudowanym budynkiem drugiego pawilonu oraz budynek dawnej stajni
 • zieleń zabytkowa - pozostałości parku geometrycznego - kwaterowego z wysoką zielenią, w zespole dworsko - parkowym ze Stawem Hetman i fragmentem dawnej alei dojazdowej

 

Polesie - kraina na styku kultur: poleskiej - łacińskiej i ruskiej - bizantyjskiej, a także kultury żydowskiem, znajdująca się też w specyficznym, unikalnym środowisku przyrodniczym - wykształciło swoją silną, fascynującą tożsamość kulturową. Pozostały świadectwa kultury materialnej, zwłaszcza architektury i to nieliczne (krzyże przydrożne, kapliczki). Pozostały slady kultury niematerialnej, tradycji, obyczajów tej ziemi. pozostał także przekaz historii, wyjątkowo bogatej, pogranicznej, o której świadczą m.in. miejsca pamięci wydarzeń.

 

ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI na podstawie "Innowacyjnego Planu Rozwoju Gminy Sosnowica"

 • Regionalny ośrodek turystyczno - rekreacyjny Sosnowica (Sosnowica - Sosnowica Dwór - Libiszów)
 • Wsie rekreacyjne

- Zespół wsi: Nowy Orzechów i Stary Orzechów związany z jeziorami Tomasznie i Skomielno

- Północny rejon rekreacyjny: Bohutyn, Mościska, Olchówka, Kropiwki w strefie Ośrodka Sosnowica

- Zespół turystyczno - rekreacyjny: Zamłyniec - Lejno zwiazany z jeziorem Zagłębocze

- Wsie rekreacyjne: Górki, Komarówka, Turno

- Wsie rekreacyjne: Zienkim, Pieszowola

 

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information